// Архив

Релеф

This tag is associated with 41 posts

Измерване на дълбочините.

„Водата, която може да ме удави, за мене е океан.“ Основни изисквания. От отдавнашни времена основния обем информация за подводния релеф се получава по пътя на измерване на дълбочините. С развитието на мореплаването, усъвършенстването на корабоплаването и увеличаването на техния тонаж са се увеличавали и изискванията към познаването на релефа на дъното, което е послужило […]

Навигационни хидроакустични системи.

„В света няма нищо не възможно.“ Основни сведения. Навигационни хидроакустични системи (НХС) се наричат съвкупност от функционално взаимно свързани бордови и установени на дъното хидроакустични устройства, предназначени за определяне на мястото на кораба. Навигационните хидроакустични системи се използват в тези райони, където съвременните РНС или други технически навигационни средства не удовлетворяват изискванията за точност и […]

Изследване и проверка на РНС

„Не гледай кой е писал, гледай какво е написано.“ Измерването на навигационния параметър с помощта на РНС се съпровожда, както и при всички други измервания от редица систематични и случайни погрешности. Съвкупността от случайни отклонения се оценява обикновено с величината на средно квадратичната погрешност на радио навигационния параметър (РНП) с прийомите, които бяха разгледани по-рано. […]

Определяне на мястото с помощта на РНС.

„Няма да научиш ново, ако не знаеш старото.“ При извършване на хидрографски работи определянето на мястото на кораба се извършва, като правило, с помощта на радио навигационни системи. Измерването на радио навигационните параметри с помощта на РНС се базира на две фундаментални свойства на електромагнитните вълни: 1) в еднородно пространство радио вълните се разпространяват по […]

Способи за определяне на мястото.

„Имаш ли цел, ще намериш пътя.“ Основни изисквания към определянето на мястото. Хидрографските изследвания се изпълняват преимуществено с надводни кораби и катери, а също и с подводни лодки, дълбоководни и летателни апарати. За възможността по отнасяне на получаваната информация към фиксирана точка на повърхността на водната среда или в нейната дебелина е необходимо да бъдат […]

Наблюдения за колебания на нивото на морето.

„Трудът винаги дава, а мързелът само взема.“ Наблюдаваните в морето колебания на нивото са в резултат едновременно от влиянието на всички причислени по-рано процеси и поради това те се наричат сумарни. Сумарното ниво се изменя във времето и в пространството, и поради това надеждната и пълната негова оценка може да бъде получена само на основата […]

Нула на дълбочините.

„Не морето потопява корабите, а ветровете.“ За рационалния избор на повърхностно ниво, съответстващо на нулата на дълбочините е необходимо да се определят изискванията, на които то трябва да съответства. С развитието на мореплаването и на различните отрасли на икономиката, свързани с морето, а също така в процеса на усъвършенстването на методите на хидрографските изследвания тези […]

Ниво на морето.

„В училището на живота няма ваканции.“ Основни понятия и определения. При снимка на релефа е необходимо да се определя не само плановото, но и височинното положение на точките от земната повърхност. Височината на коя да е точка, отчитана от приетата нула на височините по нормалата към референц – елипсоида се нарича абсолютна. В Русия, например, […]

Морски пунктове на плановата основа.

„Където има желание, има и път.“ Предназначението на морските опорни пунктове е аналогично на бреговите и се състои в продължително съхранение и предаване на координатите към потребителите, извършващи някакви работи (в дадения случай в океана). Конструктивно всеки пункт се състои от два обезателни елемента: център и знак. Центърът трябва да съхранява неизменното положението на пункта […]

Координатни системи, използвани в хидрографията.

„Имаш ли цел – ще намериш пътя.“ В хидрографията са най-използвани географските и правоъгълните координати. При решаването на отделните въпроси се използват също така геоцентричните и полярните координати. Географската координатна система се оказала най-универсалната и поради това тя широко се използва при решаването на теоретични и практически задачи. В качеството на координатни линии тук се […]