// Архив

Релеф

This tag is associated with 55 posts

Цифров модел на релефа на морското дъно.

„Най-добре работи онзи, който си знае работата.“ Към настоящия момент, наред с развитие на техническите средства за площно обследване на релефа на морското дъно, в различни страни се работи по усъвършенстване на методите за математическа обработка на материалите от снимката с цел получаване на по-надеждни и точни резултати. Голямо внимание се отделя на способите за […]

Обработка и изобразяване на морските дънни грунтове.

„Морето е полето на рибаря.“ Първична обработка на резултатите от морската грунтова снимка на кораба. Пробите от дънния грунт се подлагат на първична и лабораторна обработка. Първичната обработка се извършва на кораба и включва описание на грунта, подбиране на влажни проби и подбиране на образци за лабораторен анализ. Описанието на грунта се изпълнява веднага след […]

Извършване на морска грунтова снимка.

„Не говори, каквото знаеш, но знай какво говориш.“ Методи и средства за изучаване на морските дънни грунтове. За изучаване на морските дънни грунтове се използват преки и коствени методи. Същност на преките методи се състои в непосредствен анализ на пробите от дънния грунт, за вземането на които се използват различни механични устройства, обединени от общ […]

Характеристика и класификация на морските дънни грунтове.

„Делото – на познавача, желязото – на ковача.“ Общи положения. Дънен грунд се нарича всеки природен материал, представляващ повърхност на дъното на океаните и моретата. Свойствата на дънните грунтове оказват съществено влияние на използването на техническите средства и оръжията на военно морския флот, а също и на безопасността на мореплаването. Сведенията за дъните грунтове се […]

Изучаване на грунда на морското дъно. Част 2

„Старанието е най-добрата добродетел.“ Организация на изпълнение на морска грундова снимка. За основа на съществуващата технология на грундовата снимка (приета в ХС на ВМФ) се явява дискретния пробоотбор с помощта на грундови тръби, дъночерпатели, драги с последващи лабораторни или визуални анализи на получените проби (пряк метод). Дадената технология включва следните етапи: 1. Подготовка за снимката. […]

Изучаване на грунда на морското дъно. Част 1

„Неизвестното е повече от известното.“ Въведение. В настоящия момент, както отечествените, така и задграничните специалисти отделят голямо внимание на въпросите на отчитане влиянието на грунда на морското дъно на ефективността на използване на оръжията и техническите средства на ВМФ. Следователно, все по-голямо внимание се отделя на изучаването на морския грунд, а също така на новите […]

Определяне на дълбочините по АФС.

„Който добре познава началото, той и от края не се плаши.“ Въведение. Всички разгледани по-рано способи за извършване на снимка на релефа на дъното позволяват да се получат значенията на дълбочините и по тях да се създадат графични или цифрови модели на подводния релеф. Но даже в съвременните много лъчеви хидроакустични комплекси изходната информация си […]

Квазистационарни полета на Земята. Част 2

„Имаш ли цел, ще намериш пътя.“ Морфометрични характеристики. Резултатите от снимка на релефа на дъното, а също и на геофизичните полета могат да се представят като реализация на случайна функция. Във връзка с това към анализа на данните на полето се прилага целия апарат на теорията на случайните функции. В резултат на анализа се получават […]

Квазистационарни полета на Земята. Част 1

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Въведение. Както е известно, всички квазистационарни полета могат да се разглеждат в качеството на един обект за хидрографските изследвания. За всестранна оценка на този обект е необходимо да се планират хидрографските изследвания в океана, за да може да се използва единен математически апарат. При това […]

Точност и подробност на снимката. Част 2

„Което морето е погълнало, няма да се върне.“ Подробност на снимката. Точността на измерване и подробността на снимката, определяната величина на между галсовото разстояние L или разстоянието между измерванията на галса L`, се установяват в зависимост от характера на решаваната задача и изискванията, предявявани към качеството на снимката от потребителя на океанографската информация. При това […]