// Архив

Приложни науки

This tag is associated with 33 posts

Оптически методи за морско картографиране.

„Няма по-сляп от онзи, който не иска да види.“ Друг подход за извличане на батиметрична информация от данните на космическа сканирана снимка е реализиран в Центъра за дистанционно сондиране на Великобритания. При условие на еднородност на отразяващата способност на дъното и висока прозрачност на водата се използва методът на регресивния анализ. За отчитане на изменчивостта […]

Оптически методи за морско картографиране.

„Който не споделя знанията си, е като светлина в стомна.“ За картографирането на морски акватории в настоящия момент се използват следните методи за дистанционно сондиране: измерване интензивността на отразеното от акваторията слънчево излъчване в оптическия диапазон с помощта на оптикоелектронни сканиращи системи, лазерни, радиолокационни и електромагнитни сондирания. Възможностите на тези методи за снимка на релефа […]

Стандарти за хидрографски дейности.

„Който добре познава началото, той и от края не се плаши.“ На основание S-44/4 националните хидрографски организации разработват собствени стандарти. Към настоящия момент са известни следните документи: – NOS Hydrographic Surveys Specifications and Deliverables. NOAA (USA) 2003; – EM 1110-2-1003 US Army Corps of Engineers, 2002; – Standards for Hydrographic Surveys (HYSPEC), LINZ, (New Zealand), […]

Нормативни документи при хидрографските дейности.

„Делото го движи желанието, а не силата.“ Отличителна особеност на съвременната хидрография се явява нейния международен характер, което е свързано с необходимостта по създаването от различните държави на равноценни по точност и надеждност морски карти. Стремителното развитие на средствата и методите в съвременната хидрография и внедряването в практиката на съвременното мореплаване на морските електронни карти […]

Информационен потенциал на морските диференциални подсистеми.

„Няма нищо, което би било полезно за всички и по всяко време.“ Най-перспективни средства за осигуряване на безопасността на мореплаването в крайбрежните води и при промишленото усвояване на морския шелф се явяват диференциалните станции от глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС). В отделни случаи само с тези средства за навигация се реализира необходимата точност за определяне […]

Осигуряване на благоприятни условия за мореплаването.

„Което морето е глътнало, няма да се върне.“ Електронната картографска навигационна информационна система. В първата четвърт на 1999 г Международната Електротехническа комисия е въвела в действие Стандарт 61174 „Изисквания към ECDIS, методи за извършване на изпитание и оценка на резултатите”. С издаването на дадения документ завършва създаването на правовата база, необходима за внедряване в практиката […]

Осигуряване на благоприятни условия за мореплаването.

„Който се страхува от морето не пътешества.“ Перспективи за развитие на средствата и методите за навигационно и хидрографско осигуряване (НХО) на мореплаването. За осигуряване на благоприятни за мореплаването условия, способстващи за ефективно осъществяване на морските превози е необходимо: 1. Изпълнение на работи по изучаването на зададена акватория в хидрографско и хидрометеорологично отношение и на основата […]

Използване на ГИС за моделиране на обстановката.

„Колкото е повече науката, толкова са по-умни ръцете.“ Влиянието на физикогеографските условия и състоянието на средата на характера на съвременните бойни действие обуславят определени изисквания към информационното осигуряване на действията на командира при вземането на решения. Съществена помощ за тяхното удовлетворяване могат да окажат съвременните географско информационни системи (ГИС), които позволяват осъществяването на автоматизиран сбор, […]

Перспективи за развитие на осигуряването на ВМФ.

„Със стара метла къща не се мете.“ Към настоящия момент приоритетна задача във военното строителство за Русия се явява реализацията на военната реформа. Последната се разглежда като привеждане на военната организация на държавата в съответствие с новите геополитически и икономически условия по пътя на реформиране на структурите, състава и бойните възможности на армията и флота […]

Институт за навигация и хидрография на Русия.

„Целта на всяка борба е победата.“ История на държавния научно – изследователски навигационно – хидрографски институт на МО на РФ. Началото на работата на Института се отнася към 1939 г., когато с заповед на народния комисар на ВМФ от 10.03.1939 г. на базата на научно изследователското бюро на Хидрографското управление на РК на ВМФ бил […]