// Архив

Приложни науки

This tag is associated with 14 posts

Институт за навигация и хидрография на Русия.

„Целта на всяка борба е победата.“ История на държавния научно – изследователски навигационно – хидрографски институт на МО на РФ. Началото на работата на Института се отнася към 1939 г., когато с заповед на народния комисар на ВМФ от 10.03.1939 г. на базата на научно изследователското бюро на Хидрографското управление на РК на ВМФ бил […]

Общи изисквания към осигуряването на ВМФ.

„Знанието е светлина, показваща пътя във всяка работа.“ Изисквания към навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване на ВМФ. Към навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване се предявяват следните основни изисквания: – предварително провеждане; – непрекъснатост и устойчивост; – скритост; – действие по цялата дълбочина на отговорния район; – надеждност и точност; – оперативност; – способност да се […]

Същност, цели и задачи на осигуряването на ВМФ.

„Трябва да вземеш ползата заедно със задълженията.“ Навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване се организира и провежда с цел създаване на благоприятна в навигационно хидрографско и хидрометеорологично отношение обстановка за безопасно корабоплаване и използване на въоръжението и военно техническите средства. Навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване се осъществява непрекъснато в мирно и военно време. Крайният резултат от […]

„Осигуряване“ на ВМФ.

„Делата свидетелстват за ума на човека, думите – за знанията му.“ Навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване (НХХМО) на ВМФ се явява вид бойно осигуряване на флота. Самата дума „осигуряване” предполага наличието на няколко „продукта”, предоставяни на осигурявания обекта, тоест на флота, а също на структурите, извършващи осигуряване. „Продукт” в разглеждания случай се явява навигационната, хидрографската […]

Организация на хидрометеорологичните изследвания. – 3

„Който дава живот на ума и знанието, той не умира.“ Организация на хидрометеорологичните изследвания. – 3 Методи, основани на физическите свойства на изучаваното поле. 1. Метод за разчет на дискретност на наблюдение, за изключване влиянието на приливната съставляваща се изисква провеждането на наблюденията да се съобразяват с фазите на прилива. При това като оптимален се […]

Организация на хидрометеорологичните изследвания. – 2

„Който не споделя знанията си, е като светлина в стомна.“ Организация на хидрометеорологичните изследвания. – 2 Статистически методи. Тази група методи предявяват завишени изисквания към количеството на наблюдения: обемът информация трябва да бъде достатъчен за получаване на резултати от разчетите с необходимата точност. За по-голямата част от районите на Световния океан наблюденията са недостатъчни, поради […]

Организация на хидрометеорологичните изследвания. – 1

„Дори признаците за добро време са приятни“ Организация на хидрометеорологичните изследвания. – 1 Във връзка с изучаване явленията и процесите, протичащи във водите на океана и над нас, организацията на хидрометеорологичните изследвания трябва да осигурява детайлно изследване в центъра на динамичния район, изучаване на мащаба на явлението, определяне на количествените зависимости и рекогносцировъчно обследване в […]

Хидрометеорологични изследвания. – 2

„За човека всеки знаят е достъпен, ако не му е празна главата.“ Хидрометеорологични изследвания. – 2 Оценка за изученост. Оценката за океанографската изученост предполага, първо систематизация и отразяване на непрекъснато постъпващата информация и второ съпоставяне на получените резултати с нарастващите изисквания на морските организации към тази информация. Тези обстоятелства изискват избор на такъв критерии, който […]

Хидрометеорологични изследвания. – 1

„Умът и богатството скриват недостатъците, бедността и невежеството ги разкриват. Хидрометеорологични изследвания. – 1 Изучаването на хидрометеорологичните полета в мащаба на океана се основава на наблюденията на много експедиции, провеждащи се дълго време с кораби на различни страни. Поради това при проектиране на хидрометеорологични изследвания се налага да се решават същите основни задачи, както и […]

Крупно мащабни течения и синоптични процеси.

„Няма по-сляп от онзи, който не иска да види.“ Крупно мащабни течения и синоптични процеси. Крупно мащабните течения на повърхността на Световния океан са известни по данни от измервания на сноса на корабите, бутилковата поща и за сега все още не многочислените измервания от закотвените буйкови станции. Тези данни, на първо място, демонстрират наличието на […]