// Архив

Приложни науки

This tag is associated with 42 posts

Осигуряване на ВМФ с геопространствена информация.

„На малка лодка по-голямо езеро не се плава.“ Ще разгледаме проблема, свързан с осигуряване на органите на управление на ВМФ с различна разчетна картометрическа информация. Тя напълно се определя от специфическите особености на аритметическите изчисления на ЕИМ. Широко е разпространено мнението, че ЕИМ изпълняват аритметическите операции приблизително с някаква известна погрешност, което се явява опасно […]

Осигуряване на ВМФ с геопространствена информация.

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Към настоящия момент геоинформационните системи (ГИС) намират широко приложение във всички сфери на информационната дейност, в това число и във военната област. Например, на основата на ГИС „Панорама” се разработва информационно осигуряване на щабовете на ВМФ. Като правило, преимуществото на използването на ГИС в сравнение с […]

Повишаване точността на позициониране на АНПА.

„Трудното не е невъзможно.“ Определяне на мястото на автономните необитаеми подводни апарати (АНПА). Анализът на съвременните тенденции за развитие на подводните технологии свидетелства за значителния прогрес в областта на създаване на перспективни робототехнически комплекси. При това изискванията към функционалните възможности на автономни необитаеми подводни апарати (АНПА) и роботизирани технически комплекси с различно назначение през последните […]

Роля и място на математическите модели.

„Малката непредвидливост води до голяма грешка.“ Поддръжка при вземане на решение. При планирането и организирането на навигационно хидрографското осигуряване (НХО) за целите на задачите от широк клас се съставят решения, от които се изисква да се намери оптималния и най-добрия в някакъв смисъл вариант. Под понятието решение се разбира рационален избор на една от възможните […]

Моделиране на процеса при вземане на решения.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо, докато стоиш на брега.“ Система за поддръжка при вземане на решение за навигационно хидрографско осигуряване (НХО). Един от методологическите принципи в гносеологията се явява взаимодействието и взаимната свързаност на всички отрасли на науката, в резултат на което предмет от един отрасъл на науката може и трябва да […]

Определяне на мястото по МПЗ.

„Ако сам не знаеш, попитай знаещия.“ Сред значителния брой подводни апарати с различно назначение автономните необитаеми подводни апарати (АНПА) заемат особено място. За военни цели, както показват резултатите от анализа, АНПА могат да се използват преди всичко за: – водене на диверсионни и разузнавателни действия; – противоминни действия; – оглед на подводни обекти; – изучаване […]

Международна служба за движение на полюсите на Земята.

„Трудът и науката са брат и сестра.“ Движение на полюсите на Земята. Към настоящия момент в Русия се извършват работи по създаването на автоматизирани бази от геопространствени данни както държавни, така и ведомствени. В частност, в Института по навигация и хидрография на МО на Русия се разработва технология за геопространствена база от данни за осигуряване […]

Контрол и безопасност на корабоплаването.

„Безотговорността е родина на престъплението.“ Контролът за безопасност на корабоплаването се осигурява от международни, глобални и национални системи. Към настоящия момент в държавата има достатъчно сериозни технически средства и системи, информационни ресурси по осигуряване на безопасността на корабоплаването, от които основни се явяват: – системата за управление на движението на корабите (СУДК): пристанищни и регионални; […]

Контрол и безопасност на корабоплаването.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Съвременните световни тенденции в областта на безопасността на мореплаването свидетелстват за това, че днес на глобално ниво се формира комплексен подход към развитието на системите за осигуряване на безопасността на море. Така, Комисията на Европейския съюз е създала Европейска агенция по безопасност на море (EMSA), […]

Нано технологии в навигацията.

„В голямото има нещо малко, в малкото – нещо голямо.“ Изследвания и разработки в областта на нано технологията в настояще време активно се провеждат в повече от 50 страни. По прогноза в близките 10 години общия световен пазар на нано технологии ще превиши 1 трилион долара в година. Счита се, че нано технологията се явява […]