// Архив

Приложни науки

This tag is associated with 10 posts

Организация на хидрометеорологичните изследвания. – 3

„Който дава живот на ума и знанието, той не умира.“ Организация на хидрометеорологичните изследвания. – 3 Методи, основани на физическите свойства на изучаваното поле. 1. Метод за разчет на дискретност на наблюдение, за изключване влиянието на приливната съставляваща се изисква провеждането на наблюденията да се съобразяват с фазите на прилива. При това като оптимален се […]

Организация на хидрометеорологичните изследвания. – 2

„Който не споделя знанията си, е като светлина в стомна.“ Организация на хидрометеорологичните изследвания. – 2 Статистически методи. Тази група методи предявяват завишени изисквания към количеството на наблюдения: обемът информация трябва да бъде достатъчен за получаване на резултати от разчетите с необходимата точност. За по-голямата част от районите на Световния океан наблюденията са недостатъчни, поради […]

Организация на хидрометеорологичните изследвания. – 1

„Дори признаците за добро време са приятни“ Организация на хидрометеорологичните изследвания. – 1 Във връзка с изучаване явленията и процесите, протичащи във водите на океана и над нас, организацията на хидрометеорологичните изследвания трябва да осигурява детайлно изследване в центъра на динамичния район, изучаване на мащаба на явлението, определяне на количествените зависимости и рекогносцировъчно обследване в […]

Хидрометеорологични изследвания. – 2

„За човека всеки знаят е достъпен, ако не му е празна главата.“ Хидрометеорологични изследвания. – 2 Оценка за изученост. Оценката за океанографската изученост предполага, първо систематизация и отразяване на непрекъснато постъпващата информация и второ съпоставяне на получените резултати с нарастващите изисквания на морските организации към тази информация. Тези обстоятелства изискват избор на такъв критерии, който […]

Хидрометеорологични изследвания. – 1

„Умът и богатството скриват недостатъците, бедността и невежеството ги разкриват. Хидрометеорологични изследвания. – 1 Изучаването на хидрометеорологичните полета в мащаба на океана се основава на наблюденията на много експедиции, провеждащи се дълго време с кораби на различни страни. Поради това при проектиране на хидрометеорологични изследвания се налага да се решават същите основни задачи, както и […]

Крупно мащабни течения и синоптични процеси.

„Няма по-сляп от онзи, който не иска да види.“ Крупно мащабни течения и синоптични процеси. Крупно мащабните течения на повърхността на Световния океан са известни по данни от измервания на сноса на корабите, бутилковата поща и за сега все още не многочислените измервания от закотвените буйкови станции. Тези данни, на първо място, демонстрират наличието на […]

Процеси, протичащи в океана.

„По-добре малко ум, отколкото много сила.“ Процеси, протичащи в океана. Пространствената и времевата изменчивост на хидрофизичните полета на Световния океан оказва съществено влияние на ефективността на действията на силите на ВМФ и използването на техните оръжия и технически средства. Съответствено пред навигационното и хидрографско осигуряване (НХО) на ВМФ се поставя задачата за прогнозиране на геофизичните […]

Крупно мащабните взаимодействия в океана.

„Умен човек е онзи, който търси знание; който си въобразява, че го е намерил е безумец.“ Крупно мащабните взаимодействия – продължение. Важна роля в системата океан – атмосфера играе влагообмена. При изучаване на влагообмена е необходимо да бъдат разглеждани валежите, ефективното изпарение, потока на масите на повърхността на океана и водния баланс на океаните. Количеството […]

Крупно мащабните взаимодействия в океана.

„В тъмнина е нужна светлина, в беда – ум.“ Взаимодействие на океана и атмосферата. Крупно мащабните взаимодействия – продължение. Системата океан – атмосфера се явява съставна и очевидно най-важната част на климатичната система, представляваща съвкупност от взаимодействащи между себе си и обменящи вещества и енергии обвивки на планетата: атмосфера, океан, литосфера, криосфера, и биосфера. В […]

Взаимодействие на океана и атмосферата.

„Има само едно благо – знанието, има само едно зло – невежеството.“ Взаимодействие на океана и атмосферата. Въведение. Взаимодействието на океана и атмосферата е постоянно и многостранно и то е едно от най-характерните и най-важните по своите последствия свойство в тази сфера на нашата планета. Благодарение на проявленията на взаимодействието на океана и атмосферата като […]