// Архив

Приложна топография

This tag is associated with 43 posts

Системи за отчет на времето.

„Времето е най-старо от всичко, пространството – най-голямо от всичко.“ Системи за отчет на времето. В живота на хората времето играе важна роля. Човек винаги се нуждае да бъде ориентиран във времето. В основата на времето, по което хората живеят е заложено слънчевото време. Във връзка с това, че земята извършва един оборот около своята […]

Определяне на посоките по признаци на местните предмети.

„Неизвестното е повече от известното.“ Определяне на посоките по признаци на местните предмети. В някои случаи посоките на хоризонта могат да бъдат определени по признаци на местните предмети (рис. 9.9). Този способ е много по-неточен, отколкото разгледаните по-рано. Поради това за определяне на посоките на хоризонта е полезно да се използват при възможност няколко признака. […]

Определяне на направленията по небесните светила.

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Определяне на направленията по по небесните светила. При отсъствие на компас или в района има магнитна аномалия направленията по хоризонта могат приблизително да бъдат определени през деня по Слънцето, а през нощта – по Полярната звезда или по Луната. В Северното полукълбо Слънцето изгрява през […]

Определяне на направленията по компас.

„Незнаещият пътя, задържа знаещия.“ Определяне на направленията по компас. Направленията по хоризонта са взаимно свързани по между си. (рис.9.2). Ако е известно поне едно от тях, например, посока север, то в противоположното направление ще е посока юг, от дясно – ще е изток, а от ляво – запад. В някои случаи при указване на направлението […]

Избор и използване на ориентирите.

„Образованието е богатство, приложението му – съвършенство.“ Избор и използване на ориентирите. Местните предмети и формите на релефа, относно които се определя собственото местоположение, положението на обектите и указване на направлението на движение, се наричат ориентири. Те се различават обикновено по форма, оцветяване и лесно се опознават при обзор на обкръжаващата местност. Ориентирите се подразделят […]

Ориентиране на местността, без карта.

„Който не умее да ходи по равно място, по стълба няма да се изкачи.“ Същност и способи за ориентиране на местността. Ориентирането на местността има важно значение за воденето на бойна дейност. То е необходимо при поставянето на задачите, удържане на направлението на движение, определяне на достигнатия рубеж и местоположението на обектите, а също така […]

Дешифриране на тактически обекти.

„Ако са те измамили за първи път – вината е на онзи, който те е измамил, ако позволиш да те измамят повторно – вината е само твоя.“ Дешифриране на тактически обекти. По размер и конфигурация на изображението на аерофото снимка тактическите обекти преди всичко се отнасят към групата на точковите (компактните) и линейните обекти. Към […]

Дешифриране на топографски обекти.

„Никой не е длъжен повече, отколкото може.“ Дешифриране на топографски обекти. Релеф с резки форми добре се разпознава по конфигурацията на сянката. Оттенъкът на скатовете е толкова по-ярко изразен, колкото е по-рязка формата на релефа. Местата на преход от тъмен тон към светъл или обратно съответства на местност с линия на водораздел или водосток. Ако […]

Дешифриране на аерофото снимки.

„Малко е да искаш, трябва и да умееш.“ Дешифриране на аерофото снимки. Дешифриране на аерофото снимки – това е разпознаване и определяне на характеристиките на различните обекти по тяхното фотографско изображение. Дешифрирането, изпълнявано с цел разузнаване на противника и местността се нарича военно, а с цел съставяне и обновяване на карти – топографско. По способа […]

Геодезични пунктове и Звездно небе.

„Учи другите и сам ще разбереш.“ Геодезични пунктове. На карта се изобразяват с различни условни знаци следните геодезични пунктове: пунктове от държавната геодезична мрежа, точки от снимковата мрежа, закрепени на местността с центрове, астрономични пунктове, репери и марки на държавната нивелачна мрежа. Центровете на точките на условните знаци на геодезичните пунктове, обозначаващи местоположението на пункта […]