// Архив

премесване

This tag is associated with 13 posts

Замърсяване на атмосферата в градовете.

„Глупакът не познава достойнствата на мъдреца, здравият не познава страданията на болния.“ Замърсяване на атмосферата в градовете Замърсяването на атмосферата в градовете с всевъзможни примеси се е започнало много отдавна, още от древността. Започвайки още от средните векове с печална известност се е сдобил град Лондон. И въпреки, че били издадени няколко указа на краля, […]

Конвективни и турбулентни потоци на топлина.

„Не гледай кой говори, а слушай какво казва.“ Конвективни и турбулентни потоци на топлина. Основен източник на топлина за Земята и нейната атмосфера се явява слънчевата радиация, като тропосферата получава топлина главно от земната повърхност. В преноса на топлина от земната повърхност към атмосферата вътре в нея, основна роля играят следните процеси: – конвективен и […]

Някои характеристики на турбулентността.

„Каква полза от звездите, ако свети луната.“ Опростена характеристика на турбулентността. В процеса на турбулентно премесване протича преместването на отделните частици (маса) въздух от една точка в друга, както по вертикала, така и по хоризонтала. Отделните въздушни частици, участващи в турбулентното премесване е прието да се нарича турбулентен мол. Те се откъсват от общия поток […]

Турбулентно състояние на атмосферата.

„Онова знание, което е достъпно за всички, не е дълбоко.“ Турбулентно състояние на атмосферата. Атмосферата се намира в непрекъснато движение. Отличителната особеност на атмосферните движения се заключават в това, че движението на отделните частици на въздуха носят произволен характер. Режимът на движение при който отделните частици на течност или газ имат неправилна, хаотична траектория с […]

Какви са процесите на премесване на водата в Черно море?

„Очите виждат, сърцето иска. На придирчивия жених, плешива булка се пада.“ Процеси на премесване на водата в Черно море и техните хидрологични последствия. В Черно море се наблюдават всички известни видове процеси на премесване на водните маси, което може да бъде разделено на две групи. Тяхната роля във вътрешния водообмен и създаването на типичната за […]

От какво се определя водния баланс на Черно море?

Процесите на премесване на водните маси и създавания от тях вертикален строеж по цялата дълбочина на морето, предопределят нейното разделяне на такива относително еднородни по структура, физични свойства, годишен ход на последните и географското им разположение водни маси. Процесите на тяхното образуване, като следствие на формите на движение са взаимно свързани една с друга, но […]

По какви признаци се подразделят морските течения?

По устойчивост на теченията. Постоянни течения се наричат, течения, чийто скорост и направление не се изменят или се изменят в малка степен за сезон или година. В строгия смисъл на думата постоянни течения не съществуват. Всички течения са подложени на изменения и поради тази причина под постоянни течения обикновено се разбират теченията, които винаги се […]

Как се класифицират морските теченията?

Морските течения се характеризират с направление – на къде е насочено течението и каква е неговата скорост. Вертикалното движение на водните маси при изследване на морските течения обикновено не се отчитат. Това е обусловено от една страна, че вертикалните движения не са големи и от друга с това, че с въвеждането на вертикалната съставляваща на движение […]

Какво е вертикална устойчивост на слоя?

Устойчивост като понятие. Под устойчивост на слоевете в морето се разбира вертикалния градиент на плътността на водата, предизвикан от адиабатното изменение на температурата, поправен за изменение на плътността. Устойчивостта служи за количествена характеристика на условията за вертикално равновесие на слоевете в морето. При премесването, както е известно се пренасят частици от един слой в друг. […]

Какво е зимна вертикална циркулация?

Зимна вертикална циркулация. Най-интензивно конвекционно премесване в повечето райони на океана се случва в резултат на охлаждане на повърхностния слой вода в хладната половина на годината. Този вид на премесване е получил специално название – зимна вертикална циркулация. Нейната интензивност и дълбочина на разпространение е толкова по-голяма, колкото по-интензивен и продължителен е процесът на охлаждане […]