// Архив

Океанът

This tag is associated with 23 posts

Какъв е водния баланс на океана?

Уравнението на водния баланс на Световния океан за средни годишни условия може да се представи, като сума от валежите и речния сток от континентите в океана, която да е равна на изпаренията. Това уравнение характеризира водния баланс на отделните океани или отделни райони в океана, при което той е сума от речния сток и хоризонталното преразпределение […]

Защо водите в океана циркулират?

С циркулацията на атмосферата е тясно свързана и циркулацията на водите на океана и дрейфа на ледовете. Съпоставяйки картите на повърхностните течения с картите на разпределението на налягането и ветровете може да се проследи връзката между тях. Но трябва да се отбележи, че в образуването на морските течения не малко значение има разпределението на плътността […]

Как Океанът влияе на климата и времето?

Влияние на океана върху климата и времето. Разчетите за съставляващите на топлинния баланс показват, че единица повърхност от океана предава на атмосферата два пъти повече топлина, в сравнение със сушата, това е в резултат на изпарението и турбулентния топло обмен. Ако се има в предвид и, че повърхността на океана е 71% от цялата повърхност […]

Топлинен баланс на океана и атмосферата.

Топлинният баланс се определя от уравнения, състоящи се от сума съставляващи, характеризиращи прихода и разхода на топлина в океана и атмосферата. Тези уравнения представляват частна форма на един от основните физични закони – закон за съхранение на енергията. Уравнението за топлинния баланс обикновено се съставя за вертикалния стълб с единична площ, преминаващ цялата дебелина на […]

Защо е необходимо комплексно изучаване на системата океан – атмосфера?

Възможности за комплексно изучаване на системата океан – атмосфера. Вече у никого не възниква съмнение, че е необходимо комплексно изучаване на системата океан – атмосфера, тъй като и двете подвижни обвивки на нашата планета са подложени на външни въздействия, реагират им като единна система, обладаваща способност да развива вътрешни автоколебателни процеси, достигащи значителни мащаби. Поради […]

Общи ли са физическите закони при процесите в океана и атмосферата?

Общност на физическите закони при процесите в океана и атмосферата. Океанът и атмосферата се характеризират не само с общност на източниците на енергия, но и с общност на тези физични закони, които управляват протичащите в тях процеси. Както при решаване задачата за физичното състояние и динамиката на водите на океана, така и при атмосферата широко […]

Какъв е топло обмена между атмосферата и повърхността на Земята?

Топло обменът между атмосферата и повърхността на Земята не се ограничава от обмена на лъчиста енергия. Значителното преразпределение на топлина по вертикала между атмосферата и повърхността на Земята се осъществява в резултат на влагообмена при което загубената топлина за изпарение от повърхността на Земята (океана) се предава в атмосферата при концентрация на влагата (60 ккал./см² […]

Взаимодействат ли си Океанът и Атмосферата?

Взаимодействието на океана и атмосферата на съвременния етап се явява централен и изключително важен въпрос за живота на хората. Поради тази причина много научни организации под една или друга форма се занимават с изучаването на въпросите по взаимодействието на при водния слой на атмосферата с повърхностния слой на океана. Това взаимодействие е удобно да се […]

Какъв е механизмът на образуването на вълните Цунами?

Вълни от земетресения (цунами). В съвременната океанография цунами е общо признато название на дълги морски вълни, възникващи по сеизмични причини. Думата е с японски произход. Цунами се образува в резултат на подводно земетресение или изригване на вулкан, когато в океана протича деформация на дъното със значителни размери, макар и да не се изключва възможността да […]

Какви са принципите?

Общи принципи на делене на Световния океан Сушата на земното кълбо не е монолитна, тя се състои от отделни огромни масиви и много по-малки късове (острови), заобиколени от всички страни със солена вода, водата на Световния океан. Този глобален воден басейн, заемащ 70 % от повърхността на Земята, условно е разделен на по-големи или по-малки […]