// Архив

Океанът

This tag is associated with 29 posts

Стандартни модели в океаносферата.

„Опитът няма общо училище, той учи учениците си по отделно.“ Настоящата статия се явява от части продължение и някакво развитие на друга работа, публикувана по-рано. Доколкото това е било доста отдавна, целесъобразно е за по-доброто разбиране на по нататъшното изложение да напомним някои положения, свързани на първо място с терминологията. Така, в средата на миналия […]

Системи за оперативна океанология.

„Фактът е критерий за истината.“ Към 2011 г, във ВМС на САЩ е била създадена съвременна организационна структура на системата за ХМО. Ще е полезно накратко да разгледаме нейните особености. Във ВМС на САЩ за разлика от ВМФ на Русия е била създадена пълноценна самостоятелна система за ХМО, която е способна да функционира автономно от […]

Системи за оперативна океанология.

„Очите вярват на себе си, ушите – на другите.“ Оперативна океанология е прието да се нарича дейността по извършването и обработката на систематични измервания за състоянието на морето, океана и атмосферата, а също прогнозирането на постоянна регулярна основа „времето в океана”, тоест състоянието на хидрофизичните полета в диапазоните на синоптичната и мезо мащабната изменчивост. Съответно, […]

Автономни подводни необитаеми апарати.

„Който не е виждал ново, и на втора употреба се радва.“ При решаване на задачите на хидрографския и океанологичния мониторинг на Световния океан в интересите по осигуряване на ВМФ на хидрографската и океанологична информация значителна роля се отдава на автономните необитаеми подводни апарати (АНПА), снабдени с измерителна и навигационна апаратура за сбора на информация в […]

Развитие на банка океанографски данни.

„Трябва да вземеш ползата заедно със задълженията.“ Хидрометеорологичните условия оказват съществено влияние на използването на силите, оръжието и техническите средства на флота. От качеството на хидрометеорологичната информация в известна степен зависи обосноваването на решенията по използването на силите на флота и ефективността на използването на комплексите въоръжение. Към числото на важните задачи по усъвършенстване на […]

Морски ръководства и пособия.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо докато стоиш на брега.“ Морските пособия и ръководства се явяват основна група книжни издания на ГУНиО и се подразделят на: – морски навигационни ръководства и пособия; – морски риболовни пособия. Морските ръководства и пособия включват в себе си книжни издания, съдържащи навигационно – хидрографска, хидрометеорологична и геофизична […]

Резултати и оценки за работата на радио навигацията.

„Който се бои от всяко облаче, никога не пътешества.“ Точността на определяне на мястото зависи от височината на наблюдавания геостационарен КА (при височина на наблюдение по-малка от 30 – използването не е ефективно). При приемане на данни от няколко КА НАП автоматически избира по-добрите. При наблюдението за EGNOS НАП не е приемала сигнал в Северно […]

Наблюдения за радио навигационните системи.

„Който се страхува от морето не пътешества.“ Наблюденията за РНС РСДН-20 се извършвали по целия маршрут. Резултати от наблюденията: – зоната на действие превишава заявената (в Тихия океан заявената зона е значително по-малка от фактическата); – СКП на определяне на мястото е 1,5-10 км, което съответства на заявената характеристика; – Проверена е възможността за прием […]

Изследване на навигационните системи.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“ Изследванията на радио навигационните системи (РНС) в условията на повишени изисквания към координатно времевото осигуряване на ВМФ се оказва едно от най-важните видове хидрографски работи. Намаляването на количеството на продължителните походи на хидрографските кораби през 2000-те години е довело до съществено съкращение на изследванията и […]

Водни маси и течения в Атлантическия океан.

„Малката лодка не носи вести от далече.“ На етап 4 в Карибско море (20-22.12.2014 г.) се наблюдава характерното вертикално разпределение на температурата, солеността и плътността на морската вода. ВПС с дебелина от 60 до 75 м има температура 28,0-28,7ºС (рис. 14). Рис. 14. Разпределение на параметрите на морската вода на ДОС № 265 в Карибско […]