// Архив

начин на живот

This tag is associated with 55 posts

Отношения между поколенията.

„Бездетната жена майка няма да нарекат.“ Една голяма част от хората на възраст на 65 и повече години имат деца. Бездетните, чийто брой в годините се увеличава, представляват хетерогенна група на не пожелалите да имат деца и други, които макар и да са искали, по различни причини не са станали родители. През 2010 г. все […]

Интимни отношения, развод и овдовяване.

„Всеки трябва да живее дълго, но никой не бива да бъде стар.“ Късната възраст е белязана от прекъсване на важни социални връзки в резултат на смърт на приятели, братя, сестри, родители и съпрузи. Разпадането на връзката чрез развод е рядко срещано сред настоящите кохорти от стари хора. Болшинството от разведените в тази група са направили […]

Семейство и неравенства в остаряването.

„Старата жена радва този, който се е оженил за нея.“ Концепции и модели. Хетеросексуалният брак е най-срещания тип интимна връзка сред старите хора. Разводът е относително рядко срещан и стигма по времето, когато тези стари хора са били млади (17-30). Болшинството от разведените са сключили повторни бракове. Малък е броят на старите хора, които никога […]

Социален произход и последици.

„Нямала си баба грижи, купила си прасенце.“ Както бе отбелязано по-горе, развитието на теорията с фокус върху етническия статус и последиците от остаряването е в самото начало. Индуктивната теория, често срещана в социалните науки, се базира върху натрупването на информация от изследвания, които за да бъдат проверени, е необходимо да се формулират проверими хипотези в […]

Културни различия и асимилация.

„Човек без родина е като земя без семена.“ Много автори се занимават с темата за културните различия на етническите групи. Членовете на етническите групи споделят културно наследство от религиозни практики и вярвания, език, ценностна система и норми. Тези различия ги отличават от мнозинството и формират житейския път, остаряването и поведението по различни начини. Тезата за […]

Кумулативните неравенства.

„Всеки трябва да живее дълго, но никой не бива да бъде стар.“ Перспективата за двойния риск. Сред социологическите перспективи, които фокусират експлицитно върху корелационния анализ между възрастта и етноса, най-често се среща идеята за двойния риск. Тя е използвана широко в социалните, поведенческите и медицинските науки, за да опише как два фактора взаимодействат, като причиняват […]

Етнически измерения на остаряването.

„Живей, както живеят хората и хората ще живеят като теб.“ Социолозите приемат, че възрастта и етническият произход са ключови характеристики на социалната реалност, особено в населения с хетерогенен етнически състав и бързо променяща се възрастова структура. Така наречените „водещи променливи” като възраст, етнос заедно с пола, се оценяват като статуси, детерминанти на всеки аспект на […]

Демографски различия в остаряването.

„И старостта не е страшна, ако младите помагат.“ Независимо, че средната продължителност при мъжете е по-ниска от тази при жените, трябва да отбележим, че през последните години продължителността на живота при мъжете се увеличава с по-бързи темпове, отколкото при жените. В резултат на това например в Англия се очаква намаляване на относителния дял на жените […]

Социални различия в остаряването по пол.

„Старата жена радва този, който се е оженил за нея.“ Възприемането на гледната точка на пола следва от отчитане на критиките към феминисткия подход, който засяга само проблемите на жените в процеса на остаряване, макар и да признава влиянието на други социални фактори като расата, класата и етноса. Този подход на изследване по-скоро насочва вниманието […]

Остаряване и джендър.

„По начина на живот на човека съдят за ума му.“ През последните 30 години остаряването е обект на нарастващ интерес, макар все още с голям акцент върху социалната геронтология, където изследванията на старите хора се разглеждат в светлината на расата, етническия произход, сексуалността, класата и най-вече пола. Анализът на джендър характеристиките при изследване на остаряването […]