// Архив

начин на живот

This tag is associated with 67 posts

Квантови системи за навигация.

„Колкото е повече науката, толкова са по-умни ръцете.“ През последното десетилетие се наблюдава бурно развитие на квантовата механика, квантовата оптика и физика на не линейните явления. Резултат от развитието се явява това, че доста абстрактни идеи, лежащи в основата на квантовата физика са получили практическа реализация в създаването на цяла редица високо ефективни квантови прибори […]

Политики на държавата в навигационното осигуряване.

„Кораб с двама капитани потъва.“ Нормативно регулиране на навигационно хидрографското осигуряване (НХО) на отбраната. Основните особености на съвременния период на преобразованията, свързани с широко мащабното реформиране на ВС, са обусловени от измененията на политическите виждания за ролята на въоръжената борба в системата от средства, осигуряващи достигането на целите на държавата. Естествено, реформирането не е могло […]

Социална несправедливост.

„Всекиму заслуженото.“ Темата за социалната несправедливост е ключова за прозата и поезията в не един етап от развитието на литературата. Много творци, мъдреци и философи още от древни времена се интересуват от социума по принцип, от същността му, особеностите му, от взаимоотношенията в него и развитието му. Освен в литературни произведения, тази тема е била […]

Какво е социална справедливост.

„Само истината може да бъде справедлива.“ Социалната справедливост е ценност, която насърчава еднаквото зачитане на правата и задълженията на всяко човешко същество в дадено общество. Социалната справедливост обикновено е фокусирана върху справедливо разпределение на основните блага и услуги, необходими за развитието на човек в обществото, като например социално-афективното благосъстояние, образованието, здравеопазването и правата на Човека. […]

Справедливост, морал и правосъдие.

„Силата на народа е в справедливостта. Всекиму заслуженото.“ Великият немски философ Имануел Кант е казал: “Ако загине справедливостта, човешкият живот няма да има вече никаква стойност.” Точно в тези негови думи е скрита огромна сила, която може да бъде открита само от тези, които са подготвени за нея. Животът е безценен дар за всеки човек, […]

Критерии и видове справедливост.

„Справедливият човек е като паметник – отвсякъде се вижда.“ Още в най-далечните времена, когато философията за първи път започва да търси определение на справедливостта, се появява въпросът дали действително има независима мяра на човешкото действие, или онова, което се представя като такава мяра, е само наложеният и превърнал се в обща норма интерес на силните. […]

Мяра за справедливост.

„Само истината може да бъде справедлива.“ Понятието справедливост е едно от най-комплексните понятия, с които си служат хората. То има място в най-различни области на човешкия живот като морала, правото, политиката, икономиката, религията, образованието, спорта, екологията и пр. Неговите употреби са толкова разнообразни, че е трудно да се намери някаква обща пресечна точка, която би […]

Що е справедливост?

„Силата на народа е в справедливостта.“ Твърди се, че всяка епоха или култура разбирали под това, що е справедливост, нещо съвсем различно. Кое е справедливо и кое – не, според Аристотел, Сократ, Конфуций и сие? И какво се разбира под справедливост днес? В ранните високи култури „справедливостта“ е идеята, че хората си дължат взаимно нещо, […]

Линейно или вертикално мислене.

„Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал.“ Дивергентното мислене върви ръка за ръка с радостта, оптимизма и вътрешното усещане за благополучие. Добрите взаимоотношения, добрата почивка и свободата от натиск, тревожност и стрес са много добри условия за дивергентно мислене. Когато ежедневието е натоварено, а ние сме под високо напрежение, пренебрегваме […]

Мисловни модели.

„Интелигентността е потенциал, а мисленето е умение за използване на този потенциал.“ Позитивно мислене. Все по-популярно напоследък става „позитивното мислене“. И все по-често се срещат хора, които са чели за него, опитвали са се да го прилагат, но някак си не се получава. Или хора, които колкото и да се опитват, не могат да си […]