// Архив

Картография

This tag is associated with 41 posts

Създаване на цифрови карти с ПК.

„Трябва да се учи не за училището, а за живота.“ С внедряването на компютърните технологиите в картографското производство последователността на етапите по създаването на карти бе изменена. Напълно се измениха някои видове работи: обединиха се съставителските и оформителските работи, изключени са много видове работи: ръчния фотонабор, въвеждането на мрежа и запълването, фотографските процеси, копирането на […]

Програмно осигуряване в картографията.

„Където е учението, там е и умението.“ Картосъставителски и картоиздателски работи. Функционални възможности на програмното осигуряване. В картографското производство понастоящем се използват най-разнообразни програмни средства, при което не само специализирани, имащи картографско назначение. За да се направи качествена карта на компютъра е необходимо да се използва специално програмно осигуряване. Програмното осигуряване може условно да се […]

Устройства за извеждане на цифрова информация.

„Без труд няма награда.“ За извеждане на цифровата информация в картографска форма се използват специални технически средства: – дисплеи, за интерактивна графика; – принтери; – плотери; – микро филмови плотери; – автоматизирани координатографи. 1. Принтери – в картографията преди всичко се използват струйни или лазерни принтери. Струйните принтери. Работата на струйните принтери се основава на […]

Преобразуване на пространствената информация в цифрова форма.

„Образованието е богатство, приложението му – съвършенство.“ Устройства преобразуващи пространствената информация в цифрова форма. (скенери). За преобразуване на пространствената информация в цифрова форма се използват скенери (устройства за автоматично преобразуване на графичната и текстова информация). Преди, за тази цел са се използвали дигитайзери (устройства с ръчно обхождане и автоматична регистрация на координатите). Дигитайзер, това е […]

Центроване на обектите при цифровата карта.

„Който е грамотен има четири очи.“ Релеф на сушата: 1. Хоризонтали, обриви и други елементи от релефа се центроват с отчитане на направлението на наклона по правилото „по-голямата височина остава от ляво”, тоест от ляво по направление на наклона се намира хоризонтал с по-голямо значение на височината (рис. 18, а). 2. Хоризонталите се затварят на […]

Топология в цифровата карта.

„Умният се уповава на труда си, глупакът – на надеждите си.“ Топология в цифровата карта. Векторни изображения. Преобразуването на растерното изображение във векторно се нарича векторизация. Понастоящем векторизацията се осъществява по сканирани изображения, като правило, със специализирани програми – наречени векторизатори. Съществуват три способа за векторизация: ръчен, полуавтоматичен и автоматичен. При ръчната векторизация обектите се […]

Формати на растерни и векторните файлове.

„Четене без разбиране е полупразно занимание.“ Формати на растерни и векторните файлове. Тъй като съществуват два различни способа за представяне на информацията в компютъра (растерна и векторна), то и форматите на графичните файлове се делят на два типа: растерни и векторни. Растерните файлове могат да бъдат записвани в различни формати. Най-разпространените такива са растерните формати […]

Картографска база и банка данни.

„Има само едно благо – знанието, има само едно зло – невежеството.“ Картографска база и банка данни. Както вече беше казано, цялата цифрова информация в информационните системи постъпва в базата данни. Картографска база данни (КБД) – това е съвкупност от взаимно свързани картографски данни, по каква да е тема, представени в цифрова форма, например, база […]

Понятия за геоинформационни системи (ГИС).

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Понятия за геоинформационни системи (ГИС). Първите геоинформационни системи били създадени в Канада, САЩ и Швеция за изучаване на природните ресурси. Първата ГИС се е появила в началото на 60-те години в Канада. Главната цел на канадската ГИС била да бъде осъществен анализ на данните по инвентаризацията […]

Същност и задачи на „Цифровата картография”.

„За да научиш, трябва да попиташ.“ Същност и задачи на „Цифровата картография”. Цифровата картография е съставна част от картографията. Цифровата картография се занимава с изучаване и разработка на теорията и методите за създаването на цифрови и електрони карти, а също така за автоматизацията на картографските работи. В сегашно време картографията е преминала на ново качествено […]