// Архив

Картография

This tag is associated with 46 posts

Коректура на електронните навигационни карти.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Хартиените навигационни морски карти се явяват правен документ за плаване в продължение на повече от вековен период. Тяхното значение и роля са точно определени от Международната конвенция по опазване на човешкия живот на море (SOLAS-74), съгласно която всички кораби, плаващи в морето, трябва да имат […]

Необходима ли е морска ГИС на ВМС?

„Делото го движи желанието, а не силата.“ Ако се обобщят пожеланията на потенциалните потребители на цифровата навигационно хидрографска и картографска информация, то резултатът може да се формулира по следния начин: „Необходима е морска ГИС”. Техническото определение за ГИС е като набор от програмни инструменти за въвеждане, съхранение, обработка, анализ и изобразяване на географската информация отразявайки […]

Използване на електронните карти в ГИС.

„Последната миля е най-дълга.“ Използване на електронните карти в морските интегрирани геоинформационни системи. Към настоящия момент е станала разбираема необходимостта от широкото внедряване на цифровите морски карти във всички органи на управление на ВМС, Но специалното програмно осигуряване за използването на тези карти и цифровите бази от навигационно хидрографска информация при решаване на задачите в […]

Кодификатор за пространствени обекти.

„Делата свидетествуват за ума на човека, думите – за знанията му.“ Класификацията на обектите се изпълнява по йерархичния метод, а характеризиращите признаци – по фасетния метод. Това се обяснява с факта, че всеки обект съдържа определен набор от характеризиращи го признаци (количествени и качествени), което не винаги се използва в качеството на признаците за класификация. […]

Кодификатор за пространствени обекти.

„Редът пести време.“ В настоящо време океанът е започнал да играе огромна роля в живота на човечеството, – това е търговия, риболов, транспортни артерии, отбрана, климат, екология, място за отдих. Освен това, че той заема около две трети от Земното кълбо, крайбрежните зони, заемащи не по-малко от 15% от земната повърхност, са съсредоточили в последно […]

Координатни системи. Част 3

„Никой не е длъжен повече, отколкото може.“ Свързаност между различните координатни системи. 1. Пространствените правоъгълни координати са свързани с геодезичните координати в следните формули: където N – радиус на кривината на първия вертикал: Обозначаваме тогава Геодезичната ширина се изчислява по итерационна формула. За точки, разположени на елипсоида (H = 0): От тук тоест геодезичната ширина […]

Координатни системи. Част 2

„Разнообразието доставя наслада.“ Координатни системи, използвани при НХО и ТГО. Най-широко използване при решаване на задачите по ТГО имат правоъгълните пространствени координати, геодезичните координати, астрономичните координати и плоски правоъгълни координати на Гаус – Крюгер. Система на правоъгълни пространствени координати За начало в тази координатната система се използва центъра на елипсоида О. Оста OZ се разполага […]

Координатни системи. Част 1

„Който не споделя знанията си, е като светлина в стомна.“ Въведение. За решаването на геодезичните задачи, в това число и свързаните с топогеодезичното осигуряване (ТГО) на ВМФ, е необходимо да се установи координатна повърхност. В общия случай за координатна повърхност могат да бъдат приети: физическата повърхност на Земята, геоидът, квазигеоидът, елипсоидът. Физическата повърхност на Земята […]

Автоматизирани картографски системи – Част 2.

„Незнанието още не е позор, позор е нежеланието да научиш.“ Съгласно концепцията и съдържанието на ТТЗ се очаква, че схемата за функциониране и информационните потоци в АКС ще съответстват с рис. 2, а информационно ядро на АКС ще стане обективно ориентираната база за гео пространствените данни (ООБГД) – база за централизирано съхранение на копия на […]

Автоматизирани картографски системи – Част 1.

„Всеки занаят е достъпен за човек, ако не му е празна главата.“ Глобалното разпространение на географската информация към края на ХХ и началото на ХXI век е определило необходимостта от разработката на нови съвременни технологии за обработка на хидрографски и картографски данни, за тяхното поддържане на съвременно ниво и за подготовка към издаване на цифрова […]