// Архив

Геодезия

This tag is associated with 19 posts

Спътникова геодезия.

„Повече грамотни, по-малко глупаци.“ Спътникова геодезия. От геометричните условия на видимост се определя взаимното разположение на спътника, пункта на наблюдение и Слънцето. За да се избегнат големи грешки заради влиянието на рефракцията, наблюдението на спътника е желателно да се извършва на височина αс над хоризонта при не по-малко от 10º. Ъгъл χ между направленията от […]

Космическа снимка.

„Никой от рождение няма убеждение.“ Космическа снимка. С появяването на изкуствените спътници на Земята (ИСЗ) геодезията е получила нови път и методи за решаване на нейните основни научни проблеми, свързани с определяне на фигурата, размерите и външното гравитационно поле на Земята. Открили са се нови методични възможности и за решаване на нейните инженерно технически задачи. […]

Аерофото заснемане.

„Знанието и опитът правят човека мъдър.“ Аерофото заснемане. Дистанционните методи за изучаване на земната повърхност се основават на измервания на параметрите на земната повърхност от разстояние с предаване на резултатите по индивидуална линия за свръзка. Такива измервания се изпълняват, като правило, с летателни апарати. Техническата дисциплина, имаща за задача определяне на вида и размера на […]

Мензулна снимка.

„За трудолюбивия нито един ден не е дълъг.“ Мензулна снимка. Основен метод при картографиране на територия се явява аеро фото топографската снимка. Тя се прилага при снимка в мащаби 1: 5000 и по-малки. Но има случаи, когато такава снимка не се извършва, когато няма възможност за това; при снимка на не големи по площ участъци […]

Съставяне на план на участък от местността.

„Трудът носи здраве, мързелът – пороци.“ Съставяне на план на участък от местността. Съставения план по резултатите от теодолитна или тахеометрична снимка на местността трябва да се характеризира с точност, детайлност и пълнота. Детайлност на плана – това е степен на подобие на изображението на плана на контурите и обектите от местността. На плана се […]

Тахеометрична снимка.

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Тахеометрична снимка. Тахеометрия е гръцка дума и в превод означава бързо измерване. Бързината на изпълнение на тахеометричните работи се обясняват с получаването при едно положение на визирната ос на тръбата: – направления, определяни с бусоля или по лимба на хоризонталния кръг; – разстояния, измервани с далекомер; […]

Тригонометрично нивелиране.

„В тъмната нощ и малкият огън свети надалече.“ Тригонометрично нивелиране. Тригонометричното нивелиране (наклонен лъч) се извършва с теодолит. За определяне на превишението се измерва ъгълът на наклона и разстоянието по нишката на далекомера. (рис. 60, а). От рис 60, б се вижда, че превишението е равно: където α – ъгъл на наклона на визьорния лъч, […]

Измерване на превишението.

„Небрежният прави два пъти.“ Измерване на превишението. Една от най-важните характеристики на местността се явява нейния релеф. Отметката на точка от местността може да се определи по превишението на тази точка относно друга точка, чиито отметка е известна. Процесът на измерване на превишението на една точка относно друга се нарича нивелиране. Началната точка на отчитане […]

Измерване на хоризонтални и вертикални ъгли.

„Времето се дава за учение, а не за живот.“ Измерване на хоризонтални и вертикални ъгли. Преди измерването на ъгъла е необходимо теодолитът да се приведе в работно положение, тоест да се изпълнят три операции: центриране, хоризонтиране (нивелиране) и установяване на зрителната тръба. Центриране на теодолита – това е установяване на осите на въртене на алидадата […]

Същност на теодолитната снимка.

„Да знаеш всичко, значи да не знаеш нищо.“ Същност на теодолитната снимка. Теодолитната снимка, както и другите снимки се извършват по основното правило на геодезията „от общото към частното”, тоест от начало се създава снимкова геодезична мрежа, а след това се извършва подробна снимка (на ситуацията). Снимковата геодезична мрежа при теодолитната снимка може да бъде […]