// Архив

Вълните

This tag is associated with 21 posts

Прогнозиране на Цунами.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Съвременните задачи на навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване на безопасността на мореплаването, усвояването на морските природни ресурси, другите стопански дейности на шелфа и крайбрежните територии предявяват все повече нарастващи изисквания към знанието на параметрите на физическите полета на океана и атмосферата, морското дъно, разработката на […]

Лунно – слънчево приливно време.

„Знанието и науката не висят на вратата.“ Ориентацията на човечеството във времето се е развивала в зависимост от колебанията на слънчевата радиация и свързаните с тях периодични процеси в земна среда. В форма на фундаментално обобщение това е изразено в системата на слънчевото време. Физическата същност на тази система се заключава в скалата на периодите […]

Как да различим приливите и сейшите?

„Да видиш не означава да знаеш.“ В океанологията се среща задача, да се отнесат наблюдавани колебания на нивото на морето към някой клас от пространствените колебания – към класа на приливите или към сейшите. Съществува мнение, че колебанията от типа на сейшите могат да се идентифицират по наличието на противофазни колебания в две диаметрално противоположни […]

Блуждаещи вълни и безопасност на мореплаването.

„Когато няма очевидци, свидетелства онзи, който е чул.“ Един от сериозните проблеми, вълнуващи през последните години както океанолозите, така и всички специалисти, занимаващи се основно с океана, свързани с така наречените блуждаещи вълни, или вълни – убийци. В Морския справочник е дадено следното определение за такъв род вълна: Кейпролер – необичайна планино подобна единична вълна, […]

Сейши и Цунами.

„Мнозина знаят много, но всичко не знае никой.“ Сейши и Цунами. Изведената от равновесие под действие на някаква сила вода в затворен или полузатворен басейн след прекратяване на силата до възстановяване на своето равновесие извършва свободни затихващи колебания, наречени сейши. Вълни сейши: а) едновъзлова, б) двувъзлова, в) многовъзлова. Те са особено характерни за Женевското езеро, […]

Морски вълни.

„Ако сам не знаеш, попитай знаещия.“ Морски вълни. Морските вълни представляват периодични трептения на водните частици около тяхното равновесно положение. По своя генезис наблюдаваните вълни могат да бъдат отнесени към четири основни типа: ветрови, предизвикани от ветровото въздействие върху водната повърхност; цунами, възникнали от сеизмични въздействия и тектонски движения в земната кора; приливни, обусловени от […]

Окото на бурята.

„Лошата слава далеч отива.“ Окото на бурята. Най-феноменално и загадъчно явление в тропическите циклони е централната част (окото на бурята) в което облачността е почти незначителна, особено в сравнение с обкръжаващата окото стена от облаци. Традиционно е прието да се счита, че за окото на бурята са характерни низходящи движения на въздуха, но такива заключения […]

Зараждане на тропическите циклони.

„Ухото слуша далечното, окото вижда близкото.“ Зараждане на тропическите циклони. Изказани са не малко хипотези за условията при които възникват и се структурират по-голямата част от тропическите циклони, но и до момента няма удовлетворителен отговор на този въпрос. С най-голямо признание се ползва хипотезата за вътрешно тропическата зона на конвергенция, в която се срещат североизточните […]

Тропически циклони.

„Ако вятърът събори камилата, козата е отишла на небето.“ Тропически циклони. Тропическите циклони принадлежат към групата на най-мощните, обладаващи огромна разрушителна сила и енергия, явления в природата. Тропическите циклони на източното крайбрежие на Азия и островите на Тихия океан се наричат тайфуни, а в Северна Америка и островите на Атлантика урагани. Обладавайки такава огромна енергия, […]

Особености на вълнението в Черно море.

„Ако има какво да кажеш, има и какво да чуеш. За да говориш, трябва да знаеш за какво.“ Особености на вълнението в Черно море. В прибрежната зона също така се наблюдава изменение на направлението на движение на фронта на вълните. Много често може да се наблюдава следната картина, когато вълните премествайки се в открито море […]