// Архив

Мъдрости от миналото

This category contains 104 posts

Териториално разселване на славяните.

„Защо не чуваме истината, защото не я говорим.“ Склавини и анти в долно дунавските земи. Както беше изтъкнато по-рано, един от белезите на славянската диференциация е появата на различни названия за отделните славянски народи (или етнически групи). При това особено важно е, да се прави разграничение между отделните племенни названия и названията на по-големите етнически […]

Движение и разселване на славянските народи.

„Тръгнал ли си на път – гледай напред.“ Различия между източните и южните славяни. Изключително значение биха имали и някои антропологически отлики, които биха могли да се установят между двата славянски клона. За съжаление най-древните славянски черепи се отнасят едва към X век, когато славяните под въздействие на християнството изоставят постепенно погребалния обред чрез трупоизгаряне […]

Славянските религиозни схващания.

„Днешния ден е ученик на вчерашния.“ Сега би следвало да се запитаме как се е отразило разделението на славянския свят на три клона върху мировозрението на славяните. Нарасналият напоследък интерес към старо славянската езическа идеология е напълно обясним, като имаме предвид твърде оскъдните данни в историческите извори и особено в южно славянските извори по този […]

Разпространение на археологическите видове при славяните.

„За да предвидиш бъдещето, трябва да познаваш миналото.“ Хипотезата „антските древности”. Накрая би трябвало да се спрем на един твърде смел, но не особено сполучлив опит, да бъдат намерени източно славянските археологически паметници, разграничаващи ги от останалия славянски свят. Става дума за една твърде разнообразна група вещи (украшения, части на облеклото), които проф. Александър Спицин […]

Материалната култура на славяните.

„Какво е било, са видели дедите, какво ще бъде, ще видят внуците.“ Докато промените в езика и формирането на славянските диалекти имат пряко отношение към въпроса за разпадането на славянската общност и формирането на отделните етнически групи, то данните на материалната и духовната култура далеч невинаги съдействат за разрешаването на този проблем. Нещо повече — […]

Възникване на славянските диалекти.

„Език дружина води.“ Кога настъпват промените в славянския език? Особено важно за нас е да се отбележи, че според С. Бернщейн всички тези промени настъпват в славянската прародина, още преди разселването на славяните. 1. Според С. Бернщейн най-древната изоглоса, която разделя югоизточната славянска група на две, а именно южна и източна, е различното произнасяне на […]

Славянското културно единство и език.

„Каквато е мисълта, такава е и речта.“ Славянското културно единство. Разпадането на славянската общност, което в VI в. било вече факт, би трябвало да даде отражение и върху езика, върху материалната и духовна култура на славяните. За съжаление тази диференциация не винаги може да се долови поради оскъдните преки свидетелства, но преди всичко поради голямата […]

Разделяне на славянската етническа общност.

„Ако родината е силна, душата е пълна с радост.“ През 6-то столетие, когато, както е прието да се казва, славяните излизат на историческата сцена, тоест стават добре известни на тогавашните писатели и хронисти, разпадането на славянската етническа общност (но не и културна) било вече свършен факт. Кога се е извършил този процес е трудно да […]

Славянската етническа общност.

„Доброто братство е по-добро от богатство.“ В следващите публикации ще разгледаме подробно и систематично руско-българските отношения от древността до средата на X век (или, по-точно, преди началото на независимото управление на руския княз Святослав през 964 г.). На първо място, разпадането на славянската етническа общност и изолирането на източните и южните славяни ще разглеждаме по-подробно. […]

Легенда за Екатерина II Велика.

„Само чудото няма край.“ Екатерина II Велика (на руски Екатерина II Великая), родена София Фредерика Августа фон Анхалт-Цербст, е императрица на Русия от 1762 г. до смъртта си. Тя се възкачва на руския престол на 33 годишна възраст, в резултат на дворцов преврат, извършен на 28 юни 1762 г. Измайловският и Семьоновският гвардейски полк подкрепят […]