// Архив

Физика на Океана

This category contains 22 posts

Какви шумове и звуци могат да се чуят в морето?

В морето почти винаги и навсякъде могат да се регистрират различни шумове и звуци, обусловени от движението на водните маси и въздушните потоци над тях или от организми живеещи в него. Особено интензивни шумове възникват в морето в зоните със силно вълнение, които могат да се регистрират на няколко стотен километра. Непрекъснатото разрушаване на вълните […]

Какво представляват явленията луминесценция и светене на морето?

 Луминесценцията е явление, заключаващо се в образуването на допълнително собствено излъчване на светлина от веществата намиращи се в морската вода. В морето не рядко се срещат частици предизвикващи явлението луминесценция. Това явление на светене, луминесценция на морската вода зависи от съдържанието на вещества от органичен и неорганичен характер в морската вода. Луминесценцията оказва двояко влияние […]

Какво се разбира под понятието „цвят на морето“?

Цвят на морето. При разглеждане на въпроса за цвета на морето е необходимо да различаваме две понятия, цвят на морето и цвят на морската вода, като под цвят на морето се разбира видимия цвят на неговата повърхност. Собствения цвят на водата е следствие от избирателното поглъщане и разсейване, тоест зависи от оптичните свойства на водата […]

Оптика на морето.

Основни термини и определения. Оптичните явления, наблюдавани в океаните и моретата се определят от една страна с физическите свойства на самата вода, а от друга с характеристиките на източниците на светлина. Основният източник на светлина е Слънцето. Със слънчевото излъчване е свързано не само постъпването на енергия, използвана от океана, но и създаването на необходимите […]

Какво е земен магнетизъм и гравитация?

Земен магнетизъм и гравитация Гравитационно поле на океана, това е поле на ускорение на силата на тежестта, за което съществува устойчиво съответствие между координатите на коя да е точка от земната повърхност или около земното пространство и значението на силата на тежестта в тази точка. Силата на тежестта се определя, като сила, която действа на […]

Какви са елементите на морското дъно?

Елементи на морското дъно Шелфа играе изключителна роля за режима на самия океан и дейностите на човека в океана. Това е зона на интензивно корабоплаване, риболов, лов на животни, биохимична преработка на водорасли и добив на нефт, природен газ, сяра, злато, диаманти и др. В зоната на шелфа се наблюдават сгонно нагонни колебания на морското […]

Релеф на дъното на океана

До неотдавна дъното на океана и на дълбоководните морета се е представяло за относително равна повърхност. Поради редките измервания, класификацията и терминологията на подводния релеф се е основавала на съвсем редките изобати (линия на равните дълбочини). Тази система на изучаване на океаните и моретата се нарича батиметрична. Основни елементи на релефа на дъното се явяват […]

Какво наричаме море?

Част от който и да е океан, ограничена от брегове, острови и повишения на дъното (прагове) се нарича море. Моретата се делят по тяхното разположение на средиземни, крайни и между островни. Средиземните морета дълбоко са вдадени в сушата и са съединени с океана, с един или няколко тесни пролива. Различават средиземни вътрешно континентални (материкови) морета, […]

Какви са принципите?

Общи принципи на делене на Световния океан Сушата на земното кълбо не е монолитна, тя се състои от отделни огромни масиви и много по-малки късове (острови), заобиколени от всички страни със солена вода, водата на Световния океан. Този глобален воден басейн, заемащ 70 % от повърхността на Земята, условно е разделен на по-големи или по-малки […]

Океанографията, като наука за Световния океан

Естествено, нивото на развитие на океанографията, в настоящия момент изисква определено разделяне, бившата единна наука за океана на частни науки. Океанология, това е съвкупност от научни дисциплини, изучаващи различни аспекти на природата на Световния океан, като физични, химични, биологични и геологични. Океанография, това е наука, изучаваща физичните и химичните свойства на водната среда, закономерностите на […]