// Архив

Физика на Океана

This category contains 22 posts

Какъв е механизмът на образуването на вълните Цунами?

Вълни от земетресения (цунами). В съвременната океанография цунами е общо признато название на дълги морски вълни, възникващи по сеизмични причини. Думата е с японски произход. Цунами се образува в резултат на подводно земетресение или изригване на вулкан, когато в океана протича деформация на дъното със значителни размери, макар и да не се изключва възможността да […]

Какво наричаме прибой?

Прибой. Намаляването на дължината на вълната при едновременно увеличаване на нейната височина води до бързо нарастване на стръмнината на вълната. Когато стръмнината достигне пределното си значение, гребенът на вълната се разрушава, образувайки прибой. Но главната причина за образуването на прибой на плитък бряг, това е трансформацията на вълната. Физическата природа на трансформацията на профила на […]

Какво наричаме рефракция на морските вълни?

Рефракция на вълните. Лесно е да се забележи, че като чели далече от брега вълните са в някакъв безпорядък, но при достигане на плитко, на малки дълбочини то става по подредено. Вълните на маловодие се разпространяват по-малко или по-вече като правилни паралелни хребети. Преобразуването на вълните е обусловено от затихването на по-малките, обладаващи малко енергия […]

От какво зависи поведението на вълните?

Поведение на ветровите вълни на крайбрежието. При подхождане към крайбрежието ветровите вълни са подложени на деформация и рефракция вследствие на намаляване на дълбочината и увеличаване на триенето в дъното. Техните елементи се изменят с изменение на дълбочините, а непосредствено до брега или на някакво отдалечение от него, вълните се разрушават. Поведението на вълните до брега […]

Как се развива вълнението в циклона?

Вълнение в циклона. Наблюдаваното на повърхността на морето значително и силно вълнение в повечето случаи е свързано с циклоните. При преместване на циклона заедно с него се мести и вълнението. Да предположим, че циклон в северното полукълбо се премества от една точка М в точка М1, М2, а после и в точка М3. В южната […]

Кога морските вълни започват да се разрушават?

Устойчиви вълни могат да се наблюдават до напълно определено значение на стръмнината на вълните, след това вълните стават неустойчиви и нейният гребен започва да се разрушава. Пределното отношение на височина към дължина на вълната е 1:7. Действителната картина за развитието и разрушаването на вълните е далеч по-сложна. Преди всичко трябва да се каже, че въздушния […]

Как се зараждат вълните?

Зараждането на вълните може да се обясни по следния начин. В началото под действие на вятъра върху повърхността на морето се образуват капилярни вълни (рябь). Те се наблюдават визуално при скорост на вятъра 0,7 м/с и се характеризират с височина от порядъка на 3 – 4 мм и дължина 40 – 50 мм. Тяхното възникване […]

Как се оценява силата на вълнението?

Кинематични елементи. Период на вълната – интервал от време между преминаването на два съседни върха през фиксиран вертикал. Периодът на вълната може да се определи и като времето необходимо за обръщането на частиците по тяхната орбита. За стоящите вълни периодът се определя, като промеждутък от време за който се извършва едно пълно колебание на нивото, […]

Как да се разбираме, когато говорим за морските вълни?

Постъпателни вълни. Постъпателните вълни се характеризират с това, че у тях се премества само формата (профила) на вълната Частиците вода се движат по почти затворена орбита, имаща форма близка към окръжност или елипса. Поради това предмет намиращ се на повърхността на морето също ще извършва колебателни движения, съответно на движението на частиците на водата по […]

Знаем ли, какви биват морските вълни?

Класификация на морските вълни. Морските вълни могат да се класифицират по различни признаци. По силата предизвикваща вълново движение, тоест по произход може да се отделят в океана (морето) следните видове вълни: Ветрови – възникващи от вятъра и се намират под негово въздействие; Приливни – възникващи под действието на периодично действащите сили на притегляне от Луната […]