// Архив

Приложни науки

This category contains 141 posts

Квазистационарни полета на Земята. Част 2

„Имаш ли цел, ще намериш пътя.“ Морфометрични характеристики. Резултатите от снимка на релефа на дъното, а също и на геофизичните полета могат да се представят като реализация на случайна функция. Във връзка с това към анализа на данните на полето се прилага целия апарат на теорията на случайните функции. В резултат на анализа се получават […]

Квазистационарни полета на Земята. Част 1

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Въведение. Както е известно, всички квазистационарни полета могат да се разглеждат в качеството на един обект за хидрографските изследвания. За всестранна оценка на този обект е необходимо да се планират хидрографските изследвания в океана, за да може да се използва единен математически апарат. При това […]

Обработка на материалите от магнитната снимка. Част 3

„Не се гордей със звание, а се гордей с знание.“ Оценка на качеството на снимката. Оценката на качеството на морската магнитна снимка се извършва на основата на сравняването на резултатите от измерванията на ГМП от редовите и контролните галси. При това се определя: – наличието на систематични разминавания на ГМП в точките на пресичане на […]

Обработка на материалите от магнитната снимка. Част 2

„Пътищата към науката за никого не са затворени.“ Отчетни материали. С завършването на камералната обработка на материалите от магнитната снимка се съставят отчетните документи, които след това се представят в 280 ЦКП на ВМФ. Такива отчетни документи се явяват: – научно – техническия отчет; – каталогът, сформиран на технически носител или в табличен вид; – […]

Обработка на материалите от магнитната снимка. Част 1

„Който не знае едно нещо, знае друго.“ Въведение. Измерените в хода на снимката елементи на ГМП се нуждаят от изправяне с различни поправки (за вариации, девиация), привързване към мястото на измерване, контрол и т.н., тоест те се нуждаят от обработка или, както още я наричат, обработка на материалите от морската магнитна снимка. Целта на обработката […]

Морска магнитна снимка. Част 2

„Умен човек е онзи, който търси знание: който си въобразява, че го е намерил, е безумец.“ Методи за отчет на вариациите на геомагнитното поле. При провеждане на магнитна снимка вариациите постъпват в ролята на грешки, които е необходимо да бъдат изключени. Отчета на вариациите на ГМП може да се осъществи по няколко способа: – по […]

Морска магнитна снимка. Част 1

„По-добре да знаеш един занаят добре, отколкото десет – лошо.“ Въведение. Основни методи за изучаване на (гео магмгнитното поле) ГМП в океана се явява морската магнитна снимка. Морската магнитна снимка се явява съставна част от хидрографските изследвания на океаните и моретата. Дотолкова, доколкото ГМП е квазистационарно поле, то извършването на морската магнитна снимка може да […]

Координатни системи. Част 3

„Никой не е длъжен повече, отколкото може.“ Свързаност между различните координатни системи. 1. Пространствените правоъгълни координати са свързани с геодезичните координати в следните формули: където N – радиус на кривината на първия вертикал: Обозначаваме тогава Геодезичната ширина се изчислява по итерационна формула. За точки, разположени на елипсоида (H = 0): От тук тоест геодезичната ширина […]

Координатни системи. Част 2

„Разнообразието доставя наслада.“ Координатни системи, използвани при НХО и ТГО. Най-широко използване при решаване на задачите по ТГО имат правоъгълните пространствени координати, геодезичните координати, астрономичните координати и плоски правоъгълни координати на Гаус – Крюгер. Система на правоъгълни пространствени координати За начало в тази координатната система се използва центъра на елипсоида О. Оста OZ се разполага […]

Координатни системи. Част 1

„Който не споделя знанията си, е като светлина в стомна.“ Въведение. За решаването на геодезичните задачи, в това число и свързаните с топогеодезичното осигуряване (ТГО) на ВМФ, е необходимо да се установи координатна повърхност. В общия случай за координатна повърхност могат да бъдат приети: физическата повърхност на Земята, геоидът, квазигеоидът, елипсоидът. Физическата повърхност на Земята […]