// Архив

Свойства на морската вода

This category contains 18 posts

Кога замръзва морето?

Ледообразуване в моретата в умерените ширини. В тези ширини ледената покривка представлява сезонно явление. В открития океан на ширини по-малки от 60º (северна и южна) морския лед няма голямо значение, но за такива акватории, като Азовско, Охотско и Балтийско море той играе изключителна роля. Процесът на замръзване на солена вода със соленост до 24,695 ‰ […]

Що за процес е ледообразуването?

Ледообразуване в прясна вода. Нека разгледаме идеализираната картина на ледообразуването в пресноводен водоем. Хоризонталните премествания на вода и въздух няма да бъдат вземани под внимание. От есента към зимата повърхностния слой постепенно започва да изстива. Охлаждайки се до температурата на най-голяма плътност 4°С и ставайки по-тежък той започва да се спуска надолу, а на негово […]

Какво знаем за морския лед?

Образуване и топене на морския лед. По своите физични и механични свойства морския лед съществено се различава от пресноводния. Това различие се изразява в съдържащите се в него соли. За образуване на лед необходими и достатъчни условия се явяват загубата на топлина от водата и някакво нейно преохлаждане, а също и наличието във водата ядра […]

Какви са физичните свойства на морската вода?

Физичните свойства на дестилираната вода зависят само от два параметъра, температура и налягане. Физичните свойства на морската вода зависят освен това от солеността, която е и най-характерната нейна особеност. От солеността основно зависят плътността и температурата на замръзване на морската вода. Наличието на разтворени в природната вода частици съществено изменят нейните оптични, акустични и други […]

Сероводород в морската вода

Сероводородът в морската вода се появява в тези случаи, когато кислородът по една или друга причина се задържа в повърхностния слой и не достига водните маси в дълбочина. Сероводород има в някои дълбоки фиорди на Норвегия, Каспийско и Черно море. В Черно море съдържанието на сероводород достига 6,5 мг/л. Вертикалното премесване е добре развито едва […]

Защо морската вода е солена?

Соленост на морската вода. Под соленост на морската вода трябва да се разбира общото тегло в грамове на всички твърди вещества, разтворени в 1000 г вода, при условие, че бромът е заменен с еквивалентно количество хлор, всички карбонати са превърнати в окиси и всички органични вещества са изгорени при температура 480ºС. Изследванията показват, че съдържанието […]

Водата като разтворител

Водата притежава забележителни свойства да разтваря различни вещества благодарение на силно изразената полярност и големия диполен момент на молекулите си. Теоретично не разтворими във водата вещества не съществуват, ако времето за това е неограничено. Поради това в природата не съществува химично чиста вода. Морската вода се отличава от водата на сушата с значително по-богатото в […]

Какъв е молекулярния стоеж на водата?

Водата се състои от 11,19% водород и 88,81% кислород, при което водорода по отношение на обема е в 2,оо285 пъти в повече от кислорода. Аномалии на водата При разглеждане на водата, като физическо тяло в нея може да се видят много особености – аномалии, отличаващи я от болшинството други физически тела. 1. От теорията е […]