// Архив

Черно море

This category contains 63 posts

Издига ли се сероводородната зона в Черно море?

„Който не знае нищо, вярва на всичко.“ Издига ли се сероводородната зона в Черно море? Напоследък много се пише и говори за това. В някои случаи се касае до псевдонаучни апокалиптични спекулации, в други случаи на основата на единични замервания се правят обобщаващи умозрителни изводи, че едва ли не към 2020 г. сероводородът ще бъде […]

Сероводородът в Черно море.

„Живей и се учи.“ Сероводородът в Черно море. В дълбочинните сероводородни води се съдържат специфичният за Черно море мезокомпонент – хидросулфиден анион, а в зоната на взаимодействие на сероводорода и кислорода мезокомпонентите тиосулфатен и сулфатен анион. Около 87% от общия обем на Черно море съдържа сероводород, който се появява на дълбочина под 150–200 м. Съдържанието […]

Соленост на морската вода.

„Има хора, които знаят, хора, които мислят, че знаят, и хора, които нищо не знаят. Обаче в душата си всички вярват, че се отнасят към числото на първите.“ Соленост на морската вода. Солеността е масата в грамове на всички твърди минерални разтворени вещества в 1 kg морска вода при условие, че бромът е заместен с […]

Химически състав на морската вода.

„Повече грамотни – по-малко глупци.“ Химически състав на морската вода. Световният океан за разлика от сушата е единно природно тяло, а морската вода е най-разпространеното вещество на повърхността на Земята. Тя представлява слаб около 4% разтвор и притежава всички физически и химически свойства на слабите разтвори – понижена точка на замръзване, повишена точка на кипене, […]

Геоморфоложки типове бряг и плажови ресурси.

„Имаш ли цел – ще намериш път.“ Геоморфоложки типове бряг и плажови ресурси. Шелфът започва от съвременната брегова линия и завършва там, където наклонът на подводния склон рязко се променя. За Черно море ръбът на шелфа е на средна дълбочина 90–110 м, а само южно от Севастопол и Ялта се спуска на дълбочина 140–160 м. […]

Крайбрежие от Маслен нос до р. Резовска.

„Не говори какво си учил, а какво си научил.“ Крайбрежие от Маслен нос до р. Резовска. Регионът Маслен нос – н. Емберлер има източно – североизточна експозиция, дължина на бреговата линия 21 км и коефициент на разчлененост 2,11. Освен от вулканогенни материали предимно от псефитни туфи, брегът на отделни места (Приморско, Китен) е изграден от […]

Крайбрежие – от Поморие до Маслен нос.

„Който иска много да знае, трябва малко да спи.“ Крайбрежие – от Поморие до Маслен нос. Регионът Поморие – Созопол има източна експозиция, дължина на бреговата линия 60 км и висок коефициент на разчлененост – 3.88 като обхваща изцяло Бургаския залив. Регионът е част от Бургаския синклинорий, който е изпълнен от горнокредни аргилитни и карбонатни […]

Крайбрежие – от н. Емине до н. Поморие.

„Обучавайки другите, човек двойно се учи.“ Крайбрежие – от н. Емине до н. Поморие. Бреговата линия в региона н. Емине – гр. Несебър има юг–югоизточна експозиция, дължина 24 км и коефициент на разчлененост 1,62. Неговата северна част попада в Еминската антиклинала, изградена от Еминската флишка свита, която се състои от редуващи се по-твърди и по-слабо […]

Крайбрежие – от н. Галата до н. Емине.

„Никой не знае толкова малко, както онзи, който за нищо не пита.“ Крайбрежие – от н. Галата до н. Емине. Регионът н. Галата – н. Емине има източна експозиция, дължина на бреговата линия 61 км и коефициент на разчлененост 1.13. В посока от север на юг брегът е изграден от чокракски пясъчници, сарматски варовици, палеогенски […]

Крайбрежие – от н. Св. Георги до н. Галата.

„Всекиму се полага награда според заслугите.“ Крайбрежие – от н. Св. Георги до н. Галата. Регионът н. Св. Георги – н. Галата обхваща Варненският залив. Експозицията на залива е източно – югоизточна. Дължината на бреговата линия е 15 км с коефициент на разчлененост 1,67. Брегът е представен от абразионни, свлачищни и акумулационни участъци. Абразионният бряг […]