// Архив

Чиста вода

This category contains 57 posts

Международна служба за движение на полюсите на Земята.

„Трудът и науката са брат и сестра.“ Движение на полюсите на Земята. Към настоящия момент в Русия се извършват работи по създаването на автоматизирани бази от геопространствени данни както държавни, така и ведомствени. В частност, в Института по навигация и хидрография на МО на Русия се разработва технология за геопространствена база от данни за осигуряване […]

Контрол и безопасност на корабоплаването.

„Безотговорността е родина на престъплението.“ Контролът за безопасност на корабоплаването се осигурява от международни, глобални и национални системи. Към настоящия момент в държавата има достатъчно сериозни технически средства и системи, информационни ресурси по осигуряване на безопасността на корабоплаването, от които основни се явяват: – системата за управление на движението на корабите (СУДК): пристанищни и регионални; […]

Контрол и безопасност на корабоплаването.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ Съвременните световни тенденции в областта на безопасността на мореплаването свидетелстват за това, че днес на глобално ниво се формира комплексен подход към развитието на системите за осигуряване на безопасността на море. Така, Комисията на Европейския съюз е създала Европейска агенция по безопасност на море (EMSA), […]

Нано технологии в навигацията.

„В голямото има нещо малко, в малкото – нещо голямо.“ Изследвания и разработки в областта на нано технологията в настояще време активно се провеждат в повече от 50 страни. По прогноза в близките 10 години общия световен пазар на нано технологии ще превиши 1 трилион долара в година. Счита се, че нано технологията се явява […]

Иновации в осигуряването на морските дейности.

Колкото повече е науката, толкова са по-умни ръцете.“ Технологичните иновации се разглеждат в качеството на основа за съвременната техническа политика в областта на навигационно хидрографското осигуряване на морските дейности. Важно място в процеса на достигане на стратегическите приоритети и решения на задачите на националната морска политика заема навигационното и хидрографско осигуряване (НХО) на морските дейности. […]

Средства за навигация на подводни лодки.

„Не е важно колко знаеш, а как го знаеш.“ Основни направления на развитие на „външните” средства за корекция на ИНС на АПЛБР. Наред със създаването на по-съвършена ИНС, която и в перспектива да остане основна навигационна система за АПЛБР, голямо внимание се отделя също на развитието на автономните високо точни не демаскиращи ПЛ средствата за […]

Средства за навигация на подводни лодки.

„Само чудото няма край.“ Инерциални навигационни системи на АПЛБР. Инерциалните навигационни системи са способни автономно да изработват на практика всички основни навигационни и динамически параметри, необходими както за корабоводенето, така и за използване на оръжията. Те се явяват основни за навигационното въоръжение на АПЛБР, поради това на усъвършенстването на ИНС зад граница се отделя особено […]

Средства за навигация на подводни лодки.

„Очите отиват да видят онова, което ушите са чули.“ Анализът на достъпните източници за информация показват, че във водещите зад граница страни с ударна мощ на въоръжените сили през последните десетилетия се пренася към ВМС, а във ВМС – към балистичните ракети, установявани на подводни лодки (ПЛ). Така в САЩ, дялът на балистичните ракети (БР), […]

Радиолокационно изображение на акватории.

„Който не знае едно нещо, знае друго.“ За разлика от вече получените зад граница практически резултати в Русия за сега се извършва само теоретична оценка за възможността да се уточняват батиметричните карти на шелфа по радиолокационни и оптически изображения на морските акватории. Методиката за обработка на радиолокационни изображения на морската повърхност, получени с помощта на […]

Радиолокационно изображение на акватории.

„Знанието и науката не висят на вратата.“ Към настоящия момент радиолокационно изображение на акватория, получавано с помощта на радиолокатор със синтезируема апертура (РСА) се използва за снимка на релефа на дъното с точност, сравнима с точността на промер с помощта на ехолоти. За определяне на дълбочините се използват модели на радиолокационно изображение, чийто параметри се […]