// Архив

Морето

This category contains 0 posts

Точност и подробност на снимката. Част 1

„Казаното се забравя, написаното остава.“ Въведение. Разполагайки с изискванията, предявявани към изучаването на Световния океан в хидрографско отношение може да се премине към въпросите на планирането на хидрографските изследвания. Планирането на снимка на релефа на дъното, това е сложен многостранен процес, включващ в себе си множество етапи от уясняване на целите и задачите, решавани от […]

Снимка на релефа на дъното. Част 3

„Водата, която може да ме удави, за мене е океан.“ Анализ на изискванията към точността и подробността на снимката на релефа на дъното. Изискванията към хидрографските и геофизичните изследвания се изработват от потребителите на резултатите на тези изследвания, изхождайки от крайните цели за тяхното използване. Но както показва опитът, тези изисквания понякога се разработват от […]

Снимка на релефа на дъното. Част 2

„Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието.“ Организация на използване на средствата за снимка на релефа на дъното. Най-широко използване при снимка на релефа на дъното са получили хидроакустичните средства, които имат за сега не голяма далечина на действие (дълбочина) и производителност на снимката. Към числото на основните хидроакустични средства за снимка на […]

Снимка на релефа на дъното. Част 1

И малките дупки пълнят кораба с вода.“ Въведение. Едно от най-важните направления в изучаването на Световния океан се явява изучаването на релефа на дъното. Неговото изучаването е необходимо с цел осигуряване на безопасността на общото мореплаване, планиране на бойните дейности на силите на ВМФ и решаването на различни народно стопански задачи. В интересите на ВМФ […]

Морски ръководства и пособия.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо докато стоиш на брега.“ Морските пособия и ръководства се явяват основна група книжни издания на ГУНиО и се подразделят на: – морски навигационни ръководства и пособия; – морски риболовни пособия. Морските ръководства и пособия включват в себе си книжни издания, съдържащи навигационно – хидрографска, хидрометеорологична и геофизична […]

Програми и планове в океанографските изследвания.

„На малка лодка по голямо езеро не се плава.“ Организация на планирането на океанографските изследвания в мащабите на ВМФ. Общото планиране на дейностите по океанографското изучаване на Световния океан в интересите на ВМФ се осъществява от Главното управление по навигация и океанография на Министерството на отбраната на РФ (ГУНиО МО РФ). Непосредствено перспективните програми за […]

Планиране на океанографските изследвания.

„Трудът и науката са брат и сестра.“ Въведение. Един от най-важните етапи от изучаването на Световния океан се явява планирането. Без грамотно планиране е невъзможно ефективно да бъдат изпълнени каквито и да било океанографски работи. Планирането се подразделя на предварително и непосредствено. В настоящата публикация ние ще разгледаме същността на предварителното планиране. Предварителното планиране се […]

Обработка на материалите от магнитната снимка. Част 3

„Не се гордей със звание, а се гордей с знание.“ Оценка на качеството на снимката. Оценката на качеството на морската магнитна снимка се извършва на основата на сравняването на резултатите от измерванията на ГМП от редовите и контролните галси. При това се определя: – наличието на систематични разминавания на ГМП в точките на пресичане на […]

Обработка на материалите от магнитната снимка. Част 2

„Пътищата към науката за никого не са затворени.“ Отчетни материали. С завършването на камералната обработка на материалите от магнитната снимка се съставят отчетните документи, които след това се представят в 280 ЦКП на ВМФ. Такива отчетни документи се явяват: – научно – техническия отчет; – каталогът, сформиран на технически носител или в табличен вид; – […]

Обработка на материалите от магнитната снимка. Част 1

„Който не знае едно нещо, знае друго.“ Въведение. Измерените в хода на снимката елементи на ГМП се нуждаят от изправяне с различни поправки (за вариации, девиация), привързване към мястото на измерване, контрол и т.н., тоест те се нуждаят от обработка или, както още я наричат, обработка на материалите от морската магнитна снимка. Целта на обработката […]