// Архив

Климат

This category contains 15 posts

Информационно справочни системи.

„Не се гордей със звание, а се гордей със знание.“ През последното десетилетие в областта на хидрометеорологичното осигуряване на морските дейности се наблюдава тенденция на преход от използването на традиционните хартиени пособия по хидрометеорологичния режим на морските акватории към използването на електрони информационно справочни системи (ИСС). Така, в рамките на работата по създаването на Единна […]

Влияние измененията на климата на морските дейности.

„Няма опасност там, където не се плашат от нея.“ Влияние измененията на климата на морската и военноморската дейности. Измененията на климата оказват влияние на военноморската дейност както непосредствено, така и косвено – влияние на военно политическата обстановка, международната и национална безопасност. Анализира се влиянието на измененията на климата на международната и национална безопасност, чуждестранните специалисти […]

Влияние измененията на климата на морските дейности.

„Който се бои от морето, да си стои в локвата.“ Резултати от съвременните изследвания за измененията на климата в Русия. В Русия оценъчния доклад за измененията на климата е подготвен през 2008 година от Росхидромет (Руски хидрометеорологичен център) с привличане на водещи руски специалисти. Оценките за измененията на климата са изпълнени за четири сценария на […]

Влияние измененията на климата на морските дейности.

„Човек не цени хубавото, докато не го загуби.“ Прогнози за изменението на климата. Прогнозите за изменението на климата в Четвъртия и Петия доклади на МГЕИК са за периода до 2100 г. за различни сценарии на емисии на парниковите газове и аерозоли (таблица 1) – от най-оптимистичния (RCP2.6), при които изхвърляните парникови газове са по-малко, от […]

Влияние измененията на климата на морските дейности.

„Истината се изяснява постепенно, така както настъпва утрото.“ Съвременни международни изследвания за измененията на климата. Големият интерес на световната общност към проблемите на изменението на климата е прераснал в безпрецедентни усилия по изучаването на измененията на климатичната система на Земята и на оценка на рисковете от тези изменения за всички страни на човешката дейност. На […]

Причини за изменение на климата на Земята.

„Дори признаците за добро време са приятни.“ Причини за изменение на климата на Земята. Съществува представа, че настоящите промени в климата се дължат не само на природни причини, но и на човека. И действително съвременната антропогенна дейност е съизмерима с дейността на стихийните природни процеси. В настоящия момент е изкривена естествената отражателна способност на Земята […]

Влияние на океана върху климата на Земята.

„Който иска много да знае, трябва малко да спи.“ Влияние на океана върху климата на Земята. Климатът на планетата Земя е статистическа съвкупност от физически състояния на климатичната система за период от 3 десетилетия. За този период физическите състояния се характеризират с относително стабилни представителни средни параметри – температура, атмосферно налягане, валежи облачност и др. […]

Какви фактори могат да предизвикат изменения на климата?

Антропогенното въздействие на климата може да бъде преднамерено или непреднамерено и е свързано с човешката дейност, преследвайки съвсем други цели. Природните фактури въздействащи на климата могат да бъдат разделени на няколко групи: астрономични, геофизични и метеорологични. Астрономичните фактори включват радиация на Слънцето, положение и движение на Земята в слънчевата система, наклон на оста на въртене […]

Какви са значенията на метеорологичните величини?

Какви са средни значения на метеорологичните величини? Установено е, че северното полукълбо е по-топло в сравнение с южното. В северното полукълбо средната температура на нивото на метеорологична станция, тоест на 2 м от земната повърхност, през януари е 9ºС, юли 22,4ºС, годишна 15,2ºС, а в южното тя през януари е 16,4ºС, юли 11,4ºС, а годишната […]

Какво наричаме климатичен справочник?

Климатичните справочници са източник на информация за климата за тази или онази местност. Те съдържат усреднени и обобщени за дълъг период на наблюдение цифрови данни за основните метеорологични величини, а също така пределните им максимални и минимални значения, характеризиращи тяхното състояние и колебания за денонощие, месец и сезон. От климатични данни се нуждаят на практика […]