// Архив

Въпроси за времето

This category contains 68 posts

Съвременни географски информационни системи.

„Няма нищо, което би било полезно на всички и по всяко време.“ Една от основните задачи по разработването на информационни системи се явява представянето на информацията в форма, удобна за анализ и вземане на едно или друго решение. Особена сложност е анализът на информацията за тримерните процеси, и в частност, хидрометеорологичната, иначе казано, пространствено разпределената […]

Възможности за разсейване на облаците.

„Видиш ли капка дъжд, знаеш, че започва да вали.“ Практическата работа по въздействието на преохлаждане на вълнисто образните и слоесто образните облаци е показала, че успех може да бъде постигнат не веднага, а само при определено съчетание на техните характеристики, получили названието на критерия пригодност на облаците към модификация. Такива критерии за пригодност към въздействие […]

Възможности за разсейване на облаците.

„Няма нищо, което би било полезно на всички и по всяко време.“ Известно е, че облаци с различни форми, включително вълнисто образната и слоесто образната облачност, и свързаните с тях опасни атмосферни явления (лоша видимост, валежи във вид на дъжд и сняг, обледеняване и други) оказват съществено влияние на дейностите на Въоръжените сили (ДВС), и […]

Какво е прогноза за времето?

„Колкото е по-тъмна нощта, толкова са по-ярки звездите.“ Методи за прогнозиране. И така, всички методи на прогнозиране се основават на не причинните закони. По типа на не причинните закони методите за прогнозиране може да се разделят на два класа. Единият от тях е таксономичния, а другия е функционалния. Към първия се отнасят методите, в които […]

Какво е прогноза за времето?

„Вярвам само на това, което виждам.“ Категории на прогнозирането. Ще разбием условно прогнозирането на три категории: синоптични, хидродинамични и статистически. Ще разгледаме типовете закони, на които се опират тези категории прогнозиране. Категория синоптични прогнози. В тази категория ще разгледаме следните методи: собствено, синоптически – метод на анализа на синоптичните карти, блокиране и аналози. Таксономически закон […]

Какво е прогноза за времето?

„Решаването на уравнението по хидродинамика отразява интелекта на синоптика, и това е прогноза за времето.“ Теорията на прогнозирането. Прогнозирането на времето се основава на закономерности от таксономически тип и не се явява причинно следствени изводи. В настоящия момент при разработката на прогнозите се предполага, че в значенията на метеорологичните наблюдения се отразяват законите на изменчивост […]

Критични хидрометеорологични условия.

„На малка лодка по голямото море не се плава.“ Определяне на вероятността за възникване на критични хидрометеорологични условия при интервално оценяване. Съвременната практика за съставяне на прогнози за хидрометеорологичната обстановка, по-точно казано, приетата прогностична терминология, ограничава възможността за използването на формализирания апарат за вземане на решения, основан на теоретико-вероятностния подход. Това обстоятелство е обосновано от […]

Корабни системи за сондиране на атмосферата.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“ В съответствие с ръководните документи основните задачи на хидрометеорологичното осигуряване (ХМО) на силите на флота се явяват: подготовка и предаване в системата на управление на кораба на данни за фактическата и очакваната хидрометеорологична обстановка, оповестяване и предупреждение за опасни и особено опасни метеорологични явления. Най-строги […]

Хидрометеорологично осигуряване на ВМФ. Част 2

„Ние трябва да се равняваме по времето, а не то по нас,“ През 1994 година в системата на флота е бил формиран центъра за сбор, обработка и довеждане на хидрометеорологичната информация до флота. На този център било възложено получаването на целия обем от необходимата оперативна хидрометеорологична информация за осигуряването на силите и средствата на флота […]

Хидрометеорологично осигуряване на ВМФ. Част 1

„Преди да се научиш да плуваш, трябва да влезеш във водата.“ Влиянието на хидрометеорологичните условия на силите, оръжието и техническите средства на ВМФ. Системата на хидрометеорологично осигуряване (ХМО) на ВМФ се явява като под система на бойното управление на флота, Нейните функции се състоят в изработка на информация за средата и представянето на тези данни […]