// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Фонд за морски прогнози.

„За да предвидиш бъдещето, трябва да познаваш миналото.“

Дейността на органите от службите за морски хидрометеорологични прогнози (СМХМП) се основава на анализа на условията за формиране на хидрологичните процеси в миналото, настоящето и бъдещето, на дълбоки знания за хидрометеорологичния режим на моретата и океаните, както и на научно обоснованите методи за неговата прогноза. За нейното осъществяване се използват хидрометеорологичните данни, получени от мрежата от наземни, морски и космически наблюдения. Изпълнените на основата на данните от наблюденията разчети и обобщения представляват информационна продукция. Подредената съвкупност на тези материали в съчетание с данни за замърсяването, а също така с публикации, методически и справочни пособия представляват фонд от научно оперативни материали на службите за морски хидрологични прогнози.

Фондовите материали се явяват основна оперативна, научно изследователска и научно методическа дейност на СМХМП, поради това е създаден и такъв фонд и системното му попълване се явява важна задача за всеки орган на СМХМП. В оперативната и научно методическата работа се използват различни по съдържане фондови материали. Степента на неговото използване зависи от сезона в годината и решаваните оперативни и научно изследователски задачи, стоящи пред органите на СМХМП. По мястото на съхранение фонда се подразделя на фонд на службата за морско хидрометеорологично прогнозиране и фонд на управлението на ХМС.

Първият фонд съдържа основно материали, които се съхраняват в органите на СМХМП и играят роля на служебни справочни материали. Съхранението и попълването на съдържанието на този фонд се осигурява от органите на СМХМП, на когото той принадлежи.

Към втория фонд на управлението на ХМС се отнасят всички останали материали, намиращи се в другите подразделения на морските управление на ХМС.

Създаването на фонда се осъществява:

– по пътя на сбора, систематизацията и съответната обработка на натрупаните материали;

– по пътя на ежегодното систематично попълване с нови данни от наблюденията и нови материали, получавани в резултат на изследвания и оперативна работа.

Работата по създаването на фонда трябва да се включва в плана за работа на прогностичните подразделения.

Всички материали, подлежащи на включване в фонда на научно оперативните материали по морските хидрологични прогнози се подразделят на:

– материали от морските хидрологични наблюдения;

– материали от метеорологичните наблюдения;

– графични, таблични и картографски материали;

– научно оперативни материали и литературни източници.

Материалите на фонда наред с информацията за текущото хидрометеорологично състояние на морето и океана се явяват основни за изучаване на техния хидрометеорологичен режим и разработки на методи за прогноза.

При създаване на фонд трябва да се отчитат следните изисквания:

1) в състава на фондовите материали трябва да влизат данни от наблюдението за елементите на хидрометеорологичен режим на морето, необходими за СМХП;

2) фондовите материали трябва най-пълно да осветяват всички хидрометеорологични елементи за режима на морето, на които се основават морските прогнози и информация, те трябва да бъдат надеждни и репрезантативни (пълнотата и качеството на изходните материали определят надеждността на методите за прогноза, а също качеството и ефективността на оперативното хидрометеорологично осигуряване на морските отрасли от икономиката;

3) фондовите материали трябва да бъдат обработени в съответствие с изискванията на нормативно методическите документи за осигуряване на еднообразието на формите и методите за обработка на материалите;

4) фондовите материали трябва да се съхраняват така, че да осигуряват тяхната пълна съхранимост. Важно изискване се явява също точността на техния отчет и простота за намиране на нужните материали.

Основна форма на отчет на фондовите материали се явява въвеждането на инвентарни книги, в които се указват с инвентарни номера, шифрите на материалите и мястото на тяхното съхранение, сведения за състава на всеки вид материали, периода на наблюдение и мястото на съхранение.

Попълването на каталога трябва да се води систематично, в съответствие с постъпването в фонда на нови материали. Отговорност за воденето на Каталога се възлага по длъжностна инструкция на един от сътрудниците от органите на СХМП.

Фонда за научно оперативни материали на СХМП не трябва да подменя архива или библиотеката на управленията на ХМС. В нея трябва да се съдържат само тези материали (литература), които са необходими за оперативна и научно методичната работа на СХМП.

Съдържанието и обема на материалите, включвани в фонда се определя от:

– особеностите на хидрометеорологичния режим на морето и океана и степента на тяхната изученост;

– количеството на заявките от морските организации за хидрометеорологично обслужване;

– потребността от развитие на методичната база за морски хидрологични прогнози.

В оперативната и научно методичната работа се използват различни по съдържание фондови материали в зависимост от потребностите, възникващи при оперативна и научно методична работа. Поради това голямо значение имат приетата система за отчет, обработка и съхранение, позволяваща бързо да се намират всички необходими материали.

Основна форма за отчет на фондовите материали, съхраняващи се непосредствено в органите на СХМП, се явява компютърния отчет. За материалите, намиращи се в архива, фондовете или библиотеките на управленията на ХМС трябва да се съставят описи за тяхното водене с указване на архивните и библиотечни номера.

Във връзка с голямото разнообразие, както в хидрометеорологичния режим на морето, така и в разнообразието на заявките от потребителите за прогностична продукция, не е възможно да се разработят единни изисквания към състава на научно оперативните материали, подлежащи на включване в фонда. Поради това може да се говори само за основните, най-употребяваните в оперативната работа фондови материали. Право да решават въпроса за съдържанието на фонда трябва да бъде предоставено на органите на СХМП.

Фондовите материали трябва да се формират във вид на документи, зафиксирани на хартия или технически носители на информация с реквизити, позволяващи тяхното идентифициране. Документите в фонда трябва да съдържат пет раздела:

– документи, определящи реда на организацията за водене на фонда;

– технически документи от наблюдателните организации;

– документи, съдържащи данни от наблюденията за състоянието на природната среда;

– документи от научно изследователски и експедиционни работи;

– издадени документи.

В първия раздел трябва да бъдат включени ръководните документи (наставления, инструкции, заповеди, положения, списъци, методически указания, препоръки) и нормативни документи по воденето на фонда.

Във втория раздел трябва да бъдат включени актове за откриване и закриване на наблюдателни организации, регистрационни свидетелства, технически паспорти и дела, топографски и хидрографски карти, планове и схеми за териториите на наблюдения и други документи, характеризиращи наблюдателните организации.

Третия раздел се съставя от видовете документи по наблюденията за състоянието на природната среда и има няколко подраздела.

Вътре в разделите документите трябва да бъдат причислени по видовете форми на документите (книжки, дневници, журнали от наблюденията, ленти от самописци, таблици, анкети, карти, микрофилми, дискове, документи машинно читаеми носители, информации) в логична последователност на наименованията.

В четвъртия раздел трябва да бъдат включени отчети за научните изследвания и експедиционните работи, съдържащи данни или резултати от наблюденията за състоянието на природната среда, научно технически отчети от научно изследователските кораби, специализираните и полярните станции.

В раздела „Издадени документи” трябва да бъдат включени режимно справочни и допълващи ги информационни издания, ръководни документи (наставления, инструкции, ръководства и други издания) по извършването и обработката на наблюденията.

За службите от морските хидрологични прогнози най-важни се явяват третия, четвъртия и петия раздели от състава на фонда, съдържащи наблюдавани данни (метеорология, синоптика, морска хидрометеорология, замърсяване на природната среда, дистанционно сондиране от космоса и други категории данни) и резултатите от тяхното обобщение. Най-съдържателните издания от гледна точка на службите за морски прогнози се явяват ежегодниците, ежемесечниците, справочници, атласи, албуми, бюлетини и обзори, включващи данни по всички видове наблюдения за състоянието на природната среда, каталози за опасните природни хидрометеорологични явления.

Примерния списък на продукцията на фонда с общо назначение включва:

– данни от хидрометеорологичните наблюдения за състоянието на природната среда в стационарните пунктове в стандартни срокове, установени с действащи нормативни документи;

– наблюдения за състояние на замърсяването на природната среда в стандартни пунктове в стандартни срокове;

– хелиогеофизични наблюдения в стандартни срокове;

– хидрометеорологични наблюдения от средства с дистанционно наблюдение и научно изследователски кораби в стандартни срокове;

– данни за ОЯ;

– режимно справочна хидрометеорологична продукция;

– синоптични, хидрометеорологични карти, съдържащи фактически данни.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар