// Вие четете...

Атмосфера

Физични свойства на леда, водата и водната пара.

„Гледай не манерката, а съдържанието.“

Физични свойства на леда, водата и водната пара.

Водната пара за разлика от другите газове, съставящи атмосферата, при наблюдаваните температури на въздуха може да изменя своето агрегатно състояние, преминавайки във вода (течно състояние) или лед (твърдо състояние). При това капките вода и кристалите на леда могат да се намират на близки разстояния едни от други, както това се наблюдава в облаците, където протичат процеси на разтапяне и изпарение на кристалите на леда, замръзване и изпарение на капките, кондензация и сублимация на парата. В тези случаи парата, течната вода и леда представляват сами по себе си различни фази на водата, тоест физично еднородна чиста система, способна да преминава от едно състояние в друго, при което парата се явява в газообразно, капките в течно и кристалите в твърдо състояние на водата.
Важната роля на водата в много природни процеси се определя от нейните физични свойства, отличаващи се от свойствата на другите вещества. В какво се изразяват аномалиите на свойствата на водата.
Плътността почти на всички вещества при понижение на температурата и втвърдяване се увеличава. Водата има най-голяма плътност, равна на 1 г/см³ при температура 4°С. При изменение на температурата в една или друга посока от 4°С плътността на водата се понижава. При замръзване плътността на водата се изменя със скок, при 0°С плътността на леда е 0,91 г/см³. Това свойство на водата спасява водоемите от замръзване.
Топлоемкостта на веществата при тяхното втвърдяване се изменя незначително. Съвършено други свойства притежава водата, като специфичната топлоемкост на леда представлява примерно на половината от специфичната топлоемкост на водата.
Температурата на замръзване и кипене на водата е значително по-голяма в сравнение с други родствени химични съединения. Например, температурата на замръзване и кипене на подобни на водата съединения се понижава с понижението на тяхната относителна молекулярна маса, преходът на водата, имаща малка относителна молекулярна маса, се съпровожда с рязко увеличение на температурата на замръзване и кипене.
Специфичната топлина на топене и специфичната топлина на парообразуване на водата са аномално големи.
Водата притежава високи способности като разтворител и висока химическа активност.
Повърхностното напрежение на водата е по-високо в сравнение с други течности.
Плътността на водата и леда при изменение на температурата се изменят толкова незначително, че на практика могат да се приемат за постоянни. Специфичната топлоемкост на водата при изменение на температурата се изменя толкова незначително, че може да се приеме също за постоянна величина. Специфичната топлоемкост на водната пара може да се счита, като независеща от температурата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар