// Вие четете...

Приложни науки

Устройства за извеждане на цифрова информация.

„Без труд няма награда.“

За извеждане на цифровата информация в картографска форма се използват специални технически средства: – дисплеи, за интерактивна графика; – принтери; – плотери; – микро филмови плотери; – автоматизирани координатографи.

1. Принтери – в картографията преди всичко се използват струйни или лазерни принтери.

Струйните принтери. Работата на струйните принтери се основава на създаването с помощта на нагряване на малки капчици течен оцветител, който след това се пренасят на материала. Цветния печат в струйните принтери се осъществява обикновено в 4 цвята (стандартни цветове CMYK) или в 6 цвята (плюс светло – синьо и светло – пурпурно). Тези краски (боя) по своя химически състав се отличават от офсетните печатни краски, и поради това спектралните характеристики у тях не съвпадат. Мастилата при струйните принтери се разтичат и поради това качеството на изображенията не е високо. Понастоящем струйния печат постепенно се усъвършенства. Разработени са технологии, позволяващи регулиране на размера на капчиците, създаващи устойчивост към разтичане на мастилото и специални материали, което значително повишават качеството на струйния печат.

В картографското производство цветните струйни принтери се използват за извършване на промеждутъчни коректурни отпечатъци и за печат на цветни проби.

Лазерни принтери. В основата на работата на лазерните принтери лежи принципът на електрографията. Повърхността на светлочувствителния барабан отначало се зарежда в електрическо поле с коронен разряд. След това с помощта на лазерния лъч някои участъци от повърхността се разреждат, създавайки скрито изображение, проявяващо се по нататък чрез тонера с един от цветовете на CMYK. При последователно налагане на всичките четири цвята се създава пълноценно изображение, което след това се пренася на хартия.

Разделителната способност на лазерния принтер може да достигне 2400 dpi. В картографското производство лазерните принтери се използват за извършване на щриховани проби и промеждутъчни коректурни разпечатки, а също така за печат на не големи тиражи (няколко десетки екземпляра) на карти малък формат.

2. Плотери. Понастоящем съществуват следните основни типове плотери: струйни, лазерни, електростатични.

Струйните – ролковите растерни плотери, в които струйните печатащи глави се преместват по оста y и ред след ред се формира изображението, „изстрелвайки” с интервали от няколко микро секунди през специални форсунки на капки мастило.

Достойнство на дадените плотери се явяват относително високо бързо действие, широк асортимент на използваните материали, в това число мастила на маслена основа, което добре се нанася на пластмаса и не се разлива на хартия.

Лазерни – по технология са подобни на лазерните принтери, Достойнства на тези плотери се явява тяхното бързодействие (формат А0 се печата за 30 с) и получаване на висококачествено изображение, пригодни за архивиране и размножаване.

Електростатичните – това са най-скъпо струващите, масивни, технологично сложни плотери. Притежават високо бързодействие, позволяват получаването на високо качествено изображение. Широко се използват в крупни ГИС.

3. Микро филмови плотери – това са високо скоростни плотери, които позволяват построяването на сложни картографски изображения от микрофилми с достатъчна точност и високо качество. Микро филмирането в картографията се използва за компактно и удобно съхранение на оригиналите на картите.

4. Автоматизирани координатографи – това са апарати със системно програмно управление, позволяващи построяването на линейни изображения. Те биват два вида: с позиционно програмно управление – предназначени за нанасяне на точки по координати; и с контурно програмно управление – позволяващи да се нанасят по координати ъглите на рамката на трапеца, опорните пунктове, отметките на дълбочините и височините, построяването на мрежи, разбиване в минути и секунди и други.

5. GLOBE PLOTTER. Освен обичайните плотери за изрисуване на изображения на карта следва да се отбележат и създадените плотери за глобуси. Тази система осигурява преместването на главите по три взаимно перпендикулярни направления (x, y, z) със стъпка до 0,075”.

Апаратно осигуряване на процесите на картоиздаването.

В комплекта на оборудването, което позволява получаване на фото лента (фото форма на лента) влизат: фотонаборен автомат, управляван от компютър с програми за растерен процесор (RIP) и проявяваща машина.

Всички обекти, съдържащи се на оригинала – страница (в файла), след завършването на оформлението трябва да се премине към определена обработка. Необходимо е да се провери използваните в оформлението цветове. Картата се печата в триадни цветове CMYK и поради това не трябва да съдържа никакви цветове от другите модели (например, RGB и т.п.). Необходимо е да се намерят всички обекти, имащи други цветове и те да бъдат приведени в цветови модел CMYK. За всички растерни фотографии, които влизат в компановката на картата е необходимо правилно да бъде изпълнено цветното деление, тоест, пълното цветно изображение е необходимо да се раздели на отделни цветове. Всеки отделен цвят представлява сам по себе си черно – бяла картинка, която след това се извежда на лентата. От всяка лента се печата съответния отпечатък със свой цвят и в резултат за сметка на смесването на основните триадни цветове: син, розов, жълт и черен се получава цветна илюстрация. В резултат файловете са готови за извеждане към фото наборните автомати.

Растерния процесор привежда векторното изображение, получено на екрана на монитора на управляващия компютър или извежда на прозрачен материал с помощта на принтер.

Фотонаборен автомат (ФНА) – това е лазерно експониращо устройство, което записва изображението, получено от разстроения процесор на черно – бяла свето чувствителна лента. ФНА позволява да се изведе позитивно или негативно, право или обратно цветно разделено изображение на лента.

В крайна сметка експонираните фото материали се обработват в проявителна машина със специални разтвори.

След изготвянето на фото формите задължително се проверява тяхното качество. След което ги монтират на печатни листи (работни позитиви), от които пък се изготвят формите за печат на цветните проби. Изготвените цветни проби се явяват заключителен етап от подготовката към издаване на проектираната карта. Цветната проба се изпраща за утвърждаване в съответната институция. Забележките по цветните проби се изправят. След коректурата, редакторския преглед и утвърждаването на цветните проби се извършва печат в тираж.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар