// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Условия за успешен управленец.

„Без букви и граматика не се учи математика.“

Ние живеем в удивително време. Никога преди човечеството не се е оказвало в такова информационно състояние, в което то се намира сега. Това става за пръв път за цялата много хилядолетна история на човешкото общество!

По-рано през целия живот на един човек и живота на едно поколение хора, изменения практически е нямало (или ги е имало много малко). Изживял човек живота си и нищо около него не се изменяло, а ако нещо се изменяло, то хората постепенно, не бързайки, успявали да се приспособят към тези изменения. В тези времена, когато било огласено „Второзаконието“, технологията и техническите решения не са се обновявали с векове. Тоест в началото на библейската експанзия, на несправедливата концепция за управление на обществото много поколения преминали в един технологически неизменен свят. И тогава, в това време с догмите на учението, технологиите били леко подтиквани към изменения. Така например, доктор в средните векове получавал определен набор от знания и навици („да пуска кръв“, което ще излекува болния), работил с този багаж цял живот, могъл да предаде тези знания на своя син и даже внук, и това било достатъчно за тяхната успешна професионална дейност и живот. А в църковния живот догмите въобще не били пипани.

Сега за времето на живота на един човек и живота на едно поколение се случват многократни изменения в заобикалящия свят (изменения в информационното състояние на обществото). Сега за живота на едно поколение стават няколко смени на технологията, технически решения, теоретични знания и практически навици, необходими за поддържане на достигнатото ниво на живот и по-нататъшен ръст на материалното и социалното „благополучие“ на човека. Това същото се случва и в „обществения“ живот, в който на глобализаторите им се налага да удържат тълпо –“елитарната“ пирамида. Примери:

1. Сметала – аритмометри – грамадни лампови ЕИМ – ЕИМ с транзистори в грамадни зали – персонални ЕИМ на писмена маса…

2. Фотоапарат – кинематограф – телевизор – видео – цифрови видео технологии…

3. Християнство – троцкизъм – марксизъм – болшевизъм – плюреализъм …

4. „Култа“ към Сталин – „отшумя“ Хручов и неговия „култ“ – „застоя“ на Брежнев – „дисциплината“ на Андропов – К. У. Черненко – „перестройката“ и „гласността“ на Горбачов – „демокрацията“ на Елцин …

И всичко изброено е станало за времето на живот на един човек, на всеки човек от едно или две съвременни поколения.

Това качествено ново информационно състояние на обществото изменя отношението на всички хора към случващото се около тях. Това се отнася и за психологията на множество хора, нравствено – етичната обоснованост и целенасоченост на тяхната дейност, избирането на средства за постигане на техните цели, тоест всичко това, което може да се нарече логика на социалното поведение. Тази логика на социално поведение на хората може да се определи по масовата статистика на психологията на множеството личности, изразяваща се в реални факти от живота. Тоест, ако в началото на 20 век абсолютното болшинство хора под въздействието на определени обстоятелства вземаха едно решение, то в началото на 21 век под въздействието на подобни обстоятелства абсолютното болшинство хора ще вземат съвършено друго решение. Ако преди 15–20 години човек в определена ситуация се е държал по определен начин, то сега в същата ситуация той няма да действа така, както той е действал по-рано. Става смяна на логиката на социалното поведение на хората. И което е много важно – този процес е обективен! Тоест той не зависи от това, има ли изменение в поведението на някой от множеството хора или не, разбира ли този „някой“ случващото се или не. Това изменение в умовете на хората става неизбежно! У хората сега се появи обективна възможност да сравняват, да съпоставят „едно“ с „друго“ и да правят от тези сравнения изводи. По-рано такава възможност нямаше. А какво следва от това?

1. В областта на знанието.

Ако за едно поколение се сменят няколко технологии, на хората им се налага самостоятелно да усъвършенствуват своята квалификация. Иначе пропадат. Появяват се нови знания у много хора. Закона на Времето води до краха на тълпо –“елитарната“ система. По-рано, за да живее по-добре, робовладелецът е бил принуден да дава на роба само една порция знания. Това се отнасяло и за надзирателите („елита“). Робите и надзирателите, добре изпълнявайки на базата на тези знания своята работа, обезпечавали на робовладелеца безопасен, безгрижен живот. Съвременният робовладелец за това, че неговите роби и надзиратели да работят по-добре и да донасят „прираст“, трябва непрестанно да им дава все нови и по-нови знания. Но ако робите и надзирателите ще узнават все повече и повече, то те ще престанат да бъдат роби! А ако не им се дават нови знания, робовладелеца няма да може да живее все по-добре и богато! Затова съвременните робовладелци са принудени да дават на робите и „елита“ все нови и по-нови знания! В допълнение на това робите сами са се научили да придобиват нови знания. Системата на тълпо –“елитаризма“ е стигнала до задънена улица. А какво значи това в условията на библейската цивилизация? Това означава загуба на контрола за разпространение на информацията в обществото. А това означава загуба на власт, тоест загуба на управление. Което ние сега и наблюдаваме.

2. В областта на икономиката.

С намаляване периода на обновление на технологията (сега по-малко от 5–7 години) грешката на управление в икономиката е започнала рязко да расте. Проявлението на това е ръста на инфлацията. Натрупването на пари става безсмислено, а вкарването им в нови технологии без смяна на концепцията на управление още повече увеличила грешката на управление. Този процес може да се нарече само разрушение на управлението на производството.

3. В областта на идеологията.

Тълпо –“елитаризма“ е бил устойчив, докато една идеология (религия) обхващала живота на много поколения. Сега това го няма. Сега се изисква „промиване на мозъци“ на едно и също поколение няколко пъти за периода на неговия живот. А това у мнозина поражда въпроси. Заставя ги да мислят за причините на „честото промиване“. И намират отговори. Това ние също наблюдаваме сега у нас.

В тези условия тълпо -“елитаризма“ може да се поддържа само изкуствено, за сметка на био роботизацията и тълпите и „елитите“. За това се вкарват в действие средства за въздействие върху психиката на хората. Спектъра на средства е широк. От тютюна, алкохола, наркотиците, до психотронните оръжия, всевъзможни извращения и саентологии.

Но главното средство е био роботизацията, използвано от съвременните псевдо жреци – това е информационното въздействие, създаването на калейдоскопа от факти („каша“ в главата) без обяснения на причинно-следствените връзки, тоест скриване на факта на управление на всички обществени процеси в света. И особено успешно всичко това се решава с помощта на телевизията.

Жак Атали, бившият съветник на президента на Франция Франсоа Митеран, бившия директор на ЕБРР (европейската банка за реконструкция и развитие), а освен това е и един от тези, които разработват за глобализаторите стратегията на бъдещето, в своята книга „На прага на новото хилядолетие“ дава на глобализаторите такъв съвет. В настъпващото общество на бъдещето трябва да се дава на всеки човек магнитна карта, в съответствие с която той ще получава съответната „доза образование“. Е, как ви се струва? Вие искате ли вашите внуци да получават такива картички?

Но ако изменението на съотношението на честотите вече се е случило, вече е станало реално, то смяната на логиката на социалното поведение на хората все още не е стигнала до край, то все още тече. Та човек не е превключвател – „включи“ – “изключи“, не ще го измениш него мигновено. Човек е инерционна система. Всеки човек и общество като цяло са започнали да се изменят. Изменението – това е процес. Този процес на смяна на логиката на социалното поведение сега и върви в обществото. У някои този процес протича бързо, у други по-бавно. Но той върви и не може да бъде спрян, защото той е обективен.

Така, съвременният лекар в своята практическа работа не може да се ограничи само с едно „кръвопускане“, както това е било възможно в средните векове. Съвременният лекар, за да „бъде в крак“, е длъжен да следи всички новости, по-нови лекарства, технологии на лечение, апаратура и т.н., и т.н. Всичко това заставя лекарите да преразглеждат отделни свои минали възгледи за лечението на човека.

Постоянно увеличаващия се обем информация „засяга“ не само лекарите. Свързочниците и учителите, пилотите и железничарите изпитват необходимост постоянно да преминават курсове за повишение на квалификацията. А тъй като плътността и скоростта на информационния поток продължава да се увеличава, то сред тези и други специалисти започва да възниква смяна на логиката на социалното поведение. Хората започват да разбират, че трябва нещо да се сменя в живота на обществото, иначе те могат да „потънат“ в този поток от нова информация.

Особено това се отнася за управленците. Колкото по-високо е нивото на ръководителя, на него му се налага да се сблъсква с толкова по-големи потоци информация. И ако той от всичкия този огромен поток информация не може да извади най-важната информация за себе си и за сферата на дейност, в която той е зает, информацията, от която зависи успеха в неговата работа, то крахът е сигурен и за ръководителя, и за работата, за която той отговаря. За да не се случи крах, ръководителят е длъжен да владее различаването, тоест способността да отличава главното от второстепенното. А това е възможно само тогава, когато ръководителят има цялостно мозаично мировъзрение, ако ръководителят владее „мярата“, ако е способен да съ-раз-мер-ява по между им множеството фактори.

Друг пример. От библейски времена хората са се тровили с различни „затъпяващи“: тютюн, алкохол, наркотици. Употребата на тези отравящи вещества оказвала влияние основно на здравето на потребителите, а не на качеството на техния живот в обществото. Не било известно или щателно се е скривало пагубното действие на тези вещества на мозъка, на мисловната дейност на човека. От „отравянето“ на мозъка се губи способността за усвояване на големи обеми информация (а и при това информацията е взаимнозависима) и преработването й. Именно затова в наши дни огромно количество хора не може да се адаптира към новото информационно състояние на обществото. Такива хора се успиват, губят работа, не могат да разберат какво става, завършват живота си със самоубийство. Но има хора, които са разбрали, че здравословния начин на живот е влизане в само регулация и е необходимо условие за съществуването на човека на бъдещето.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар