// Вие четете...

Приложни науки

Тълковен речник (Абревиатури)

(A; B; C; D; E; F;)

A – Azimuth – азимут.

ACS – 1. Automated Cartographic System – автоматизирана картографска система, АКС, син. CAM (2), AMS; – 2. Advanced Cartographic System – подобрена картографска система.

A/D – Analog/Digital – аналогово цифрова.

ADF – Automatic Direction Finding – автоматично определено направление.

ADR – Analog Digital Recorder – аналогово цифров регистратор.

ADRG – ARC (Arc second Raster Chart/map) Digitized Raster Graphics – формат на файла за разпространение на цифрови копия от хартиени карти, записани на CD-ROM, използвани в рамките на организацията – разработчик: Картографско управление на Министерството на отбраната на САЩ. Структура на файла на основата на стандарта ISO 8211, съдържа текстово заглавие и бинарни данни. За предаване на цветовете се използва RGB – схема с максимална дълбочина на пиксела 24 бита. В ADRG съществуват около 14 000 изображения на картите от мащаби от 1 : 50 000 до 1 : 5 000 000. Форматът се поддържа от системите ERDAS, ARC/INFO 7.0.

ADRI – ARC Digital Raster Imagery – формат на файла, аналогичен по произход и назначение на формата ADRG, за съхраняване и разпространение на цифрови изображения по панхроматичен канал СПОТ, ортотрансформирани на основата на цифровия модел на релефа DTED I. Всеки запис на ADRI се състои от заглавие, една или няколко Zone Distribution Rectangles (ZDR) с размер 1′ * 1′, собствено изображение в проекция ARC и съпроводително служебна информация.

AI – Artificial Intelligence – изкуствен интелект.

AM/FM – Automated Mapping/Facilities Management – система, поддържаща функции за автоматизирана картография и ГИС в приложение към управлението на мрежи от предприятия от комуналното стопанство (газови, водопроводни, електро и телекомуникации).

AMS – Automated Mapping System – автоматизирана картографска система, АКС, син. ACS (1), CAM (2).

ANSI – American National Standards Institute – федерално агентство на САЩ по стандартизация, частна не комерческа организация, осъществяваща експертиза за държавните стандарти, подготвени от министерствата и ведомствата, и тяхното официално утвърждаване и координация на цялата (в това число и недържавните) дейност в областта на стандартизацията. Корпоративен член от ISO и IEC.

ARC -Arc second Raster Chart/map – проекция, използвана за представяне на цифровите продукти DMA в формат ADRI.

ARCE -ARC/INFO Interchange (Еxport) format – закрит текстови формат на файла от компанията ESRI Inc. за обмен на данни между версиите в програмните средства от ГИС ARC/INFO на различни платформи. Дава изчерпателно описание на всички данни, захранващи се в слоя ARC/INFO, включва допълнителна информация за картографската проекция и таблици от условни знаци. За предаването на атрибутивна информация се използват релационни таблици. Служи за средство на обмен на данни с други програмни продукти.

ARCG – ARC/INFO Generate format – открит формат на компанията ESRI Inc. за обмен на позиционни данни с програмни средства за ГИС ARC/INFO, не предназначени за предаване на атрибутивни данни и каква да е допълнителна информация. Поддържа векторен не топологичен модел за пространствени данни и модела TIN.

AS – Anti Spoofing – режим за допълнително шифроване „P – код се превежда в нов код.

ASCII – American Standard Code for Information Interchange – американски стандартен седем разреден код, осигуряващ 128 различни битови комбинации за обмен на информация и използвани в повечето изчислителни системи. Разработка ANSI.

AS/NZS 4270 – Australian/New Zealand Standard on Spatial Data Transfer –междудържавен стандарт на Австралия и Нова Зенландия, използван за предаване на пространствена информация в пределите на региона. Разработен на основата на SDTS с поправки, отчитащи спецификата на терминологията и особеностите на другите регионални стандарти.

ASDTS – Australian Spatial Data Transfer Standard – регионална реализация на стандарта SDTS, претендираща за ролята на австралийската държава за универсалност на формата за файлов обмен на пространствена информация. Поддържа векторен не топологичен, векторно топологичен, разстерен модел за пространствени данни и представяне на изображения. Предаване на атрибутивни данни се осъществява чрез релационни таблици. Тип на структурата на файла съответства на стандарта ISO 8211.

ASTM -American Society for Testing and Materials – разработчик на проекта на стандарта, регламентиращ порядъка за обмен на сведения за пространствени данни и използващ специален файл за обмен на мета данни в формат SGML (Standard Graphics Markup Language), устроен в SDTS.

AT – Atomic Time – атомно време.

ATKIS – Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssysteme – Държавна топографско – картографска информационна система – държавна автоматизирана картографска и топографско – геодезична информационна система на ФРГ (de facto ГИС) и едноименния стандарт на цифровата топографско – картографска информация, разработен от Комитета за геодезично управление на земи ФРГ (AdV). Стандартът се основава на обектно – ориентиран модел на данни и е предназначен за съхранение и обмен на данни за топографски карти.

AVHRR – Advanced Very High Resolution Radiometer – цифрова много зонална апаратура, установявана на спътниците TIROS-1 и NOAA. Извършват снимки в 5 канала: 580-680, 725-1100, 3550-3930, 10500-11500 и 11500-12500 нм. На различните спътници дължината на вълните за 4 и 5 канал са по-различни. Пространственото разрешение е 1100 м, радио метричното разрешение е 10 бит (1024 градация на яркостта за всеки диапазон), ширината на захвата е 2700 км.

AZM – AZiMuth – азимут.

AZRAN – AZimuth and RANge – азимут и далечина.

BBS – Bulletin Board System – електронен бюлетин, електронна дъска за обяви – система за взаимодействие на ползвателите чрез модем, създаван от компаниите, групите ползвателите или индивидите за обмен на съобщения и разделяне на информация и програмно осигуряване. Понастоящем се замества от Интернет.

BIL – Band Interleaved by Line – един от основните формати за предаване на данни от дистанционното сондиране. Лишен от спецификации, представлява тривиален случай на предаване на изображения с по редово (за разлика от формата BIP) съхранение на данни.

BIP – Band Interleaved by Pixel – един от основните и най-старите формати за предаване на данни от дистанционното сондиране. Лишен от спецификации, представляващ тривиален случай за предаване на изображения с последователност на значенията за яркост за всеки пиксел (за разлика от формата BIL).

BMP – BitMaP, bit map, bitmap, син. DIB – битов масив, битов образ – прост и широко разпространен формат на файл за съхранение на разстерни изображения във вид на битов двоичен масив, разработен от фирма Microsoft. Използва се също за експорт и импорт на изображения между приложения на операционната система Windows и OS/2. Файлове с апаратно независими BMP могат да съдържат изображения със сини пиксели 1, 4, 8 или 24 бита. Осигурява предаването на 2, 16, 256 или 16 млн. цвята. За 4- и 8-битови изображения, понякога се използват свити RLE.

BPI – Bits Per Inch – брой бита на дюйм – мярка за плътност на съхраняване на данни.

BPS – Bits Per Second – брой бита в секунда – мярка за скорост на предаване на данни.

BSQ – Band interleaved SeQuential – формат на файла, използван за съхранение на данни от дистанционно сондиране на 9-пистова 8-милиметрова магнитна лента и CD-ROM. Файла започва с ASCII– заглавие, съдържа информация за изображения, включва датата на получаване, приемащото устройство, положението на Слънцето и реда записите. По нататък следва секции, всяка от които съдържа последователни значения от пиксели за един честотен диапазон. Между секциите се помества отметка за края на файла EOF, което позволява избягването на четене на информация от ненужни честотни диапазони.

C/A-code – Coarse Aquisition – груб, или Clear Access – лесно достъпен, или Clear Aquisition – лесно откриваем, или S – стандартен – далекомерен код за гражданско ползване, виж. PRN.

CAD – 1. Computer-Aided Designавтоматизирано проектиране; система за автоматизирано проектиране (САПР); – 2. Computer-Aided Drafting – автоматизирано чертане, система за автоматизирано чертане.

CADD – Computer-Aided Design and Drafting – система за автоматизирано проектиране и чертане (изготвяне на чертежи).

CAD/CAM – Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing – система за автоматизирано проектиране и производства.

CAM – 1. Computer-Aided Manufacturing – система за автоматизирано производство, автоматизирана система за управление на производства, АСУП; – 2. Computer-Aided Mapping – автоматизирана картографска система, АКС, син. ACS (1), AMS.

CASE – Computer-Aided Software Engineering – автоматизирана разработка за програмно осигуряване, CASE-технология – програмни и инструментални средства за автоматизация на процеса по създаване и внедряване на програмно осигуряване.

CBS – Community Base Station – обединена базова станция.

CC – Configuration of Constellation – конфигурация на съзвездие от спътници.

CCRS -Conventional Celestial Reference System – приемане на небесна система координати.

CCOGIF -Canadian Council on Geomatics Interchange Format (National Topographic Data Base /La Base nationale de donnees topographiques, NTDB/ BNDT) – формат за обмен на пространствени данни, разработен от Центъра за топографска информация на компанията Geomatics Canada. Поддържа само вертикален не топологически модел от пространствени данни с фиксиран брой от атрибути и възможност за предаване на мета данни. Понастоящем широко се използва в Канада, в частност за предаване на данни CRN (Canadian Road Network) и NTDB.

CD – Compact Disk – компакт-диск – общо название за лазерни (оптични) носители за запис на данни във вид на двоичен релеф, сравнявайки дисковода по пътя на сканиране от лазерен лъч; сред тях са CD-ROM; CD-R (Compact Disk-Recordable) – К. -д. с до запис; CD-I (Compact Disk-Interactive) – интерактивен К.-д. с възможности за запис на звук, изображение и текст в формат и едноименен стандарт, разработка на компанията Philips и Sony; CD-ROM XA (CD-ROM eXtended Architecture) – К.-д. с разширена архитектура и др.

CDMA – Code Division Multiple Access – кодово разделение на приеманите (GPS) сигнали.

CD-ROM – Compact Disk Read Only Memory – оптичен диск с еднократен запис и многократно сравнение – постоянно запаметяващо устройство за компакт – диск с диаметър 5.25 дюйма (обем до 650 Мбайт). Форматът на записа е определен от стандарт ISO 9660 (Information Processing-Volume and File Structure of CD-ROM for Information Interchange). Най-разпространен носител за тиражиране на видеозаписи, мултимедийни приложения, крупни обеми от данни, включително данни от ГИС, цифрови карти и цифрови записи на електронни карти, електронни атласи.

CEN – Committee Europeen de Normalization electronigue (European Standardization Organization) – Европейска организация (комитет) по стандартизация – общоевропейски орган, осъществяващ разработки и утвърждаващ стандарти; по функция аналогичен на ISO.

CEP – Circular Error Probable – вероятна кръгова погрешност.

CFF -Cartographic Feature File – формат на файл, разработен от Службата по горите при Министерството на селското стопанство на САЩ (U.S. Forest Service, Geometronics Service Center) и е предназначен за съхранение и разпространение на карти PBS (USFS Primary Base Series). Формат CFF поддържа векторен не топологически модел за представяне на точкови и линейни пространствени обекти с ъглова точност 0.005″, не съдържа атрибутивни данни.

CGA – Color Graphics Adapter – цветен графичен адаптер – остарял видео стандарт и съответен видео адаптер с максимална разрешаваща способност 640 * 200 пиксела и максимален брой цветове, равен на 16 (за текст) или 4 (за графика).

CGM – Computer Graphics Metafile – мета файл от компютърните графики – единствен официален стандарт за графични файлове ANSI/ISO 8632, разработен от ANSI и използван за съхранение и обмен на графични изображения в болшинството от САПР -приложения и графични програми.

CGS – Civil GPS Service – Гражданска служба GPS.

CGSIC -Civil GPS Service Interface Committee – Комитет за съдействие на Гражданска служба за GPS.

CIGNET– Cooperative International GPS NETwork – Обединена международна мрежа от наземни станции за следене на спътниците GPS.

CIO – Conventional International Origin – Международно условно начало в положението на полюсите на Земята.

CMEAS – Continous Measurements – непрекъснато измерване.

CMYK – Cyan, Magenta, Yellow, BlacK – синьо-пурпурна-жълто-черна – четирите първични цвята в субтрактивна схема за представяне на цветни изображения (CMYK-модели) за тяхното не видео екранно възпроизвеждане (при много цветно разстерно възпроизвеждане в полиграфията, при извеждане на принтер, графопостроител), аналогична на CMY-модел с добавено черен „цвят“ (оцветяващ елемента) за получаване на повече качество при резултата на печата.

COGO – Coordinate Geometry – координатна геометрия – математически и програмни средства, използвани за автоматизация на обработката на данните от геодезични снимки; една от функционалните групи от програмни средства на ГИС.

CORBA – Common Object Request Brokerage Architecture – стандарт, създаден по съгласието на 200 компании-производители на оборудване и програмни средства, за манипулиране на обекти в мрежова среда.

CORINE – Co-ORdinated INformation on the (European) Environment – общо европейска геоинформационна програма, приета от Европейско икономически съобщества. Предполага сбор и обработка на разнообразна природно – ресурсна и социално-икономическа информация на територията на страните от Европейския съюз и зад неговите предели в рамките на разно мащабните регионални и локални геоинформационни проекти с различна ориентация (за пример, проект за оценка на екологични проблеми в Средиземноморския регион).

CORS – Continously Operating (GPS) Reference Station – непрекъснато действаща базова станция (GPS).

COSPAR – COmmitee of SPAce Research – Международен комитет по космически изследвания.

CPI – Characters Per Inch – брой символи в текста на дюйм – мярка за плътност на печата.

CPU – Central Processing Unit – централен процесор.

CRT – Cathode Ray Tube – електронно-лъчева тръба, ЕЛТ.

CSSM – Content Standards for Spatial Metadata – проект за национален стандарт на САЩ на пространствени мета данни, подготвени от Федералния комитет по географски данниFGDC с участие на други организации. Съдържанието на стандарта, касае се за мета съпровождане на процесите на сбора, съхранението и предаване на цифрови и аналогови данни в различни формати и форми, специфицирани за тяхното качество, произход, статус, авторство и други характеристики на мета данните.

CSTG – Coordination of Space Techniques for Geodesy and geodynamics – Координация на прилагане на космическа техника в геодезията и геодинамиката.

CTG -Composite Theme Grid – формат на файл за Геологичната снимка на САЩ, предназначен за съхранение на карти. Използва се като един от форматите за разпространение на продукта LULC USGS. Поддържа разстерен модел на данни.

CTRS – Conventional Terrestrial Reference System – приета наземна референтна система.

DB – Data Base, Database – база данни, БД.

DBMS – Data Base Management System – система за управление на база данни, СУБД.

DCW – Digital Chart of the World, DCW/VPF – цифрова карта – основа на света в мащаб 1 : 1 000 000 – създадена по пътя на цифроване на издателски оригинали на карти ONC (за сушата) и морските обзорни карти GEBCO (за акватория) с привличане на други източници, като корпорацията ESRI Inc. (САЩ), по които Министерството отбраната на САЩ я съставя в формат VPF. Тя се явява набор от слоеве в ГИС, идентични по обективни по състава на картите – източници. Разпространяват се като записи на CD-ROM в съпровождане с картографски визуализатор. Образуват основа за производство на цифрови продукти, включва версия на DCW производство на ESRI Inc. в формат на ГИС ARC/INFO на CD-ROM, и електронен атлас на света на Microsoft Encarta на CD-ROM.

DD – Double Difference – сдвоени (втори) разлики „формират се при фазови измервания в системата на спътниково позициониране, виж.SD, TD.

DDE – Dynamic Data Exchange – динамичен обмен на данни – технология на обмен на данни между приложения в среда на операционна система Windows и OS/2 чрез специален буфер – област на паметта, към която имат достъп всяко приложение.

DEM – Digital Elevation Model(s) – 1. цифров модел на релефа, ЦМР, син. DTM, DTED; – 2 – стандарт на Геологическа снимка за САЩ на цифрови модели на релефа. Приемат се за тяхното представяне в разстерен формат във вид на матрица на височинните отметки във възлите ма регулярна мрежа, разпространение и последващо използване в качеството на основа за пространствен анализ в много разстерна ГИС. В стандарт DEM се разпространяват 5 типа цифрови продукта на DMA, идентични по логическа структура на данните, но различаващи се по ъглов размер с клетки в мрежата (7.5′ * 7.5′, 15′ * 15′, 30′ * 30′ и 1° * 1° ), система от координати, с обхват на територии и точност. Продуктите DEM са достъпни на територията на цялата материкова част от САЩ, Хавайските острови, Пуерто-Рико, Вирджинските острови и част от територията на Аляска. Данните в формат DEM ще се конвертират в формат SDTS след утвърждаване на профила SDTS за обмен на разстерна информация.

DEMTS – Digital Electronic Maps Transfer Standard – стандарт за обмен на пространствени данни, разработен от 29 НИИ на Министерството на отбраната на РФ. Включва изисквания към построяването и съдържанието на системата за класификация и кодиране, правила за цифрово описание и формати за обмен на пространствени данни, система от условни знаци за електронни карти. Поддържа векторен не топологически, разстерен модел за пространствени данни и представяне на изображения. Позволява предаването на някои елементи от векторната топология на обектите. За предаване на атрибутивни данни се използва йерархичен класификатор. Допълнително позволява предаване на данни за система от координати, проекции, качество на данни, условни знаци.

DFAD – Digital Feature Analysis Data – векторен формат на файла, разработен от Министерството на отбраната на САЩ и е предназначен за съхранение на данни за пространствени обекти. За всеки съхранен обект в файл съответства един запис. Всеки запис съдържа закодирани атрибути и координати за обекта. Плановата точност е 130 м, точността по височина е 10-46 м. Съдържанието съответства на натовареността на картата в мащаби 1 : 200 000 и 1 : 250 000. Използва се географска система координати. Известен е във версии DFAD 1 и DFAD 2, различаващи се обекти по състава на данни. Данните в формат DFAD при обединение с DTED представляват база данни, използване за сборни цели, преди всичко при създаването на електронни карти.

DFR – Dual Frequency Receiver – двучестотен приемник.

DFT – Data Interchange Standard for Cadastral Mapping – стандарт, разработен от Главно поземлено и картографско управление на Министерството на селското стопанство на Унгария (Hungarian Ministry of Agriculture National Land Offices and Mapping Department). Предназначен е за обмен на цифрови поземлено – кадастрални картографски данни. Поддържа векторен топологически модел за пространствени данни, атрибутите се предават в съответствие с официално приета система за кодиране в Унгария.

DGIWG – Digital Geographic Information Working Group – Работна група по цифрово географска информация – орган на блока НАТО, разработчик на стандарта за обмен на цифрови географски данни DIGEST.

DGLONASS – Differential GLONASS – диференциална ГЛОНАСС.

DGM – Digital Geospatial Metadata – стандарт за мета данни, разработван от Федералния комитет по географски данни на САЩ (FGDC).

DGPS – Differential GPS – диференциална GPS.

DIGEST – Digital Geographic Information Exchange Standard – стандарт, разработен от Работна група по цифрови географски данни на НАТО (DGIWG). Включва формати на файлове за обмен на данни от географски карти от средни и малки мащаби за военни цели. Широко се използва за военни и граждански ведомства от страните от НАТО. Може да бъде предложен като международен стандарт. Поддържа представянето на изображения, разстерен, векторно не топологически, векторно топологически модели за данни, предавайки атрибутивни данни във вид на релационни таблици и използване на класификационни схеми. За структуриране на файл се използва стандарта ISO 8211. Една от съставните части на стандарта се явява формата VPF.

DIME – Dual Independent Map Encoding system, син. GBF/DIME – формат на файл на Бюрото за преписи на САЩ (United States Bureau of the Census), използван през 1980-те гг. за предаване на данни за преписи, имащи пространствено привързване. Форматът поддържа векторен модел за пространствени данни, позволява предаване на няколко фиксирани атрибути. Понастоящем е заместен от формата TIGER.

DIRES – Differential Reference Station – базова или референтна станция DGPS.

DLG – Digital Line Graph – стандарт за Геологическа снимка на САЩ, разработен от Националното картографско управление през 1980 г. Предназначен е за разпространение на цифрови карти, съставляваща Национална цифрова картографска база от данни, включваща информация за границите, транспортната инфраструктура, хидрографската мрежа. Стандартът поддържа векторен топологически модел на данни и може да предава мрежови и полигонални структури. Атрибутивната информация се предава с помощта на каталог за обектите и разделяне на набора от данни на категории, аналогични на слоевете в ГИС. Съществуват 3 подтипа файлове, различаващи се по вътрешната структура и по каталога на обектите, и съответстващи на топографските карти в мащаби 1 : 24 000, 1 : 100 000 и 1 : 2 000 000. Последните влизат в Националния атлас на САЩ. Понастоящем се осъществява с конвертиране на данни от формата DLG в формата SDTS.

DLG-E – Digital Line Graph-Enhanced – разширена версия на формата DLG.

DLMS -Digital LandMass System – формат, включващ DFAD и DTED.

DMA – Defense Mapping Agency – Картографско управление на Министерството на отбраната на САЩ.

DOQ – Digital Orthophoto Quadrangle, син. DOQQстандарт за Геологическа снимка на САЩ за предаване на цифрови изображения с високо разрешение (аеро фотоснимки) от всякакъв мащаб. Изходни (не опаковани) данни за съхранение в формати BIL или BIP с сини пиксела на 8 бита. Допълнително позволява предаването на данни за привързване на снимки, организации – производители, качество, системи координати, параметри на снимката и пр. Допускат се няколко типа свивания, включително JPEG. Данните в формат DOQ могат да бъдат използвани в качеството на слоеве на ГИС, а също така за обновяване на цифрови карти в формат DLG и топографските карти. Данните, в този формат, заедно с данните в формати DLG и DEM, образуват Национална цифрова картографска база от данни на САЩ.

DOQQ – Digital Orthophoto Quarter-Quadrangle – син. DOQ.

DOS – Disk Operating System – дискова операционна система, ДОС – общо название на операционните системи, натоварващи или пренатоварващи от диска. От ДОС за персонални компютри най-разпространена MS-DOS на компанията Microsoft.

DPI – Dots Per Inch – брой на точките на дюйм – мярка за разрешение на устройството за изобразяване или скенер.

DSM – Digital Surface Model – цифров модел на повърхността – цифров модел на външната обвивка на земната повърхност (корони на дърветата, здания и съоръжения и други „релефи“), получаван по пътя на цифровата стерео фото грам метрична обработка на аеро- или космически снимки и изискващи трансформация в цифров модел на релефа. Промеждутъчен етап от създаването на ЦМР.

DTED -Digital Terrain Elevation Data – формат на файла за предаване на цифрови модели на релефа, разработен от Картографското управление на Министерството на отбраната на САЩ за разпространение на негови продукти. Поддържа разстерен модел на данни с дълбочина на пиксела при предаване на разстер от 16 бита. Допълнително позволява предаването на характеристиките на точност на данните.

DTM – Digital Terrain Mode -1. цифров модел на релефа, ЦМР, син. DEM (1), DTED; – 2. цифров модел на местността, ЦММ.

DWF – Drawing Web Format – открит формат на компанията Autodesk Inc., предназначен за предаване по Интернет и поставяне в браузъри 2-мерни графики. Използва се в визуализатора WHIP на компанията Autodesk Inc. Ще бъде поставен в AutoCAD.

DX90 – (Specifications for the Exchange of Digital Hydrographic Data – 1990) – предишно название на стандарта S57.

DXB -Drawing Interchange (eXchange) Binary – открит, опростен в сравнение с DXF формат на файла на компанията Autodesk Inc., предназначен за обмен на данни САПР. Форматът се използва относително рядко. Съответства на версия 13, базов пакет на AutoCAD.

DXF -Drawing Interchange (eXchange) Format – открит формат на файла на компанията Autodesk Inc., предназначен за обмяна на данни САПР. Форматът се явява най-популярният за обмен на данни, предвиден в повечето комерсиални програмни средства на ГИС. Понастоящем се използва версия 13. Форматът поддържа векторен не топологически модел за пространствени данни САПР. Позволява предаване на фиксиран брой атрибути заедно с елементите на векторните изображения.

E90 – Earth system, 1990 – ПЗ-90, Параметри на Земята 1990.

ECDB – Electronic Chart Data Base – база данни на електронни морски навигационни карти, формирана от Международната хидрографска организация (IHO).

ED – European Datum – Европейски изходни геодезични данни.

EDIFACT – Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport – електронен обмен на данни в управленията, търговията и транспорта – стандарт ISO 9735-1987.

EDIGEO – Echange de Donnees Informatisees Geographiques – експериментален френски стандарт, описващ формата на файла за обмен на пространствени данни, съставляващи съдържанието на картите от среден и малък мащаб, за граждански цели. За предаване на атрибутивна информация, използвана за йерархични класификатори. Разработва се от Френска организация по стандартизация (Association Francaise de Normalisation, AFNOR).

EDM – Electromagnetic (Electronic) Measurement – електромагнитна (електронна) далекомерния.

EGA – Enhanced Graphics Adapter – подобрен графичен адаптер – остарял видео стандарт и съответен видео адаптер с максимална разрешаваща способност на видеоекрана 640 * 350 пиксела и максимален брой цветове, равен на 8 (за текст) или на 16 (за графика) от 64-цветова палитра.

EGM – Earth Gravitational Model – модел на гравитационното поле на Земята.

E-mail – Electronic mail – електронна поща – система, осигуряваща предаване, съхранение и приемане на съобщения между отделни ползватели на компютърни мрежи.

EPS -Encapsulated PostScript – инкапсулиран (опакован) PostScript – подмножество на езика за описване на страници PostScript с подобрение на възможностите на възпроизвеждане на цветни изображения.

EPPL7 – Environmenal Planning and Programming Language, release 7 – векторен формат за програмни средства на ГИС EPPL7. Разработен от Информационния център по земеустройство (Land Management Information Center, LMIC), щт. Минесота, САЩ. Поддържа векторен не топологичен модел за пространствени данни с възможност за предаване на един атрибут.

ERDAS – Earth Resources Data Analysis System – формат на файл за съхранение и предаване на данни за дистанционно сондиране, разработен от фирма ERDAS Inc. Поддържа разстерен модел за данни.

ERP – Earth Rotation and Polar – въртене на Земята и движение на полюсите.

ERS – European Resource Satellite – серия от изкуствени спътници на Земята. Носят голям комплекс от апаратура, включва радар със синтезирана апаратура, която в един от режимите има разрешение от 30 м по протежение на линията на полета, 26.3 метра – напречно, и полоса на захвата около 100 км.

ESA – European Space Agency – Европейска космическа агенция.

ETRS – European Terrestrial Reference System – Европейска земна референтна система.

EUREF – European Reference Frame – Европейска референтна геодезична мрежа.

EUROGI – European GIS Umbrella Organisation – Европейска организация за поддръжка по геоинформатика – международна организация, създадена през 1993 г. и включваща европейските национални геоинформационни асоциации и организации – наблюдатели. Съдействува за развитието на Европейската географска информационна инфраструктура EGII.

FDMA – Frequency Division Multiple Access – честотно разделение на приеманите (ГЛОНАСС, GLONASS) сигнали.

FFT – Fast Fourier Transform – бързо преобразувание на Фурие – една от операциите за филтрация при цифрова обработка на снимките.

FGDC – Federal Geographic Data Committee – Федерален комитет по географски данни на САЩ – между ведомствена организация, представляваща федералните служби, свързани със сбора и обработката на пространствени данни, и крупни производители на програмни средства за ГИС; играе водеща роля в инициативите по стандартизация на обмен на пространствени данни (SDTS) и мета съпровождане на данни (разработчик на стандарта CSSM), в други национални информационни инициативи, включва NSDI.

FICCDC – Federal Interagency Coordinating Committee on Digital Cartography – Федерален междуведомствен координационен комитет по цифрова картография на САЩ – орган, координиращ деятелността на федералните министерства и ведомства на САЩ в областта на цифровата и електронна картография и ГИС.

FIPS – Federal Information Processing Standard(s) – федерален стандарт за обработка на информация – официален документ на федералното правителство САЩ за стандартите на компютърните технологии и обработка на информация, включващ проблематиката на ГИС (за пример, стандарт SDTS известен като FIPS 173). Утвърждава ся от Националния институт по стандартите и технологиите (NIST).

FLOPS – Floating-point OPerations per Second – брой на операциите с плаваща точка (запетая) в секунда – мярка за скоростта на работа на процесора, обикновено изразявана в милиони FLOPS (MFLOPS).

FTP – File Transfer Protocol, ftp – протокол за предаване на файлове – протокол TCP/IP, използван за достъп към други компютърни мрежи с цел получаване на списъци на каталози и копия на файлове, а също така едноименната програма за предаване на файлове.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар