// Вие четете...

Приложни науки

Тълковен речник (Абревиатури)

(P; Q; R; S😉

PADS – Positioning and Azimuth Determining System – топопривързвач „комплекс от устройства на подвижна платформа (автомашина), при движението на която непрекъснато измерват преминатия път, ъгли на поворота и изчисляват координатите на точките от пътя; движението започва от пункта с известни координати и направления с известни дирекционни ъгли.

P/B/D – Place/Bearing/Distance – Местонахождение/азимут/разстояние.

PC – Personal Computer – персонален компютър, персонална ЕИМ,ПК, ПЕИМ.

PCMCIA – Personal Computer Memory Card International (Interface) Association – Международна асоциация на производители (интерфейсни) на платки за памет на персонални компютри – разработчик на стандарта за снимка на платки за ПК-блокноти, лаптопи, миниатюрни периферни устройства и едноименни шини за разширения.

P-code – Precision/Protected code – точен или защитен псевдо случаен код GPS – предназначен за военни, виж. PRN.

PCX – един от най-старите и най-широко използваните разстерни формати за персонални компютри, разработен от фирма Zsoft Corporation. Поддържа пълно цветно изображение (24-битов цвят), които се реализира или в качеството на палитра, имаща до 256 цвята, или като пълна 24-битова RGB, с размери до 64 000 * 64 000 пиксела. Форматът не позволява съхранение на данни CMYK– или HSI-модели, таблици за корекции на цвета или оттенък на сивото. Данните се свиват по метода групово кодиране. Поддържа се от настолни издателски системи, графически редактори, програми за захват на видео-кадри.

PDA – Personal Digital Assistant – личен цифров помощник, електронен секретар, пен -компютър – персонален компютър от субблокнотен тип (размер на записната книжка) с без клавиатурен ввод и въвеждане на система за разпознаване на ръкописен текст (OCR). Има въведен твърд диск, с памет до няколко мегабайта. Снабдяват се с ОС, – например, ОС Windows for Pen Computing и приложни програми.

PDOP – Position Dilution Of Precision – намаляване точността на положението в пространството,виж. засечка, GDOP, HDOP, HTDOP, VDOP, TDOP

PIC – Picture Image Compression – свиване (опаковка) на изображението – крайно прост и широко разпространен формат на файл за съхранение на изображения, разработен от фирма Lotus Development Corp.

PLGR – Precision Lightweight GPS Receiver – високо точен лек GPS приемник.

PN – Pseudo Noise – псевдо случаен код,

POPS – Post Processing Software – програмно осигуряване на пост обработка.

POS – Position – местонахождение.

PostScript – език за описание на страници, включващ в себе си контурен шрифт за принтери, разработен от фирма Adobe Systems. Поддържат се много лазерни принтери и други устройства за извеждане и се счита de facto за стандарт. Има подмножество, включително EPS.

ppmparts per million – милионна частотносителна погрешност в линейни мери: 1ppm – 1мм на 1км разстояние.

PPS – Precise Positioning Service – точно позициониране „две честоти, виж. L1, L2 и P-код.

PRN – Pseudo Random Noise – псевдо случаен шум (код), син. далекомерен код, виж. C/A- , P-, S-code, кодов методизмерени псевдо далечина.

PS – Power Supply – захранващ блок.

QA – Quality Assurance – гаранция за качества.

QC – Quality Control – управление на качеството.

QI – Quality Improvement – повишение на качеството.

QP – Quality Planning – планиране на качеството, проверка на качеството.

R – Range – далечина.

RAIM – Receiver Autonomous Integrity Monitoring „алгоритъм за автоматично откриване и отстраняване на груби измервания.

RAM – Random Access Memory – оперативна памет, оперативно запомнящо устройство, ОЗУ.

RDBMS – Relational DataBase Management System, Relational DBMS, RDBMS – система за управление на база данни от релационен тип, релационна СУБД.

RGB – Red-Green-Blue – червен, зелен, син – три първични цвята в адитивна схема на смесване на цветовете (RGB-схеме, RGB-модели), използвани за визуализация на цветни изображения на дисплей.

RINEX – Receiver Independent Exchange Format – независим от приемника формат за обмен на GPS-данни, основно на магнитна лента, разработен от Астрономичния институт на Университета в Берн (Astronomical Institute of the University of Berne) и приет на симпозиума EUREF 89, където той е бил препоръчан в качеството на основен обменен формат. Симпозиумът EUREF (Хелзинки, 1995) препоръчан за използването му за обмен на данни между местни центрове за обработка на данни и регионални аналитични центрове. Форматът се състои от 3 типа текстови файлове: Observation Data File, Navigation Message File, Meteorological Data File. В качеството на допълнителна информация в файла се предава: типа на спътника, времето, име на станцията, височина на антената, дължина на вълната и т.д.

RLE – Run-Length Encoding – групово кодиране.

RM – RangeMeter – далекомер.

RMSE – Root Mean Square Error – средна квадратична погрешност (СКП).

ROM – Read Only Memory – постоянно запомнящо устройство, ПЗУ.

RPF -Raster Product Format (CADRG – Compressed ARC Digitized Raster Graphics) –военен стандарт на САЩ, представляващ формат за обмен на файлове на разстерна пространствена информация. Разработва се от Картографско управление на Министерството на отбраната на САЩ.

RS – Remote Sensing – дистанционно сондиране.

RTDGPS -Real Time DGPS – DGPS – реално време.

RTK – Real Time Kinematics – кинематика в реално време.

RTCM – Radio Technical Comission for Maritime Services – Радиотехническа комисия по морската служба „в рамките й е образуван специален комитет SC-104, който разработва въпросите по съдържанието, форматите и способите за предаване на диференциалните поправки DGPS, предавани по различните страни на света в стандарта на международния формат RTCM SC-104.

S – Satellite – спътник.

S57 – (IHO Transfer Standard for digital hydrographic data (Special publication No. 57)) – ново название на стандарта DX90 – стандарт на Международната хидрографска организация (IHO), описващ формат на файла за предаване на цифрови морски навигационни карти. Съответстващият му формат поддържа векторен топологически модел за пространствени данни, включващ информация за номенклатура на картния лист. За предаване на атрибутивни данни се използва йерархичен класификатор, които може да се предават заедно с данните в файла.

SA Selective Availability – избирателен достъп „режимът се въвежда с цел понижение на точността на позициониране, преднамерено се натрупва флюктуация на далекомерен код и се внася погрешност в ефемеридната информация за GPS.

SAIF – Spatial Archive and Interchange Format – държавен стандарт на Канада, представляващ сам по себе си универсален формат за файлов обмен на пространствена информация. Разработва се от Отдела по геодезия и ресурсно картографиране при Министерството на земните ресурси на Британска Колумбия, Канада (Surveys and Resource Mapping Branch, British Columbia Ministry of Crown Lands). Поддържа всички известни модели за представяне на пространствени данни, в това число обектно ориентирани. Атрибутивната информация се предава чрез релационни таблици. Стандартът позволява допълнително предаване на данни за проекции, координатни системи, елементи за оформяне на карти, мета данни, коментари.

SAR – Synthetic Aperture Radar – радиолокатор със синтезирана апаратура, РЛСА – радиолокационна система със синтезирана апаратура.

SARSAT – Save And Ranging SATellite – спътник на спасителната система за позициониране.

SAS – Statistical Analysis System – система за статистически анализ – един от най-известните програмни продукти за математико-статистическа обработка на данни, разработени от SAS Institute Inc.

S-code – Standard code – стандартен далекомерен код, син. C/A-code, виж. PRN.

SD – Single-Difference – прости (първични) разлики, виж. фазов метод в системи спътниково позициониране, DD, TD.

SDTS – Spatial Data Transfer Standard (Specification) – стандарт (спецификация) на предаване на пространствени данни – федерален стандарт на САЩ FIPS 173. Утвърден на 29 юни 1992 г. Сред универсалните стандарти за обмен на пространствени данни SDTS лидира по ширина на поддръжка в програмните продукти. Стандартът е основан на спецификациите на абстрактен модел от данни, който определя понятията за обекти от реалния свят, пространствените обекти и съотношенията между тях. Допуска се съществуване на съставни обекти. Връзката между пространствените обекти и атрибути и обекти, формиращи съставни обекти, се задават чрез вътрешни идентификатори. Отделна част от спецификациите SDTS определят стандартния каталог на обектите в реалния свят, техните атрибути и допустими значения на атрибути. Предвиждат се четири нива на съответствие на данните от ползвателя по стандартите на каталога: от пълно съответствие до използване по изключение на обекти, определяни от самите ползватели. Обменният файл в стандарта се състои от модули, които могат да бъдат групирани в 34 типа, а те на свой ред, да бъдат отнесени към 5 категории: общата информация, качеството на данните, пространствените обекти, атрибутите и графичните представяния. Физическата структура на файла трябва да бъде реализирана в съответствие със стандарта ISO 8211. Връзките между таблиците на атрибутите се задават по принципа, на използване на релационни бази данни. SDTS е съгласуван с американския стандарт за мета данни CSSM. Голяма част от информацията, описваща набора от данни като цяло, се предава в модулите на атрибутивните таблици. Не обръщайки внимание на това, че SDTS е разработен като стандарт за предаване на пространствени данни, а не за цифрови карти, в него са предвидени модули за съхранение на информация за графично представяне на предаваните данни. В частност, може да се определи типа на линиите, щриховоките и заливките, маркерите, шрифтовете и на привързването им към пространствените обекти чрез модули за предаване на атрибути. Поддържат се цветови модели RGB и CMYK. Голямо внимание се отделя на въпросите за предаване на информацията за качеството на данните, от къде е техния произход, координатната точност, точността на значението на атрибути, логическата не противоречивост и пълнота. За използването на SDTS в конкретни предметни области, продукти или за предаване на определени типове на пространствени данни трябва да се разработват профили (раздели), определящи необходимите и забранени за използване на компонентите от базовия стандарт. Понастоящем е разработен и се използва профилът за векторна топологическа информация (Topological Vector Profile – TVP), разстерния профил се намира в процес на разработка.

Seasat – американски експериментален изкуствен спътник на Земята за океанографски изследвания, включващи определени форми за геоида, картографиране на течения, приливи и щормове. Оборудван с импулсен радиолокационен алтиметър с висока точност, микровълнови скатерометри, радиолокатори със синтезирана апаратура и други датчици. Изведен в орбита през 1978 г., предал голям обем ценна информация, но след три и половина месеца се е повредил.

SGS – Satellite Geodetic System – спътникова геодезична система, виж. Системи за спътниково позициониране.

SI – System International – Международна система СИ.

SIF – Standard Interchange Format – стандартен формат за обмен – формат на файл за съхранение на видео изображения. Поддържа векторен модел за пространствени данни, позволява поместване на атрибути, символи и отметки.

SL – Sea Level – ниво море.

SLF – Spatial Load Format – формат на файл, използван в качеството на временен за натоварване на пространствени данни в Oracle SDO. Разработва се от компанията Oracle Corp.

SLS – Sea Level Surface – ниво на повърхността на моря.

S/N – Signal/Noise – сигнал/шум.

SNR – Signal to Noise Ratio – отношение сигнал/шум „количеството енергия, при което сигналът превишава величината на шума в същото това съобщение, мярка за качеството на предаване на данни; в GPS приемниците ниската граница се лимитира.

SOSI – Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon – официален стандарт (ISBN 82-90408-72-2), представляващ сам по себе си формат на файл и протокол за обмяна на пространствени данни в Норвегия. Разработва се от Норвежкото картографско управления (Norwegian Mapping Authority). Поддържа разстерни и векторни модели на пространствени данни и допълнително позволява предаване на информация за собственост, авторство, качество на данни.

SPDFDM – Standard Procedure and Data Format for Digital Mapping – широко разпространен в Япония формат на файл за прием, съхранение и обмяна на фото грам метрически данни, използвани при създаване на цифрови карти. Форматът се разработва от Института по географски изследвания (снимка) на Япония (Japanese Geographical Survey Institute) съвместно с големи японски компании, занимаващи се с аероснимки.

SPOT – Satellite Probatoire pour l’Observation de la Terre (Systeme pour l’Observation de la Terre), Spot – название на френски изкуствен спътник на Земята, виж. СПОТ.

SPS – Standard Positioning Service – стандартно позициониране – една честота и C/A-код, GPS.

SPSS – Statistical Package for Social Science – корпорацията производител на широко разпространено програмно осигуряване на статистическия анализ на данни, използвани, в частност, съвместно с програмните средства на ГИС за математико -статистическа обработка на таблици за атрибутивни данни наряд с конкуриращи се статистически пакети SAS и Systat.

SQL – Structured Query Language – език за структуриране на запитвания – език за достъп към базата данни, едно от най-разпространените средства за разработка на релационни БД и обслужване на системи от типа „клиент – обслужващ“. В САЩ е приет в качеството на национален стандарт.

SQL/MM – Structured Query Language, MultiMedia Extention – проект за международен стандарт, представляващ сам по себе си разширен език SQL. Разработва се ISO от 1993 г. Стандартът поддържа различни модели за пространствени данни, използван в много широко разпространени ГИС- продукти. Работата с атрибутивни данни се осъществява с помощта на релационни таблици. Предполага се предаване на допълнителни информации, включва данни за проекции, система от координати, времена; мета данни.

SSH – Sea Surface Height – височина на повърхността на море.

SV – Space Vehicle – космически апарат, кораб.

SVF – Simple Vector Format – формат на файл, предназначен за устройването на векторни изображения в хипер текстови документи. Разработва се от компанията SoftSource Inc. Поддържа представянето на САПР, не е предназначен за предаване на някаква допълнителна информация и атрибути. Но изображението позволява включването на хипер текстови препратки. Понастоящем браузъра Netscape Navigator може да работи с файлове в формат SVF с помощта на приложения (Plug-in) на компанията SoftSource Inc.; освен това, разпространява се библиотека в изходни текстове за работа с файлове.

SVGA – Super Video Graphics Array – супер VGA – неофициално разширение за видео стандарта VGA, позволяващо получаването на максимално разрешение на видеоекрана 1024 * 768 пиксели с максимален брой цветове, равен на 256.

SXF – Storage and eXchange Format – формат на файл за съхранение на цифрова информация за местността, за създаване на цифрови и електронни карти, за обмен на данни между различните системи и решения на приложни задачи, разработван от Топографската служба на ВС на РФ (текуща версия 3.0). Форматът поддържа векторен не топологически модел на пространствени данни, използва йерархически класификатор за предаване на атрибутивна информация. Позволява също предаване на номенклатура на листите, проекцията, системата координати, системата на височините, мащабът и други характеристики на предаваните цифрови карти.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар