// Вие четете...

Атмосфера

Турбулентно състояние на атмосферата.

„Онова знание, което е достъпно за всички, не е дълбоко.“

Турбулентно състояние на атмосферата.

Атмосферата се намира в непрекъснато движение. Отличителната особеност на атмосферните движения се заключават в това, че движението на отделните частици на въздуха носят произволен характер.
Режимът на движение при който отделните частици на течност или газ имат неправилна, хаотична траектория с напречни и даже попътни (по отношение на общото движение) премествания на отделни малки обеми се нарича турбулентен. При този режим скоростта на движение пулсира, тоест рязко изменя своето значение и направление в течение на кратки промеждутъци от време. Турбулентното движение на атмосферата оказва голямо влияние на състоянието на атмосферата и физичните процеси, протичащи в нея.
Ламинарен режим на движение, това е такъв режим при който частиците на течност или газ се преместват паралелно една спрямо друга по траектории, представляващи плавни, само леко изменящи се във времето криви.
Характера на движение на течност или газ зависи от безмерно число, наречено число на Рейнолдс. При малки стойности на числото на Рейнолдс движението на течността или газа има ламинарен характер, при стойност равна на критичните значения се наблюдава преминаване от ламинарно движение в турбулентно, а при по-големи значения на числото на Рейнолдс движението се превръща напълно в турбулентно. Числото на Рейнолдс зависи от плътността, скоростта на движение, мащаба на движение и динамичния коефициент на молекулярен вискозитет.
При турбулентен режим на движение скоростта на вятъра, температурата и другите метеорологични величини изпитват безпорядъчни, бързо изменящи се във времето колебания, но заедно с хаотичните движения всички частици на въздуха имат някаква средна скорост на пренос. Средната скорост на движение се определя по пътя на усредняване за някакъв промеждутък от време. Отклонението на мигновената скорост от средната се нарича пулсация на скоростта.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар