// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Триединството на „Светата троица“.

„Да мислиш, значи да спориш със себе си.“

А всичките три части на тази „света троица“ – „материя – информация – мяра“ съществуват една с друга в неразривно единство: във Вселената всяка „вещ“ – Материя се преобразува в Мярата на предварителен образ, т.е. по замисъла на Твореца. И този процес е непрекъснат. Процесът на триединство „материя – информация – мяра“. Всички, както съседните „фунии – матрьошки“, така и „вложените една в друга“ „фунии – матрьошки“ и „взаимно вложените“ „матрьошки – фунии“, всички те си въздействат една на друга благодарение на колебателните процеси, за което по-рано стана дума. Но всички те са „вложени“ в една най-най-голяма „Фуния – Матрьошка“ – в „Общо вселенската Мяра“, която предопределя протичането на всички процеси в разположените вътре в нея по-малки матрьошеки. Тоест „Общо вселенската Мяра“ управлява всички останали „матрьошки – фунии – мерки“.

Но не ги управлява като марионетки, не жестоко, а ги управлява с предопределености, тоест поставя цели, а по какъв път ще се върви към целта – това всяка „матрьошка“ определя сама. Тоест във всяка „матрьошка“ има определена степен на свобода, в пределите на която тя може да действа самостоятелно (Божие допущане).

При това не трябва да се бърка Общо вселенската мяра с Бог. Общо вселенската Мяра е инструмент на Бога (казано с термините на религията това е „Светия Дух“).

В резултат на такова Най-Висшочайше в цялата Вселена Управление вътре в Най-Голямата „Фуния“ протичат непрестанни процеси на пре-Образ-уване на Материята по предопределена Свише Мяра.

Всяко предаване на информация от един фрагмент на Вселената към друг неизбежно изменя информационното състояние на този друг фрагмент. След изменението на информационното състояние неизбежно следва изменение на Мярата на този друг фрагмент, което на свой ред се „материализира“, т.е. по някакъв начин се изменя и самия материален носител. Така под въздействието на слънчевите лъчи през деня и студа през нощта камъкът („се нагрява – изстива“) първо се напуква, а след това се превръща в пясък.

Ако е станало механично въздействие (материално) на някакъв предмет (същия камък), в резултат на което от него се е отчупило парче, то това е довело до изменение на „външния му вид“ (образа), а това е нарушило неговата предишна Мяра.

Ако в някаква „вещ“ се измени (наруши, преместила се в една или друга посока) обичайната мяра, то неизбежно следва изменение на информационното състояние на тази „вещ“, което на свой ред води към изменение на материалния носител на тази „вещ“.

И така е навсякъде и във всичко. Стига само да „докоснеш“ което и да е „едно“ от трите, и веднага това се отразява на останалите „две“. „Всичко тече, всичко се изменя“ – така твърдели древните.

Разбирайки този „механизъм на взаимодействие“ на трите съставни части на триединството, може да се разберат много явления в живота на човечеството (както минал, така и настоящ), в продължение на столетия, а и досега смятани за непонятни „чудеса“ (в това число и от официалната академична наука). Това се отнася за възможностите на древните славянски влъхви и кудесници (магове, чародеи) да вършат чудеса (преместват предмети, управляват времето и т.н.). Това се отнася и за много други „тайни“, но всяка „тайна“ се състои в това, че ако който и да е човек е в състояние:

– да си представи образа на дадена вещ или явление (информация);

– да припише на този образ (информация) пълна мяра до молекулно и атомно ниво;

– то ще стане материализиране на този образ (явление).

В руския език на този процес съответства думата „строиш“ – „строиш“.

За известният в цял свят Сай-Баба от Индия се говори, че на някои посетители на неговия ашрам подарява златни пръстени с рубинени камъни, които се появяват в ръката му „от никъде“ пред очите на изумените посетители. Това не е фокус. Сай-Баба владее описания по-горе „механизъм на взаимодействие“ на трите съставки на триединството.

Корана разказва за такава способност за създаването на предмети и явления, но тя се владее от Бога. В сура 2, аят 111 (117) се говори: „Той (Аллах) – творец е на небесата и земята, а когато Той реши някакво дело, то само му казва „Бъди!“ – и то се сбъдва“. Съпоставете това с цитата от книгата на Шмаков: „Словото на Бога е Неговото Писание, Мисълта на Бога е Слово“.

От Библията е известно, че човек е създаден „по образ и подобие Божие“ (но не е равен с Бога). Следователно човек е надарен от Бога със способността да „върши чудеса“. Тази способност да „върши чудеса“ е заложена в генома на човека.

„Механизмът за взаимодействие“ на трите съставки на триединството позволява да се обясни какво правят филипинските хилъри (лечители). Техният „фокус“ се състои в това, че те могат да си представят образа на болния орган и да го заредят с мяра, необходима за оздравяването му. Всъщност това се дължи на способността на човека да проникне в по-мащабната „мяра“ – „матрьошка“ от тази, към която принадлежи той самия. За такава възможност за „проникване“ се свидетелства в сура 2, аят 256 (255): „Аллах – няма божество, освен Него, живия, насъщния: не Го овладява ни дрямка, ни сън; на Него принадлежи това, което е в небесата и на земята. Който се застъпи (представи се) пред Него, иначе как с Негово позволение? Той знае това, което е било преди тях, и това, което ще бъде след тях, а те (т.е. всички хора) не постигат нищо от Неговото знание, освен това, което ТОЙ пожелае (т.е. новите знания и т.н. „свръх способности“ се дават от Бог на всеки човек според неговата нравственост). Тронът Му заема небесата и земята, и не тежи Му да ги охранява, наистина, Той е висш, велик“. (Това е едно от най-точните и пълни „определения“ за Този, Който в Корана се нарича Аллах, т.е. Бог).

Оттук може да се разбере и „физическия смисъл“ на това, което се случва при подготовката в Бронниковата школа за „ясновиждащи“ деца.

Всичко това ще стане по-разбираемо по-нататък след като читателите усвоят ДОТУ и Тайните на екстрасенсите.

Тайната е разкрита.

Определения:

Материя – конкретно това е:

– Вещество в твърдо, течно, газообразно състояние;

– Плазма (високо йонизиран газ, в който молекулите на химическите съединения губят устойчивост и се разрушават, а атомите на химическите елементи губят електрони);

– Елементарни частици – Кванти (кварки – quarks) на различен вид излъчвания;

– статични и динамични Полета във физическия природен вакум, способни на силово въздействие върху този или онзи вид на всичко гореизброено;

– самият Физически вакум в не възбудено състояние, раждащ от „нищото“ елементарни частици, кванти енергия и поглъщащ ги също така внезапно, заради което нарекли частиците „виртуални“.

Информация – това е съдържанието на всеки вид материя (вещ), нейната същност, подреденост както на вътрешната структура на материята, така и на външния образ на някакъв материален носител. Информацията сама по себе си е нематериално „нещо“, което не зависи нито от качествата на неговия материален носител, нито от носещото количеството материя (енергия). Но без Материален носител това „нещо“ само по себе си не съществува в Мирозданието, не се възприема и не се предава.

Мяра – предопределената от Бога многомерна Матрица на възможни състояния на Материята, съхраняваща информацията за миналото и предопределената насоченост за протичането на тези състояния, т.е. за причинно-следствените обусловености на всички случващите се в Мирозданието процеси в техните съразмерности.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар