// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Термини, определения, съкращения.

„Цената на човека са неговите дела.“

АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ – обработка на данни, изпълнявана, основно с изчислителна техника.

АВТОМАТИЗИРАНО РАБОТНО МЯСТО (АРМ) – индивидуален комплекс от технически и програмни средства, предназначени за автоматизация на професионалния труд на специалиста и осигуряващи подготовката, редактирането, търсенето и издаването (на екран и печат) на необходимите му документи и данни, АРМ може да бъде реализирано във вид на автономна автоматизирана система на ПК или се явява терминал от автоматизирана система.

АЛИСА – автоматизирана ледова информационна система в Арктика.

БАЗА ДАННИ (БД) – сложно организирана и структурирана съвкупност от данни, отнасяща се към конкретна предметна област и свързани между себе си по определен образ на физическо и логическо ниво.

ВЪТРЕШНИ ВОДИ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ – водите, разположени към страната на брега от изходната линия, от която се отмерва ширината на териториалното море, явяваща се съставна част от територията на Руската Федерация.

ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ – сведения (данни), получени в резултат от наблюдения за състоянието на обкръжаващата природна среда и протичащите в нея явления.

ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОДУКЦИЯ – обобщена информация, получена в резултат на обработката на данни от наблюденията за състоянието на обкръжаващата природна среда.

ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ – състояние на защитеност на личността, обществото и държавата от въздействието на опасни природни явления, глобалните изменения на атмосферно – климатичните условия, от опасни хелео геофизични процеси.

ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) – комплекс от програмни и информационни средства с общо или специално назначение за създаване, управление, съхранение, обработка и изобразяване на пространствено – координирани данни.

ДОКУМЕНТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОКУМЕНТ) – зафиксирана на материален носител информация с реквизити, позволяващи нейното идентифициране.

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГНОЗА – прогноза на хидрометеорологични величини и явления за период от 15 денонощия до 6 месеца.

ПРЕДВАРИТЕЛНОСТ НА ЩОРМОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – времето от момента на предаване на предупреждението до момента на възникване на опасното явление.

ИНМАРСАТ–А – спътникова система за връзка за предаване на речеви съобщения, телекси, факсимиле или данни с използването на насочени антени в спътниковата система ИНМАРСАТ.

ИНМАРСАТ-С – спътникова система за връзка за предаване на телекси или данни с използването на не големи терминали и кръгово насочени антени в спътниковата система ИНМАРСАТ.

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ (ИО) – осигуряване на ползвателя с необходимата му информация.

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ (ИП) – процеси на сбор, обработка, натрупване, съхранение, търсене и разпространение на информация.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ИС) – система, реализираща автоматизирания сбор, обработка и манипулиране на данни и включваща технически средства за обработка на данни, програмно осигуряване и съответния персонал.

ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ – съвкупност от методи, производствени и програмно – технологични средства, обединени в технологична верига, осигуряващ сбор, съхранение, обработка, извеждане и разпространение на информация.

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ (ИР) – документи и масиви от документи в информационните системи (библиотеки, архиви, фондове, банки от данни, други информационни системи).

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ (ИУ) – действия на субекта по осигуряване на ползвателя с информационни продукти.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА – морски район, намиращ се зад пределите на териториалното море и прилежащ към него, с особен правен режим, установен с закон, с международни договори и норми на международното право (външната граница на изключителната икономическа зона, намираща се на разстояние 200 морски мили от изходните линии, от които се отмерва ширината на териториалното море).

ИЗТОЧНИК НА ИЗВЪНРЕДНИ СЪБИТИЯ – опасни природни явления, опасни техногенни произшествия или аварии.

КОНТИНЕНТАЛЕН ШЕЛФ – морското дъно и недрата от подводните райони, намиращи се зад пределите на териториалното море по цялата протяжност на естественото продължение на нейната сухопътна територия до външната граница на подводния край на материка.

КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО СПАСЯВАНЕ (КЦС) – подразделение, отговорно за ефективната организация на службата по търсене и спасяване, с цел, осигуряване на координация на операцията по търсене и спасяване в рамките на региона, в които се провеждат тези операции.

КРИТЕРИИ ЗА ОПАСНИ ЯВЛЕНИЯ (ОЯ) – качествени характеристики на опасните явления, или значенията на хидрометеорологичните величини, при достигането на които хидрометеорологичното явление се счита за опасно.

МЕЖДУНАРОДНА СЛУЖБА НАВТЕКС – система за радио предаване и автоматично приемане на информация по осигуряване на безопасността на море с помощта на тясно полюсната букво печатаща телеграфия на честота 518 кХц с използването на английски език.

МЕЖДУНАРОДНО ОБСЛУЖВАНЕ Safety NET – координирано предаване и автоматизирано приемане на информация по осигуряване на безопасността на море чрез система за разширено групово повикване в ИНМАРСАТ с използване на английски език за удовлетворяване на изискванията на Конвенцията СОЛАС.

НАБЛЮДАТЕЛНО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – структурна единица от наблюдателната мрежа, непосредствено изпълняващи наблюдения за състоянието на обкръжаващата среда, нейното замърсяване в една или няколко закрепени стационарни или подвижни пунктове за наблюдение, също изпълняващи първична обработка на резултатите от наблюденията и предаването им по утвърдена схема.

ОПАСНО ПРИРОДНО (ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНО И/ ИЛИ ХЕЛИО ГЕОФИЗИЧНО) ЯВЛЕНИЕ (ОЯ ) – хидрометеорологично или хелио геофизични явления, които по своето значение, интензивност на развитие, продължителност или времето на възникване представляват заплаха за безопасността на хората, а също може да нанесе значителни материални щети на отраслите на икономиката.

ОПЕРАТИВНО ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ДЕЙНОСТИ – съвкупност от дейности на прогностичните органи по своевременното и най-пълно удовлетворяване на заявките на потребителите за хидрометеорологични информационни материали с общо и специално назначение.

ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГНОЗАТА (ПРЕДВАРИТЕЛНОСТ НА ПРОГНОЗАТА) – промеждутък от време, за който се дава прогнозата.

ПОЛЗВАТЕЛ (ПОТРЕБИТЕЛ) НА ИНФОРМАЦИЯ – субект, обръщащ се към информационната система или към посредник за получаване на необходимата му информация и ползващ се от нея.

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ (ПО) – съвкупност от алгоритми и програми, необходими за управление на системата и решаването с нейна помощ на задачите.

РАБОТНА СТАНЦИЯ (РС) – възел от локална изчислителна мрежа, пригодна за работа от ползвателя в диалогов (интерактиен) режим.

РЦПОД – регионален център за прием и обработка на данни.

СВРЪХ ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОГНОЗИ – прогноза на хидрометеорологични величини и явления за период от месеца и повече.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗА ДАННИ (СУБД) – комплекс от програмни и езикови средства с общо или специално назначение, реализиращ поддръжка и създаване на бази от данни, централизирано управление и организация на достъпа към тях на различни ползватели в условията на приета технология за обработка на данни.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ (СИ) – информация, получена, обработена и обобщена по специални изисквания (заявки, в това число и еднократни), влечащи зад себе си допълнителни разходи за нейното получаване, за разработка на специални методи за обобщение, или провеждане на допълнителни работи с използването на нови методи на математически аналози, за подготовката на съответните препоръки, за аналитични обзори, справки, експертизи и други. Разпространяват се, като правило, на договорна основа.

ТЕРИТОРИАЛНО МОРЕ – прилежащ към сушата територия или към вътрешните морски води морски пояс с ширина 12 морски мили, отмервани от изходните линии, указани в закон (външната граница на териториалното море се явява държавна граница.

ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕТОДА ЗА ПРОГНОЗА – ползата от осигуреност на метода в сравнение с природната (климатичната) или инерционната осигуреност.

ЩОРМОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – информация за прогнозирано опасно явление.

ЩОРМОВО ОПОВЕСТЯВАНЕ – информация за започващо опасно явление.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (КРИТЕРИИ) ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРОГНОЗИТЕ (ЩОРМОВИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ):

– абсолютна грешка (точност) на прогнозата – разлика между прогнозираните значения на океанографските величини и фактически наблюдаваните им значения;

– оправдаемост на морските хидрологични прогнози – степен на съответствие на прогнозираните величини и явления с фактически наблюдаваните им значения;

– оправдаемост на щормовите предупреждения – степен на съответствие на прогнозираните характеристики за ОЯ с фактически наблюдаваните явления (значенията на хидрометеорологичните величини);

– предупрежденията за случаи на ОЯ – отношение на броя на правилно прогнозираните ОЯ към общия брой на наблюдаваните случаи за дадените ОЯ;

– ефективност на щормовите предупреждения – комплексна характеристика за качеството на щормовото предупреждение, отчитайки неговата оправданост и предварителност.

ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ (ИС) – обстановка на определена територия, случила се в резултат на авария, опасно природно явление, катастрофа, стихийно и друго бедствие, които могат да повлекат или са повлекли зад себе си човешки жертви, щети по здравето на хората или обкръжаващата природна среда, значителни материални загуби и нарушаване на условията на жизнената дейност на хората.

ЕКСТРЕМНА СИТУАЦИЯ – незабавно предавано щормово предупреждение и (или) оповестяване, а също незабавно предавана информация за фактическите и прогнозираните резки изменения на времето замърсяването на обкръжаващата среда, която може да е заплаха за живота и здравето на гражданите и да нанесе щети на обкръжаващата среда.

Съкращения.

АБС – автономна буйкова станция.

АНО – автономна не комерсиална организация.

АППИ – автономен пункт за приемане на спътникова информация.

АРГО – международен проект по разместване в Световния океан на система, изплуваща буйове.

АРМ – автоматизирано работно място.

АСООИ – автоматизирана система за оперативна обработка на информацията.

АСПД – автоматизирана система за предаване на данни.

БЗС – брегова земна станция.

СМО – Световна метеорологична организация.

МСВ – Световно координирано време, равно на средното гринуичко време.

ССВ – Световна служба за атмосферното време.

ГБЦДМЛ – Глобална банка от цифрови данни за морския лед.

ГЛОСС – Глобална система за наблюдение на нивото на морето.

ХМБ – хидрометеорологично бюро.

ХМО – хидрометеорологично осигуряване.

ХМЦ – хидрометеорологичен център.

ГМССБ – Глобална морска система за връзка при бедствия и за осигуряване на безопасността.

ХМС – хидрометеорологична станция.

ГСНК – Глобална система за наблюдение на климата.

ГСНО – Глобална система за наблюдение на океана.

ГСТ – Глобална система за телекомуникация.

ДУ „ААНИИ” – Държавно учреждение „Арктически и антарктически научно изследователски институт”.

ДУ „Хидрометеоцентър на Русия” – Държано учреждение „Хидрометеорологичен научно изследователски център на Руската федерация”.

ДУ „ГРМЦ” – Държавно учреждение „Главен радио метеорологичен център”.

ДУ „ГОИН” – Държавно учреждение „Държавен океанографски институт”.

ДУ „НИЦ „Планета” – Държавно учреждение „Научно изследователски център за космическа хидрометеорология „Планета”.

ЕХМБ – ежедневен хидрометеорологичен бюлетин.

ЕСИМО – Единна държавна система за информация за обстановката в Световния океан.

ИОБМ – информация по осигуряване на безопасността на море.

ИНМАРСАТ – Международна система за подвижна спътникова връзка.

ИСЗ – изкуствен спътник на Земята.

КА – космически апарат.

МХМО – морско хидрометеорологично осигуряване.

МХМП – морски хидрометеорологични прогнози.

ММО – Международна морска организация

СМЦ – Световен метеорологичен център.

МОК – Между правителствена океанографска организация.

МООД – Международен обмен на океанографска данни.

МРЛ – метеорологичен радио локатор.

НИК – научно изследователски кораб.

НИУ – научно изследователско учреждение.

НИЦ – научно изследователски център.

НКПОР – наземен комплекс за приемане, обработка, архивиране и разпространение на спътникова информация.

НМС – национална метеорологична служба.

НМЦ – национален метеорологичен център.

НОК – национална океанографска комисия.

НЯ – не благоприятни явления.

ОА – обективен анализ.

ОНС – организация на наблюдателната мрежа.

ОЯ – опасно явление.

ОПО – оперативно производствена организация.

ПБС – потопяема буйкова станция.

РАН – Руска академия на науките.

РМЦ – радио метеорологичен център.

РС – работна станция.

РОСХИДРОМЕТ – Федерална служба по хидрометеорология и мониторинг на обкръжаващата среда.

РСЧС – Единна държавна система за предупреждения и ликвидация на извънредни ситуации от природен и техногенен характер.

РЦ – регионален център.

РЦПОД – регионален център за приемане и обработка на спътникови данни.

РВТ – регионален възел за теле връзка.

СМХМО – специализирано морско хидрометеорологично осигуряване.

СМХМП – служба за морски хидрологични прогнози.

КДН – кораб за доброволно провеждане на наблюдения

СЗРП – Северозападно речно параходство.

СКОММ – Съвместна техническа комисия към СМО/ МОК по океанография и морска метеорология.

СМИ – средства за масова информация.

СОЛАС – Международна конвенция по осигуряване на безопасност на живота на море.

СПЦ – служба за предупреждения за цунами.

ТКМ – транспортна компютърна мрежа.

ТПО – температура на повърхността на океана.

УГМАВ – Управление на геофизичен мониторинг на активното въздействие и държавен надзор.

УХМС – между регионално териториално управление по хидрометеорология и мониторинг на окръжаващата среда.

УМЗА – Управление за мониторинг на замърсяването на обкръжаващата среда, полярните и морските работи.

ФЦП „Световен океан” – Федерална целева програма „Световен океан”.

ЦХМС – областен център по хидрометеорология и мониторинг на обкръжаващата среда.

ЦХМС-Р – център по хидрометеорология и мониторинг на обкръжаващата среда с регионални функции.

ЦОД – Център за океанографски данни.

ЦСД – център за сбор на данни.

Safety NET ИНМАРСАТ – служба за предаване и автоматично приемане на информация по осигуряване на безопасност на море с помощта на буквопечатащи телеграфи чрез системата на разширено групово повикване ИНМАРСАТ.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар