// Вие четете...

Приложни науки

Същност, цели и задачи на осигуряването на ВМФ.

„Трябва да вземеш ползата заедно със задълженията.“

Навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване се организира и провежда с цел създаване на благоприятна в навигационно хидрографско и хидрометеорологично отношение обстановка за безопасно корабоплаване и използване на въоръжението и военно техническите средства.

Навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване се осъществява непрекъснато в мирно и военно време.

Крайният резултат от осигуряването трябва да доведе до:

– висока ефективност от използването на плавателните и техническите средства;

– точно маневриране на плавателните средства;

– безопасно корабоплаване, подхождане и базиране в пристанищата.

Към основните задачи на осигуряването се отнасят:

– подготовка и навременно довеждане на навигационно хидрографската и хидрометеорологична информация до ползвателите;

– подготовка и довеждане до ползвателите на навигационни и топогеодезични данни за ефективно използване на техническите средства;

– поддържане в постоянна готовност и осигуряване на непрекъсната работа на средствата за навигация и навигационно оборудване.

Навигационно хидрографското осигуряване включва;

– навигационно оборудване на районите на отговорност за безопасно корабоплаване;

– организиране на непрекъсната работа на щатните и ако са развърнати допълнителни средства за навигационно оборудване в районите за отговорност;

– непрекъснато следене за изменение на навигационната обстановка и оповестяване на ползвателите за тях;

– проверка и ремонт на щатните средства за навигация на плавателните средства;

– снабдяване на плавателните средства с навигационно оборудване, картографски и описателни материали, ръководства за корабоплаване;

– организация на взаимодействието между институциите отговарящи за безопасно и ефективно корабоплаване.

Основни задачи на хидрометеорологичното осигуряване:

– сбор и анализ на данните за фактическата хидрометеорологична обстановка за отговорните райони;

– прогнозиране на хидрометеорологичната обстановка и довеждане на прогнозата до ползвателите;

– непрекъснато наблюдение за възникване и развитие на опасни и особено опасни хидрометеорологични явления и своевременно предупреждение на мореплавателите за тях;

– оценка влиянието на хидрометеорологичната обстановка на ефективността и безопасността на плавателните средства, както и използването на техническите средства;

– подготовка и довеждане до ползвателите на препоръки по отчета на влиянието на хидрометеорологичната обстановка за повишаване на безопасността на корабоплаване и използване на въоръжението и техническите средства;

– постоянно изучаване на синоптично климатичните условия в отговорните райони, както и на особеностите на хидрометеорологичния режим, влияещи на безопасността и ефективността на плавателните средства;

– изучаване и обобщение на степента на влиянието на морската среда на използването на плавателните и техническите средства;

– организация на хидрометеорологично разузнаване с привличане на организации и сили можещи да го извършат.

Хидрометеорологичното осигуряване включва:

– довеждане до потребителите на данни за фактическите и прогнозираните хидрометеорологични условия за отговорните райони;

– разчет и представяне на данни, необходими за ефективното решаване на специални задачи;

– оценка на влиянието на хидрометеорологичните условия на ефективното корабоплаване и използване на въоръжението и техническите средства;

– разработка и представяне на препоръки за отчитане на фактическите и прогнозираните хидрометеорологични условия до потребителите;

– разкриване на хидрометеорологичната обстановка в отговорните райони чрез водене на попътно и специално хидрометеорологично разузнаване;

– организиране на взаимодействие по получаване и обмен на хидрометеорологична информация между заинтересованите институции и организации;

– организиране и планиране на мероприятия за набиране на данни за хидрометеорологичното осигуряване по заявка на заинтересована организация.

Топогеодезичното осигуряване включва:

– изпълнение на топогеодезично привързване на системите и средствата за навигационно оборудване в отговорните райони;

– топогеодезична подготовка на район или позиция по заявка.

Отработването на задачите по навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване се извършва предварително в мирно време в процеса на подготовка на отговорния район за безопасно и ефективно корабоплаване.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар