// Вие четете...

Приложни науки

Същност и задачи на „Цифровата картография”.

„За да научиш, трябва да попиташ.“

Същност и задачи на „Цифровата картография”.

Цифровата картография е съставна част от картографията. Цифровата картография се занимава с изучаване и разработка на теорията и методите за създаването на цифрови и електрони карти, а също така за автоматизацията на картографските работи.
В сегашно време картографията е преминала на ново качествено ниво. Във връзка с развитието на компютъризацията напълно са се изменили процесите по създаването на картите. Появиха се нови методи, технологии и направления в картографията. Могат да бъдат отделени различни направления, които днес се занимават с картография: цифрово картографиране, тахиметрично моделиране, компютърни издателски системи и т.н. Във връзка с това се появиха нови картографски произведения: цифрови, (електрони и виртуални) карти, анимации, триизмерни картографски модели, цифрови модели на местността. Освен създаването на компютърни карти възниква задачата по формирането и въвеждането на базата на цифровата и картографска информация.
Цифровите карти са неотделима част от традиционните карти. Теоретичните основи на картографията, натрупвани с векове, са останали от миналото, изменили са се само техническите средства по създаването на картите. Използването на компютърна техника е довело до значителни изменения на технологията по създаването на картографските произведения. На много се е опростила технологията по изпълнението на графичните работи: изчезнали са трудоемките чертожни, гравировъчни и други ръчни работи. В резултат са излезли от употреба всички традиционни чертожни материали и принадлежности. Картографът, знаещ програмното осигуряване, може бързо и качествено да изпълни сложни картографски работи. Така са се появили много възможности за изпълнение на много високо ниво дизайнерски работи: оформлението на тематичните карти, обложките на атласите, титулните листи и други.
С внедряването на компютърните технологии са се обединили процесите по съставяне и подготовка на картите към издаване. Отпаднала е необходимостта да се подготвят високо качествени ръчни копия на съставителските оригинали (издателски оригинали). Оформителския оригинал, изпълнен на компютър, позволява много лесно да се редактира и да се поправят коректурните забележки, без да се влошава неговото качество.
Преимущества на компютърната технология се явяват не само идеалното качество на графичната работа, но и високата точност, значителното увеличаване на производителността на труда, повишаването на полиграфичното качество на картографската продукция.
Определения за цифровите и електроните картографски произведения.
Понастоящем цифровите карти и планове основно се създават по традиционни оригинални карти и планове, съствителски оригинали и други картографски материали.
Цифрови карти – това са цифрови модели на обектите, представени във вид на закодирани в числова форма плановите координати x и y и апликат z.
Цифровите карти се явяват логично математическо описание (представени) на картографираните обекти и отношенията между тях (отношение на обектите на местността във вид на сечения, пресичания, съседства, разлики във височините по релефа, ориентация в страната на осветяване и т.н.), оформяне в приетите за обикновените карти координати, проекции, система от условни знаци с отчет на правилата на генерализация и изисквания към точността. Подобно на обикновените карти те се различават по мащаба, тематиката, пространствения обхват и т.н.
Главното назначение на цифровите карти – служат основно за формирането на база данни и за автоматично съставяне, анализ и преобразование на картите.
По съдържание, проекция, координатна система и височини, точност и разграфка цифровите карти и планове трябва напълно да отговарят на изискванията, предявявани към традиционните карти и планове. На всички цифрови карти трябва да бъдат съблюдавани топологичните съотношения между обектите. В литературата съществуват няколко определения за цифровите и електроните карти. Някои от тях са приведени по-долу.
Цифрова карта – това е представянето на обектите на картата в форма, която позволява компютърно съхранение, манипулирането и извеждането на значението на техните атрибути.
Цифрова карта – това е база данни или файл, от който се построява карта, когато ГИС създава твърдо копие или изображение на екран.
Електрона карта – това е цифрова карта, визоализирана в компютърна среда с използването на програми и технически средства, в приетата проекция, система условни знаци при спазване на установената точност и правила за оформяне.
Електрони атласи – компютърни аналози на обикновените атласи.
Главни атласи по традиционните методи се създават доста дълго, десетки години. Поради това много често още в процеса на създаването им съдържанието им остарява. Електроните атласи позволяват значително да се съкратят сроковете за тяхното изготвяне. Поддържането на електроните карти и атласи на ниво съвременност, тяхното обновление се извършва много бързо и качествено.
Съществуват няколко типа електрони атласи:
– атласи само за визуален преглед;
– интерактивни атласи, в които могат да бъдат изменяни оформлението, способите на изобразяване и класификацията на картографираното явление, получаване на хартиено копие на картите;
– аналитични атласи (ГИС – атласи), позволяващи да се комбинират и съпоставят карти, да се провеждат качествен анализ и оценка, да се изпълняват наслагвания на карти една на друга.
В много страни се създават национални атласи. Националните атласи се явяват официални държавни издания. Те дават комплексна представа за природата, населението, стопанството, екологията, историята и културата. Например, Националния атлас на Русия се състои от четири тома: том 1 „Обща характеристика на територията”; том 2 – „Природа. Екология”; том 3 – „Население. Икономика”; том 4 – „История . Култура”. Атласът се издава в полиграфичен и електронен вид.
Картографска анимация – това е динамична последователност на електроните карти, които предават на екрана на компютъра динамиката и преместването на изобразяваните обекти и явления във времето и пространството (например, движението на атмосферните валежи).
Във всекидневието много често наблюдаваме анимации, например, телевизионните карти за прогноза на времето, на които добре се вижда преместването на фронтовете, областите на високо и ниско налягане, атмосферните валежи.
За създаването на анимации се използват всевъзможни източници: данни от дистанционно сондиране, икономическо статистически данни, данни от непосредствено натурални наблюдения (например, различни описания, геологични профили, наблюдения от метеостанции и т.н.). Динамичните (движещи се) изобразявания на картографските обекти могат да бъдат различни:
– преместване на всички карти по екрана и отделните елементи от съдържанието по картата;
– изменение на външния вид на условните знаци (размери, цвят, форма, яркост, вътрешна структура). Например, населените пунктове могат да бъдат показвани във вид на пулсиращи обекти и т.н.;
– мултипликационна последователност на карти, кадри или тахиметрични изображения. Така може да се показва топенето на ледниците, динамиката на развитието на ерозионните процеси;
– панорамно превъртане на компютърно изображение;
– мащабиране на изображението, използване ефекта на натрупване или разделяне на обекти;
– създаване на ефект на движение над картата (облитане, обхождане на територия).
Анимациите могат да бъдат плоски и обемни, стереоскопични и, освен това могат да се съчетават с фото изображения.
Триизмерните анимации, съчетани с фото изображения се наричат виртуални карти (създава се илюзия за реална местност).
Технологиите на създаване на виртуални изображения могат да бъдат най-различни. Като правило, в началото по топографска карта, аеро или космическа снимка се създава цифров модел, след това – триизмерно изображение на местността. Това изображение се оцветява в цветовете на хипсометричната скала и после се използва като реален модел.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар