// Вие четете...

Приложни науки

Съставяне на план на участък от местността.

„Трудът носи здраве, мързелът – пороци.“

Съставяне на план на участък от местността.

Съставения план по резултатите от теодолитна или тахеометрична снимка на местността трябва да се характеризира с точност, детайлност и пълнота.
Детайлност на плана – това е степен на подобие на изображението на плана на контурите и обектите от местността. На плана се допуска изправяне на криволинейните контури с начупена линия с грешка от 0.5 мм в мащаба на планшета.
Пълнотата на плана се определя от конкретните условия на участъка от местността и неговото назначение. В зависимост от назначението, крупно мащабните планове се делят на топографски и специализирани. На топографските планове се нанасят всички обекти, контури, релеф с точност, отговаряща на всички изисквания, съответстващи на инструкциите и нормативните документи. При създаването на специализираните планове може да не се изобразява цялата ситуация, а се изобразява само необходимото на поръчителя, при използване на не стандартна височина на сеченията на релефа и т.п.
Точност на плана – това е средната квадратична грешка на поставяне на обекта или точност на контура относно близките пунктове от снимковото обоснование. Тя не трябва да превишава 0,5 мм в мащаба на плана; в планинските местности тя се допуска да се увеличи до 0,7 мм.
Нужния мащаб на снимката се разчита по допуск 0,5 мм в мащаба на плана и се определя по формулата:

където ∆ℓ – грешка на взаимното положение на обектите в натура.
Планът се строи в два етапа, както съответно на два етапа се изпълнява снимката:
– нанася се геодезичната основа (пунктовете от държавната геодезична система), пунктовете от геодезичното сгъстяване и пунктовете от снимковото обоснование по техните правоъгълни координати;
– нанасяне на ситуацията, тоест нанасят се пикетите в местна полярна координатна система и се рисуват контурите на наземните обекти, както и хоризонталите на релефа.
От началото се строи координатна мрежа с страни на квадрата 10 см; координатите на ъглите на квадратите се надписват. Грешката на полагане на върховете на квадратите на координатната мрежа трябва да е в порядъка на графичната точност – 0,1 мм.
Всички пунктове от снимковото обоснование, от което се извършва снимката, и пунктовете от опорната мрежа, попадащи в рамките на дадения планов лист се нанасят по техните координати. Пикетите се нанасят по местни полярни координати с помощта на транспортир и напречен мащаб или с помощта на тахеограф – кръгов транспортир с линийка. Около всеки пикет се надписва неговия номер и отметка. След това се използва крокито за изчертаване на ситуацията с условни знаци и се прокарват хоризонталите. След полевия контрол планът се изчертава с туш в един или няколко цвята, нанасят се всички надписи, оформя се рамката и извън рамковото пространство, запълва се формуляра – бланка в която се внасят необходимите сведения за снимания обект.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар