// Вие четете...

Атмосфера

Сумарна слънчева радиация.

„Който бърза с отговора, малко мисли.“

Сумарна слънчева радиация.

Под пряка слънчева радиация, която не рядко наричат просто слънчева радиация се разбира радиацията, която достига до мястото на наблюдение във вид на сноп паралелни лъчи непосредствено от Слънцето.
Разсеяната радиация представлява слънчева радиация, която е претърпяла разсейване в атмосферата. Количеството разсеяна радиация, постъпваща на единица хоризонтална повърхност за единица време, носи названието поток на разсеяната радиация.
Разсеяната радиация, както и пряката имат добре изразен денонощен ход, при което максимумът се достига в момента на най-голяма височина на слънцето. Значението на максимума зависи съществено от състоянието на атмосферата.
С увеличаването на височината на Слънцето над морското ниво потокът на разсеяната радиация се намалява. Разпределението на енергията в спектъра на разсеяната радиация се различава от разпределението на енергията в спектъра на пряката радиация. Максимума на енергията в спектъра на разсеяната радиация идва с по-кратките вълни. Колебанията на спектралния състав на разсеяната радиация са значителни. Тези колебания са предизвикани от прозрачността на атмосферата.
Поток на сумарната радиация се нарича сумата от потока на пряката и разсеяната слънчева радиация, постъпваща на хоризонтална повърхност. Сумарната радиация за разлика от пряката и разсеяната много слабо зависи от оптичната дебелина, като с нейното увеличаване бавно се понижава.
Потокът на сумарната радиация се увеличава сравнително бавно до ширина 50°, а след това расте много бързо до субтропичните ширини, където се наблюдава и нейния максимум. В екваториалните области потокът на сумарната радиация е с малко по-малка от тази в субтропичните. В една и съща зона по географска ширина са възможни значителни колебания на средно годишния поток на сумарната радиация.
На потока на сумарната радиация съществено влияние оказва облачността, както и на пряката и разсеяната радиация. Формата на облаците също оказват съществено влияние.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар