// Вие четете...

Черно море

Соленост на морската вода.

Lin74„Има хора, които знаят, хора, които мислят, че знаят, и хора, които нищо не знаят. Обаче в душата си всички вярват, че се отнасят към числото на първите.“

Соленост на морската вода.

Солеността е масата в грамове на всички твърди минерални разтворени вещества в 1 kg морска вода при условие, че бромът е заместен с еквивалентно количество хлор, карбонатите са приведени към окиси, а органичните вещества са изгорени при температура 480°С. Количествено солеността се изразява в g/kg т. е. в промили – S (‰).
Солеността е близка към сумата на всички главни йони, съдържащи се в морската вода и изразява общото съдържание на соли. Съставът на солите в океаните е представен в следващата таблица.
Състав на солите в океаните (по Ф. Клоук и Х. Уошингтън)

Lin72Поради голямото съдържание на хлорни аниони в морската вода на практика солеността се определя според хлорността ‰ – съдържанието в грамове на хлора и брома в 1 кг морска вида и преизчисляване на еквивалентно съдържание на хлора.
Солеността се определя по емпиричната формула на Кнудесен, Форх, Сьоренсен:
S‰=0,030 + 1,8050 Cl‰.
За Черно море емпиричната формула за определя не на солеността е:
S‰= 0,1856 + 1,7948 Cl‰.
От 1963 г. Емпиричната формула за солеността е преобразувана по предложение на група експерти по океаноложки таблици и стандарти при ЮНЕСКО във вида
S‰= 1,80655 Cl‰.
Средната соленост за Световния океан е 35,23‰, но тя варира в различните морета: Балтийско – 11‰, Каспийско – 13‰, Азовско – 14‰, Черно море – 18‰, Средиземно море – 38‰, Червено море – 42‰, Аралско – 100‰, Мъртво – 310‰ и др.
Химическия състав на черноморските води има някои специфични особености. Поради големия речен сток (353 км³/год) солеността на Черно море е почти два пъти по-ниска от тази на Световния океан.

На следващата таблица е представена средната многогодишна стойност на главните йони в ‰ в Черно мора и свързаните с него морета.

Lin73Мезокомпонентите в черноморските води имат по-ниска концентрация, отколкото в Световния океан. По данни на Рождественски (1986) във Варненския залив количеството на бромидните аниони е 0,029–0,045 g/kg, а на флуоридните аниони: 0,00063–0,00099 g/kg. Съдържанието на боратни аниони в дълбоководните черноморски води е 0,018 g/kg, а на стронциеви катиони – 0,005 g/kg.
Разтвореният кислород в повърхностните черноморски води е със средно съдържание 7 мл/л като в дълбочина той достига до 200 м.
Съдържанието на свободен азот в повърхностните води е 12.7 мл/л, а в дълбочинни води – 13,5 мл/л.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар