// Вие четете...

Атмосфера

Слънчева радиация.

„След прибързаността идва и разкаянието.“

Слънчева радиация.

Енергията, излъчвана от Слънцето се нарича слънчева радиация. Постъпвайки на Земята, слънчевата радиация в по-голямата си част се превръща в топлина.
На практика слънчевата радиация се явява единствения източник на енергия за Земята и атмосферата.
В метеорологията основно се разглежда температурното или топлинното излъчване. Енергията на излъчване е част от вътрешната енергия на излъчващото тяло. При излъчване запасът от вътрешна енергия в тялото се намалява, което води до понижение на температурата, но излъчващото тяло на свой ред поглъща енергия, идваща към него от всички обкръжаващи го тела.
Изменение на топлинното състояние на тялото при наличие само на лъчист топло обмен се определя от разликата между излъчваната и поглъщаната енергия. Равновесно топлинно излъчване се нарича това свойство на тялото, при което то излъчва толкова енергия, колкото и поглъща. Топлинното състояние на тялото в този случай не се изменя. В реали условия излъчването, като правило, носи не равновесен характер, но ако изменението на температурата на тялото се променя бавно, то законите на излъчването ще са близки до законите на равновесното излъчване.
Както и за другите видове енергия, единица лъчиста енергия е джаул. За основна количествена характеристика за полето на излъчване служи потокът на лъчиста енергия. Количеството енергия, излъчвана от тялото, през единична повърхност за единица време във всички направления, носи названието плътност на лъчистия поток или енергийна светлина (за краткост, поток на радиация).
Под понятието поток на радиация също се разбира количеството енергия, което преминава през единица повърхност за единица време или Дж/(м²*с), или Вт/м².
Потокът радиация падащ върху някакво тяло, една част от него се поглъща, друга се отразява, а трета преминава през него.
Първата се нарича поглъщателна способност на тялото или коефициент на поглъщане, втората – отразяваща способност или албедо и третата – пропускливост.
Тези величини са без размерни и се изменят от 0 до 1.
Коефициентът на поглъщане, отразяване и пропускане зависят в общия случай от дължината на вълната. Стъклото на прозореца е прозрачно само за видимите лъчи, а за ултравиолетовите и инфрачервените почти не е прозрачно.
Тези свойства на телата се наричат селективност (избирателно) на поглъщане, отразяване и пропускане. Особено рязко са изразени свойствата на селективност на поглъщане при газовете (кислород, водна пара, въглероден двуокис и озон). Всеки газ има достатъчно сложен спектър на поглъщане. Тела, които напълно поглъщат лъчистата енергия се наричат черни тела. Ако падащата лъчиста енергия се отразява напълно и е по законите на геометричната оптика, тялото се нарича огледално, ако обаче лъчистата енергия се отразява дифузно тялото се нарича абсолютно бяло.
Болшинството от твърдите тела са не прозрачни.
Ако тялото добре отразява лъчистата енергия, това означава, че то лошо я поглъща и обратно. В случай на не прозрачно тяло от общия поток една част се отразява, а друга се поглъща. В природата абсолютно черни тела не съществуват, но наред с това определение съществуват и така наречените сиви тела. Сиви тела наричат, тези чийто поглъщателни способности за всяка дължина на вълната са еднакви.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар