// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Северен морски път.

„С едно весло в две лодки едновременно не може да се гребе.“

В първите две десетилетия на XXI век, по оценка на задгранични експерти, обема на транзитните превози на чуждестранни товари по СМП в източно направление могат да достигнат 5-6 мил. т, в западно направление – 2-3 мил. т. Освен това, експортът в Европа на нефт се оценява на 23-25 мил. т, втечнен газ – 15-20 мил. т, газов кондензат – 1-3 мил. т, черни метали – 1-2 мил. т и дървен материал – 1-2 мил. т за година.

За изпълнение на прогнозираните обеми на транзитни регионални превози са необходими нови специализирани транспортни кораби за арктическо плаване в състав от 85 кораба с водоизместване 3,87 мил. т (таблица 6).

Потребност от специализирани транспортни кораби за арктическо плаване.

Предполага се, че строителството на указаните в таблицата транспортни кораби от ледовия клас ще се осъществи със средства на производствено транспортните АО. В частност, нефтената компания „Лукойл” към 2002 г. въведе в експлоатация 10 танкери с водоизместване от 20 хил. т. Лукойл планира следващите години да построи още 5 танкера с водоизместване 80 хил. т. РАО „Газпром” има намерение да построи 2 танкера с водоизместване 90 хил. т и в перспектива – още 18 танкери с водоизместване от 60 хил. т. АО „Совкомфлот” планира да построи танкери от ледови клас с водоизместване 100 хил. т, а РАО „Норилский никел” обосновава необходимостта за строителство на собствени кораби за насипни товари (контейнеровози).

Участието на чуждестранни танкери в експорта на нефт и газ с местонахождение Баренцово и Карско море е възможно при условие на Съглашение за разделяне на продукцията (износ на не повече от 30% от продукцията от чуждестранни танкери). През 1991-1999 г. за доставка на нефтопродукти от арктическия региони вече са се използвали до 12 чуждестранни (фински, немски, латвийски) танкери (през 2000 г такава необходимост е отпаднала – северния експорт на нефтопродукти напълно се осъществява от новопостроените танкери от нефтения концерн „Лукойл”). През април – май 1998 г по Международен проект ARCDEV финския танкер “Uikku” е участвал в експериментален рейс за експорт на газов концентрат от морския залив Обск. Успешното завършване на рейса под привеждането на руски атомни и дизелови ледоразбивачи през много тежката ледова обстановка през зимно – пролетния период още веднъж е потвърдил възможността за целогодишен морски експорт на въглеводороди от Карско море по линеен график.

В транспортно технологичните схеми организациите за регионални и транзитни превози по СМП за сметка на собствени средства комерсиалните предприятия планират строителството на нови пристанищни терминали в Харасавей, Печенга и Индига; нови разтоварващи терминали във Варандей, Приразломно и Яся; контейнерни терминали в пристанищата Тикси, Провидения (Егвекинот) и Петропавловск. Осен това, Егвекинот се разглежда в качеството на базово регионално пристанище Чукотка с перспектива за организация на целогодишна навигация по линията Владивосток (Находка, Източна, Ванино) – Егвекинот.

На основата на многогодишния опит от арктическото корабоводенето и изучаването на перспективите за развитие на товаропотокът по трасето на СМП е разработена концепция за попълване на ледоразбивния флот. За осигуряване на целогодишно преминаване на крупно мащабни танкери и газовози, а също на надеждно обслужване на целогодишни линейни транзитни превози по транспортния коридор на „Северен морски път” е необходимо построяването на атомен ледоразбивач – лидер с мощност от 110 МВт (след 2017 г.), 4 универсални атомни ледоразбивача с мощност от 60 МВт (2014 г.), 5 дизелови линейни ледоразбивача с мощност от 25 МВт (2015 г.) и 3 пристанищни ледоразбивача с мощност 4-7 МВт (2015 г.). При ограничените възможности на федералния бюджет основен източник на финансиране за тяхната постройка, с появата по СМП на постоянен и крупен товаропоток с обем на 3-4 мил. т за година може да стане повод за привличане на инвестиции, в това число и чуждестранни.

Динамиката на постъпването на ново поколение на ледоразбивачи и транспортни кораби за арктическо плаване за период до 2010 г. се определя като продължение на Програмата за възраждане на търговския флот на Русия за 2002 – 2010 г., а в дългосрочна перспектива – Програма за комплексно развитие на СМП, която е завършена през 2002 г. С отчитане на перспективите за въвеждане в експлоатация на ново поколение ледоразбивачи и транспортни кораби за арктическо плаване след 10-15 години СМП може да стане реална алтернатива на съществуващите морски транзитни маршрути през Суецкия и Панамския канал.

В качеството на възможна целогодишна транзитна транспортна алтернатива през Арктика се разглежда и подводната система. Към настоящия момент са разработени редица концептуални предположения за подводни атомни транспортни кораби за използване в Арктика – танкери, газовози, универсални кораби за сухи товари, рудовози, контейнеровози. При денонощни превози при твърд график те ще имат икономическо преимущество в сравнение с надводните кораби. Но практическото изпълнение на тази идея се задържа от редица обстоятелства, в това число високата стойност за построяването на подводните атомоходи, от 2-5 пъти превишаваща същата за надводните кораби; сложността за базиране и експлоатация на атомните кораби, е свързана, преди всичко с плитководието на фарватерите, водещи към товарно разтоварващите терминали; екологичните съоръжения.

Русия е заинтересована от развитието на СМП като международен арктически транспортен коридор, проявява особена загриженост за спазването на високите стандарти за безопасност на мореплаването и осигуряване на опазването на обкръжаващата среда. Безопасността на мореплаването по СМП трябва да се усъвършенства по пътя на привеждане на автоматичен режим на работа на средствата на навигационното оборудване, въвеждане в експлоатация на 12 брегови диференциални станции от глобалните СНС ГЛОНАСС/GPS, използване на спътниковите системи за осветяване на ледовата и хидрометеорологична обстановка, създаването на 38 автоматични хидрометеорологични станции, използване на международните и отечествените системи за морска спътникова връзка, създаването в пристанище Архангелск на пункт от системата КОСПАСС-САРСАТ, възстановяване на аварийно спасителните и ремонтните партии на буксирите – спасители от ледови клас в пристанище Диксон и Певек.

Усъвършенстването на управлението на СМП в частта, касаеща международното корабоплаване, се насочва към повишаване конкурентно способността на това трасе в сравнение с другите варианти на превоз на експортно – импортни и транзитни товари. Установено е, че конкурентно способността на арктическата морска транспортна система (АМТС) зависи от обема на превозите, фрахтовите ставки, ставките по тонния (ледоразбивния) сбор и става рентабилен при товаропоток от 6 до 10 млн. т за година и ставка за по тонния сбор от 5-7 долара. С цел повишаване на конкурентната способност на АМТС е подготвен и започва съгласуване на проекта „Правила за заплащане на услугите при плаване по трасето на Северни морски път”. Предлага се замяна на системата за по тонен сбор на заплащането за указана услуга при общо снижаване на тарифите за превоз по СМП на експортно – импортни и транзитни товари.

В последно време се отбелязва нарастване на вниманието към проблемите на Арктика и, в частност към СМП на държавно ниво. През август 1999 г. от Правителството е поставена задача за разработване на проект Програма за развитие на СМП и неговото използване на комерсиална основа. Предварително разработения проект на Концепцията за комерсиално развитие на СМП по принцип е бил одобрен от Координационния съвет на Асоциация „Север – Запад” на 20 октомври 2000 г. в Мурманск. В неговата работа са взели участие представители на федералните и регионалните органи на изпълнителната власт, морските параходства, държавните, комерсиалните и научни организации. В началото на 2001 г. Концепцията е преминала съгласуване на правителствено ниво.

Главната задача на Програмата за комплексното развитие на СМП за укрепване на материално техническото осигуряване на това трасе като самостоятелно Евроазиатски транспортен коридор „Северен морски път”, която ще бъде насочена към развитие на неговата инфраструктура.

С цел обединяване на усилията на федералните органи от изпълнителната власт, органите от изпълнителната власт от арктическите субекти на Русия, националните и чуждестранните юридически лица в осигуряването на устойчиво и безопасно функциониране на транспортния коридор „Северен морски път”, да се направи следното:

• изпращане към газовите изпращачи и корабособственици от страните от Европа и Азиатско Тихоокеанския регион на покани за вземане на участие в навигация 2001 г. в експериментални комерсиални транзитни рейсове на руски и чуждестранни кораби от ледови клас на икономично изгодни условия;

• информиране на заинтересованите делови кръгове от Запада и Изтока за това, че се наблюдава подем на икономическата активност на Русия за откриване на перспективни взаимноизгодни чуждестранни инвестиции в строителството на транспортни кораби от ледовия клас и развитието на арктическите пристанищни транспортни технологични комплекси по СМП, в това число при условията на Съглашение за раздел продукция;

• развиване на научното сътрудничество на учените от различни страни в международните изследователски програми, касаещи използването в Арктика на надводни и подводни транспортни системи и технологически схеми;

• развиване на разработки за оптимални варианти на взаимодействие на морския транспорт по СМП и железопътния транспорт с цел осигуряване на целогодишни транспортни превози на товари от Европа към Азиатско Тихоокеанския регион и обратно с прехвърляне на контейнерите и други товари в пристанищата на Баренцово (Мурманск, Печенга, Индига) и Бяло (Архангелск) морета;

• поддържане на целесъобразността по създаване на международна банка за реконструкция и развитие на Арктика и СМП в рамките на Северен форум;

• развиване на международното сътрудничество в решаването на икономическите и юридическите проблеми на транспортния коридор „Северен морски път” в рамките на Арктическия съвет, а също така в Съвета за Баренцово море и неговата работна група за СМП, Арктическа инициатива, Стратегия за защита на обкръжаващата среда на Арктика, Северно измерение, Северен форум;

• информиране на заинтересованите задгранични товаро и корабо собственици за провежданите в Русия мероприятия по укрепването на материално техническата база на транспортния коридор „Северен морски път” с цел предоставяне на пълния списък на транспортните услуги за международно корабоплаване.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар