// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Сведения за изучеността на Северния морски път.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо, докато стоиш на брега.“

1. Крайбрежно плаване в зоната на отговорност на ФГУП „Хидрографско предприятие”.

Повечето СНО в шхерните райони (пролив Матисена) са изгасени, за което е обявено в известия до мореплавателите. Отчитайки, че значителна част от ледоразбивните проходи са били изпълнявани в условията на полярния ден, този факт не оказвал съществено влияние на безопасността на мореплаването, но с влошаване на видимостта и в период от средата на септември до края на навигацията отсъствието на светещи СНО не изглежда да е оправдано (времето за преминаване през пролива Матисена е около денонощие – така, през нощно време крайбрежието визуално не може да бъде опознато). Около половината СНО в зоната на отговорност на Певетския лоцмански хидрографски отряд работят с нещатни характеристики или са грешни. Състоянието на действащите СНО като цяло е удовлетворително. Основно се изисква боядисване и възстановяване на решетките. Радиолокационните маяци ответчици, както било установено още 2012-2013 година не работят.

Радиолокационните пасивни отражатели (РЛПО) най-ефективно се наблюдавали в района на остров Врангел. Радиолокационната станция с откриването на навигационния знак даже преминавала в режим на съпровождане на цели. На подходите към пролива Вилкицки РЛПО на екрана на РЛС при използване в навигационен режим на скалата в повечето случаи контрастно не се отличавали.

Прегледа на пунктовете с геодезична основа на остров Андрея показал, че сведенията в каталозите на ХС на СФ са остарели: разликата в координатите (в наблюдаваните и от каталозите) за навигационния знак на остров Андрея е била 55 м. Разлика в координатите, взети от каталога и ръководството „Огни и Знаки”, съществува и при знак на остров Бруснев (бухта Тикси). Очевидно е, че пунктовете от геодезичната мрежа (или само за СНО), са били развити в по-ранен период, на местността са изгубени, презаложени и преопределяни в следващите години.

Интересно изглежда и този факт, че редица отбелязани на топографските карти геодезически пунктове, които били визуално идентифицирани като съхранени, отсъстват в съвременните каталози.

2. Сведения за порт Диксон.

При навлизането (излизането) в порт Диксон се използвали западните и северните варианти. Много по-просто се представя плаването през пролив Превен (северния вариант). При навлизането в порта от юг при насрещен вятър в района на банка Еклипс разликата между курса по жирокомпаса и пътевия ъгъл достига 20º, СНО съответствали на обявените характеристики, с изключение на знак Превен – Западен (дадено е навигационно донесение). От особеностите на функциониране на СНО следва да се отбележи, че буйовете в порта се поставят по заявка, но в лоцията не е казано, по какъв начин и къде това искане се подава. Най-опасно изглежда отсъствието на буя на банка Еклипс. Необходимо е да се отбележи, че опознаването на характеристиките на светещите СНО визуално е затруднено, повечето имат подобни характеристики (преди всичко това се отнася за СНО, осигуряващи подхода от север и северозапад), от определен ракурс може да се предположи, че използвания знак работи с нещатна характеристика.

Ще отбележим, че фотоелементите на светло оптическите апарати имат много нисък праг на чувствителност, поради това тяхното включване става само при настъпване на дълбоката нощ. Необходимо е да се отбележи, че РЛПО на екрана на РЛС на фона на брега контрастно не се определя, поради това мореплавателите на тях напълно не следва да разчитат.

Сведения по изучеността в хидрографската база отсъстват, материалите или са сдадени в главното предприятие, или са унищожени. Последния промер, по сведения на директора на хидрографската базата, се изпълнявал от леда в началото на 1990-те години) на картата има отметки от 1984-1985 г.). Инструменталната оценка на релефа на дъното в района на котвената стоянка и на подходите към пристаните показала наличието на редица потопени обекти (катери, машини), които не са нанесени на карта.

Лоцията изисква сериозна коректура във връзка с издаването на нови Задължителни постановления и с повишилите се изменения на местността. Съществува постоянно действащ ниво мерен пост. Геодезическата мрежа като цяло е съхранена.

За времето на престоя в порта други кораби не са пристигали.

3. Сведения за порт Тикси.

Навлизането (излизането) в порта за мореплавателите не представлява сложност. Основните ограничения по използването на порта – е неговото плитководие. Всички СНО действат в съответствие с щатните си характеристики (или с обявените в ПРИП), заедно с това плаващото ограждане в порта и на подходите отсъства (дадено е в навигационно донесение).

Лоцията в близко време се нуждае от сериозна корекция, свързана с издаването на нови Задължителни постановления (намират се в утвърдени в МТ). Промер по протежение на пристаните (източните пирсове № 1 и 2) са извършени през 2013 г., но цялата акватория на порта източно от нос Булункан във връзка с големите изменения изисква провеждането на топографска снимка.

Сведения по изучеността в хидрографската база отсъстват, материалите или са сдадени в главното предприятие, или са унищожени. Ниво мерни наблюдения на хидрометеорологичната станция не се водят.

Обследването на геодезичната мрежа било затруднено от значителното отдалечение на кораба от брега и неблагоприятните за наблюдение условия. Отдало се е да бъдат опознати само два геодезични пункта (изключвайки навигационния знак на остров Бруснев): предполагаемото място на разположение на знаците или се губи на фона на брега, или има около себе си обекти, затрудняващи опознаването (антени на станции, постройки и т.н.).

За времето на престоя в порта било отбелязано влизането (излизането) на три кораба.

4. Сведения за порт Певек.

Навлизането (излизането) в порта за мореплавателите не представлява сложност. Практически всички СНО действат в не светещ режим (на подхода – с изменена характеристика, обявена в ПРИП), единствения буй отсъства. У светещите навигационни знаци Шелегинския и Шелегински западен (разположени близо един до друг) са установени еднакви характеристики, което може да създаде трудност при опознаването, особено в случай, ако единият от тях излезе от строя.

Промер по протежение на действащите пристани бил направен през 2013 г., на останалата акватория – през 1976-1983 г. Значителни изменения в дълбочините и в бреговата линия не били открити. Сведения по изучеността отсъстват, материалите или били сдадени в главното предприятие, или са били унищожени. На хидрометеорологичната станция се водят наблюдения за нивото.

Състоянието на пристаните е удовлетворително, всички пристани функционират (пристан № 1 – с ограничение по тегло).

За времето на престоя в порта е имало посещение (напускане) на пет кораба.

5. Радио навигационно осигуряване.

Основно средство за определяне на мястото на кораба се явява спътниковата навигационна система (СНС) ГЛОНАСС и GPS. По целия маршрут се наблюдавал сигнал от радио навигационната система (РНС) РСДН-20 (за изключение на дните, свързани с профилактика), но нейното използване източно от пролива Вилкицки заради слаба хидрографска изученост не осигурява решаването на задачите за безопасност на навигацията.

При обработка на сигналите в приемно индикаторите (ПИ) „Бриз-КМК” е отбелязано наличието на навигационни спътници на китайската и европейската СНС.

В Карско море и централната част на морето Лаптеви на цялото протежение на прехода се приемали сигнали на РНС РСДН-5. В морето Лаптеви ПИ фиксирали както повърхностни, така и пространствени сигнали на РСДНІ-5, селекция на сигналите в ПИ не се е извършвала.

В южната и източната част на морето Лаптеви, в Източно Сибирско море е имало единични случаи на прием на сигнали от РНС РСДН-4.

Наблюдавана била работата на контролно коригиращата станция (ККС) Олейни, започвайки от източната част на Карско море – ККС Андрея, в море Лаптеви – ККС Столбова, в източно сибирско – ККС Каменка. Сигналите на ККС Стерлегова не се определят, ККС Индигирка не е работела (обявено в ПРИП).

Радиостанции, които е възможно да се използват за пеленговане, не са открити.

6. Възможни места за разместване на радио навигационни системи.

В хода на експедицията били изследвани възможностите за разместване на елементи от РНС на остров Андрея и Столбови (по-рано се размествали РНС „Марс-75”). Основен ограничаващ фактор – отсъствие на прясна вода. При решаването на този проблем за радио навигационното осигуряване на СМП в местата на провеждане на рекогносцировка се представят като възможни.

Развръщането на елементи от РНС също са възможни във всеки порт от СМП и на остров Панкратов (последния вариант е най-сложния).

7. Остров Яя.

Открит от въртолет в края на 2013 година. Слизането на острова за първи път е станало в хода на околосветската експедиция на ОИК „Адмирал Владимирски”.

Координатите на центъра на острова: 73º59´25,2˝N, 133º05´28,1˝E, местоположението е приблизително в километър от по-рано известните координати.

Островът има важно значение от гледна точка на разширяването на териториалните води на Русия в акваторията на СМП.

8. Нови географски обекти и сбор на сведения за коректура в района на остров Нова Земя.

По резултатите от анализа на спътниковите снимки предварително е установено образуване в местата на схождане на ледниците:

– нови острови – 3;

– нови носове – 3;

– изменение на бреговата линия – 8;

– нови бухти и заливи – 3.

Изчезнали като обекти два ледника. Фактически се отдало да се фиксира един нос в бухта Глазова, получила работно название Кругосветка.

Уточняването на координатите на други обекти не било извършвано по причина на сложни условия за маневриране на кораба, а също така от ограничаване от използване на катер (зиб, вятър, видимост, в редица случаи от наличие на лед).

Най-голямо натрупване на айсберги е отбелязано в района на нос Берга остров Октябърьской революции в архипелага Северна земя. Дрейф на айсберги – към източно от архипелага в района на пролива Вилкицки, отделни айсберги се наблюдавали на подхода към него, отломки от айсбергите – непосредствено в пролива.

9. Състояние на хидрографската изученост.

Оценка на резултатите от маршрутния промер ще бъде извършен със силите на хидрографската група в процеса на камералната обработка. Но и сега може да се отбележи следното:

– източно от пролив Вилкицки има обширна малко обследвана акватория;

– в район от североизточното крайбрежие на островите Северна земя не се потвърдили нито една съмнителна или отличителна дълбочина;

– в района на Новосибирските острови (северно от остров Котелний) положението на изобатата 200 м на малко се отличава от нанесената на картата;

– потвърдена е информацията, получена от подводничарите на СФ за съществени разминавания на местоположението на изобатите северно от остров Хералд в Чукотско море;

– сравнението на показанията на жирокомпаса с магнитния компас показало редица съществени разминавания, свидетелстващи за наличие на магнитна аномалия.

Изводи.

1. Във връзка със събиране на ледници се изисква допълнително изучаване на крайбрежието на архипелазите Нова Земя и Северна Земя с отчет на възможно използване на морските заливи като пунктове за раз съсредоточаване и базиране на силите на флота.

2. Необходимо е до изучаване на централната и северната части на море Лаптеви и редица райони на Източно Сибирско море в хода на попътни хидрографски изследвания, а също на систематична основа на перспективни пунктове за базиране на силите на флота (Диксон, Тикси, Певек).

3. Целесъобразно нарастване на средствата за осветляване и довеждане за хидрометеорологичната обстановка северно от ширина 76º. По време на прехода за съставяне на прогнозите за времето била използвана основно информация от американски сайтове за времето. Отсъствието на надеждно хидрометеорологично осигуряване (преди всичко прогнози) не позволява да се вземат обосновани решения в условията на кратки периоди на благоприятно време.

4. Необходимо е нарастване на средствата за връзка за ширина над 76º. В настоящо време най-надежден способ за комуникация се явява използването на спътниковата телефонна система „Иридиум”.

5. При плаване източно от пролива Вилкицки е необходимо да се предвиди развръщането на РНС с различна далечина на действие като алтернативно средство на СНС.

6. Във връзка със значителните изменения на СМП е необходимо да се приведе лоцията в съответствие с реалността.

7. По нататъшното развитие на мрежата ККС трябва да бъде пряко свързана с увеличаването на обема на хидрографските изследвания.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар