// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Разпределителна схема за морска метеорологична продукция.

„На малка лодка по голямо езеро не се плава.“

МХМО на някои места се осъществява от центрове по хидрометеорология и мониторинг на обкръжаващата среда, подведомствени между регионални териториални органи за управление.

г)Държавно учреждение „Далеко източен регионален научно изследователскихидрометеорологичен институт” (ДУ„ДВНИХМИ”). В неговите функции, в частност, влизат:

-провеждане на научно методически разработки за целите на МХМО на стопанските и други работи на море в далеко източните региони;

-провеждане на комплексни изследвания(в това число експедиционни) на хидрометеорологичните процеси в далекоизточните морета, акваториите от Тихия и Индийския океан, морските устия на реките;

-изучаване на хидрометеорологичния режим, състоянието на замърсяване на природната среда в указаните райони, а също така на стихийните хидрометеорологични явления и методически ръководства за тези райони;

-провеждане на инженерни хидрометеорологични, океанографски и екологични проучвания;

-създаване на специализирани регионални банки от хидрометеорологични данни и необходимите за тези цели програмно осигуряване;

-сбор, натрупване, отчет, систематизация,съхраняване и използване на океанографски данни;

-изпълнение на работи в рамките на споразумение за международно сътрудничество в областта на хидрометеорологията.

д)Държавно учреждение „Всерусийски научно изследователски институт по хидрометеорологична информация – Световен център за Данни” (ДУ „ВНИИХМИ–МЦД”) се явява главен методически център по формиране и попълване на базите данни за морската природна среда. В неговите функции, в това число, влизат:

-осъществяване на сбор, обработка на хидрометеорологични данни и координация на работите по обмена на данни както в страната, така и на международно ниво. Едновременно той изпълнява функциите на Световен център за данни;

– разработка и реализация на съвременни системи и технологии за управление на базата от климатични данни;

– водене на държавния фонд от данни и други.

е)Държавно учреждение „Научно изследователски център по космическа хидрометеорология „Планета” (ДУ „НИЦ „Планета”) изпълнява основно функции по наземния прием, обработка, архивиране и разпространение на спътникова информация. ДУ НИЦ „Планета” се явява главна организация на Росхидромет по осигуряване на достъпа на ползвателите до архивите от спътниковите данни за природните ресурси и океанографските космически апарати.

В областта на океанографията в неговите функции, в частност, влизат:

-изучаване на ледовата покривка в Арктика, Антарктика и вътрешните морета на основата на използването на данните от ИСЗ;

-Подготовка и пускане на оперативна информационна продукция във вид на спътникови карти за ледовата обстановка по трасето на Северния морски път в Арктика и в антарктическите води, карти с температурата на повърхностните води на океана и морето.

ж)Държавно учреждение „Каспийски морски научно изследователски център” (ДУ„КаспМНИЦ”). В неговите функции, в частност, влизат:

-провеждане на изследвания в областта на хидрометеорологията и мониторинг на обкръжаващата среда с цел осигуряване потребностите на органите на държано управление, предприятия и население с хидрометеорологична информация и информация за състоянието на замърсяване на Каспийско море;

-научно методическо ръководство на морската, крайбрежната и на устията на реките наблюдателна мрежа;

-сътрудничество с отечествените нефтени компании, работещи на Каспийско море за оценка състоянието на морската среда за екологично обосновани нефт и газдобиващите дейности и оценка на въздействието на извършваните работи на обкръжаващата среда;

-взаимодействието с териториалните органи от изпълнителната власт: с департаментите от международните, между регионалните отношения и проблеми на Каспийско море;

-участие в подготовката на документи и материали, съдържащи оценка за съвременното състояние на обкръжаващата природна среда на Каспийско море.

Обработката на оперативната хидрометеорологична информация, включително получаването на прогностичната продукция се осъществява от ДУ „Главен изчислителен център” изпълняващ тази функция съвместно с останалите центрове.

Информационното осигуряване с морска метеорологична продукция се осъществява по разпределителна схема, включваща три нива:

1) централно ниво:

-базова крупно мащабна метеорологична и океанографска информация за океана и морето, включваща данни за анализ и прогноза;

-справочни климатични данни и данни за многогодишните наблюдения.

2)регионално ниво, включващо в себе си три регионални компонента:

-западен район, обхващащ европейските морета и океана от западното полукълбо;

-източен регион, обхващащ далеко източно море и океана от източното полукълбо;

– арктически и антарктически региони.

На това ниво се осъществяват използването на базова крупно мащабна информация и текущи данни от наблюдението за обработка и за осъществяване на различни видове информационно обслужване по схемата и спецификацията за регионално назначение.

3) локално ниво: На това ниво морските оперативни подразделения използват регионална и локална информация за обработка и обслужване на потребителите.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар