// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Противопоставяне на принципа „Разделяй и владей“.

„И невъзможното е възможно“. (А. Блок).

Ако замислящият се читател съпостави съдържанието на всички изложени по-рано документи и изказвания със случилите се за последните години събития в СССР – Русия, то той без особен труд ще види практически стопроцентовото съвпадение. От там мислещият човек сам може да си отговори на много въпроси, при това трябва да се запита: Защо тогава идеологията на марксизма, явяваща се държавна идеология на СССР, не можа да отрази „идеологическата депресия“ на буржоазната идеология на Запада, не обръщайки внимание на това, че „учението на Маркс е всесилно затова, защото е вярно“?

Ако признаем нашето поражение в информационната война, то може да се каже, че ние вече сме окупирана страна, въпреки че на улиците на нашите градове засега не се виждат „фрицове“ в сини каски с автомати. Но това е бегла разлика на окупационния режим в условията на информационната война от обичайната, тоест „горещата“. И ако оценим действителността от тази позиция, то ние ще успеем да видим, че наистина:

– ние сме окупирана страна и чрез геноцид понасяме загуби на жива сила, като десетки наши сънародници всеки месец падат на полетата на невидимата война;

– ние сме окупирани и затова сме длъжни да отмъстим на окупантите с такива средства, каквито те използват за нашето унищожение. Затова към Запада тече река от нашите природни богатства, нашите енергийни ресурси, нашия капитал;

– ние сме окупирана страна и затова на нас ни налагат чужда идеология, чужд език, чужди герои;

– ние сме окупирана страна и затова ни лишават от нашата героична история, в която сега всичко е оплюто, за да няма на какво да се опрем, за да се изправим, защото искат да направят от нас малоумници (при това нищо не помнещи).

Възможно е, че именно в този смисъл ние сме окупирана страна. Но е лъжа, че сме загубили „студената война“! Изгубили сме само едно от сраженията в „студената война“, която се води от световните финансови кланове за установяване на „световен ред“, в продължение на целия глобален исторически процес. По същество ние всички, целият наш народ, стоим пред избор:

Или да се примирим с поражението и да се превърнем в стадо роби, които ще се бъхтят на суровинните плантации на „домакините“ на планетата.

Или да осъзнаем същността на информационната война, да овладеем нейните форми и методи, да изработим своя стратегия и да преминем в настъпление.

Изборът, продиктуван от цялото наше велико минало е един – ние никога няма да станем роби!

В нашата история е имало моменти, когато ни се е струвало, че няма никаква надежда, че страната е в ръцете на окупаторите и че армията е разбита, но винаги са се намирали хора, които са казвали: „Лъжеш! Няма да го вземеш! Нашето Дело е Право! Врагът ще бъде разбит! Победата ще бъде наша!“, и тази победа – по пътя на жертви, лишения, борба – идваше, и страната отново се издигаше от небитието. Така ще бъде и сега! И ние отново заявяваме: „Нашето Дело е Право! Врага ще бъде разбит! Победата ще е наша! С нами Бог!“

За да победиш в обикновена „гореща“ война, трябва превъзходство с танкове и самолети, пушки и ракети, нужно е умело да се владее цялата тази сложна техника. Накрая, нужен е неумиращ дух и вяра в Правото Дело.

За да победим в информационната война, необходимо е превъзходство в „информационното въоръжение“, в използването на обобщени средства за управление на страните и народите. За овладяването на такива средства е нужна по-висока, отколкото у нашия противник, мяра за разбиране на общия ход на нещата, нужен е този неумиращ дух и тази вяра в Правотата на нашето дело. Но преди всичко, необходимо е разбиране на правилността (правотата) на това Дело. Ето най-главните „тайни“ за да удържим победата в „студената“ война.

Просто казано, необходимо е:

1. Създаване на по мощно информационно оръжие, от това у противника.

2. Разработване на разгърнат стратегически план за отразяване на информационната агресия, преминаване към контранастъпление с цел нанасяне на „противника“ на съкрушително поражение и удържане на победа в натрапената ни информационна война.

3. Сформиране на армия от патриоти на Родината и обучаване на воините й да владеят информационното оръжие до съвършенство, мобилизирайки ги в задружни, сложни действия с цел удържането на пълна и окончателна Победа над противника.

Става дума за създаването на определена структура, която ще бъде насочена към решаване на поставената задача. Необходимостта от такава структура следва да има Пълна Функция на Управление. Засега може да се направи следното сравнение: Ако по време на Великата Отечествена война всеки патриот на СССР е воювал за своя дом, за своето село, за своя град, то биха ли успели те да победят врага? Разбира се, че не. Всички са щели да бъдат унищожени поотделно.

Победата във ВОВ беше достигната благодарение на обединените усилия на целия народ на страната при управление на бойните действия от един център – Щаба на Върховния Главнокомандващ. Нещо подобно трябва да се направи и сега, но отчитайки това, че войната не е „гореща“, а „студена“. Но… за да не се осъществи такова обединяване, всички родолюбци предварително ги ориентираха към защитата на техните лични интереси: всеки за себе си! Аграрниците – за себе си, работниците – за себе си, предприемачите – за себе си, военните – за себе си, пенсионерите – за себе си и т.н. Тази особеност се осигурява чрез „автомизацията“ на нашия народ, равносметката от което ще бъде изложена по-долу. Оттук следва необходимостта от обединяване на всички родолюбци. И вече иде реч за сериозната теоретическа обосновка на такова единение (обединяване в едно).

Как се изгражда отношението на хората в съвременното общество: „от общото към частното“ или „от частното към общото“? Демократизаторите твърдят, че трябвало „от общото към частното“. За крайъгълен камък те поставят „правата на човека“. Оттук и лозунгите: „Забогатявайте! Печелете!“ До какво доведе това – вижда се от обстановката в страната! Първо мисли за Родината, а после за себе си!

4. Пристъпване към водене на информационна борба на всички фронтове, концентрирайки усилията върху главните направления, умело маневриране при водене на информационните сражения и боеве, нанасяйки мощни информационни удари по противника с цел неговото деморализиране и привличане на неговите войски на наша страна.

5. Осъществяване на непрекъсната координация на усилията на нашите войски. При необходимост да се коригират плановете за водене на бойните информационни действия с отчитане на възникващи обстоятелства, подчинявайки всички свои действия на целесъобразността по пътя към постигането на пълна и окончателна Победа.

Такива в най-общ вид са основните мерки, които е необходимо да се предприемат за отблъскването на информационната агресия и достигането до Победата. При това следва да се знае, че разбирането за Победа в „студената“ война не е тъждествено с разбирането за победа в „горещата“ война. Това се отнася и за разбирането на „противник“.

Искаме или не искаме, трябва да се признае, че процесът на концентрация на управление на производителните сили практически е завършен. Земята и цялото Човечество представляват (могат да се сравнят с) огромна подводница. Екипажът на подводницата е цялото Човечество. Подводницата се състои от множество сектори. Всеки отсек – отделна страна. Във всеки отсек -страна живее определен народ. И понастоящем всички линии на енергопренасяне, кабелни връзки, туризъм, търговия, интернет и т.н. са готови. В един отсек-страна произвеждат електроенергия, в друг – е кухнята, където приготвят храната, в трети си почиват и т.н. Тоест всички страни са станали взаимнозависими едни от други (вж. рис. 4–1).

Рис. 4–1

И на „тази подводна“ лодка библейската концептуална власт се опитва окончателно во веки-веков да запази установения преди стотици години единен безнравствен, несправедлив, античовешки „световен ред“, единни несправедливи „закони“ и единни несправедливи „правила на играта“ (отношението между хората), базиращи се на принципа „разделяй и владей!“. Този принцип в живота на всеки човек и обществото като цяло се реализира надалече и наблизо, навсякъде и във всичко, и във всички. Ето няколко примера:

– единният и взаимно свързан човешки организъм бива лекуван от лекарите на части. Един доктор отговаря за сърцето, друг за дробовете, трети за бъбреците, четвърти за мозъка, пети за очите и т.н., и т.н.;

– „мерната единица“ за Човечество се смята, че е отделният човек, въпреки че възпроизводството на поколения е възможно само при условие на „наличието“ на жени, мъже и деца. Тоест „мерната единица“ на Човечеството трябва да е семейството. А засега тържествуват „правата на човека“;

– „проблемът“ под названието „родители и деца“ е създаден нарочно, за да разедини поколенията и на първо място руските хора един от друг. Замислете се, хора! Нали у така наречените „кавказци“ младежта цени и уважава своите старци. А у русите? „Писнаха ми тия родители“. Това обединение се реализира от много фактори. Основният – това е културата на обществото като цяло. Но за по-лесно разбиране на миналото ще приведем пример от съвременния живот. В една квартира от 2–3 стаи да живеят в приемственост поколения (прадядовци и прабаби, дядовци и баби, бащи и майки, деца) – това по принцип е невъзможно;

– лъже-християнството насажда автомизация на обществото, когато всеки човек е длъжен да се грижи само за себе си, за своята душа, за да може след смъртта да попадне в рая. „Спаси се сам – и хиляди ще се спуснат около теб“. Тази теза се отрича от управлението на всички обществени процеси;

– различните идеологии на религиозните конфесии / изповедания също разделят хората;

– разделение на хората на „богати“, „средни“ (средна класа) и бедни“;

– сита и ярка („винаги огрята“) столицата предизвиква ненавист у ограбените хора в цялата страна. Това също е „Разделяй и владей“, за да има възможност в необходимия момент да се посочи и покаже срещу кого да се вдигат „вили и секири“.

Подобни примери имаме много. На читателите се предлага сами да по размишляват и да посочат подобни примери в процеса на четене.

При тези условия опитът да бъде установен собствен отделен ред само в своя „отсек“ е обречен на провал по силата на взаимозависимостта на страните и тяхната не само достатъчност. И само Русия засега все още се явява самодостатъчна страна, където има всичко за самостоятелното развитие по целия спектър сфери и отрасли на човешката дейност. И само Русия засега все още може да наложи свой нравствен човешки справедлив порядък в своя „отсек“. Но при това положение тя ще е принудена да поеме отговорност да въведе такъв нравствен човешки порядък на цялата „подводна лодка“. Такова е положението на нещата на „подводната лодка“ на съвременния етап от глобалния исторически процес и то трябва да бъде разбрано от всички национал родолюбци и евразийци по всички места, тези, които смятат, че може да наложат СВОЙ ред само в СВОЯТА страна. Мафията на глобализаторите не ще им позволи да направят това: тя ще намери начини „да оплете в мрежа“ всички опити за обособяване в своя отсек и живот по свои правила.

Но ситуацията не е безнадеждна. Изход има. Още повече, че обективно ситуацията се оформя да е в полза на Русия. Ето в какво се състои работата. Протичащият в съвременното общество процес на логика за жизненото поведение на хората, смяната на логиката на социалното поведение, за която ще тръгне реч по-нататък, е довел до това, че „екипажът“ на „подводната лодка“ е започнал да излиза от повинността си на „световното задкулисие“ глобални паразити. Техните „правила“ и „закони“ престават да действат, което може да доведе до гибел на цялата „подводна лодка“, а така също и на целия „екипаж“ заедно с „командването“. Трябва спешно да се предприемат мерки за предотвратяване на гибелта. Как може да се направи това? Ако действаме по „техните“ „правила“, по „техните“ закони, съответстващи на безнравствената несправедлива концепция за жизнеустройство, не ще успеем да предотвратим гибелта на цивилизацията, тъй като „членовете на световното правителство – задкулисие“ сами са станали заложници на тази несправедлива концепция и съответстващите й закони. Необходимо е пред целия „екипаж“ на „подводната лодка“, на цялото Човечество да се представят свои „правила“ за жизнеустройство, които биха позволили установяване на справедлив ред на „подводницата“.

И такива правила, такава концепция има днес в страната ни. Това е Концепцията за Обществена Безопасност. Тя се базира на принципа „Съединявай и изграждай!“ Както виждате този принцип е научно противоположния на принципа „Разделяй и владей!“. Той предполага отхвърляне на всички противоречия, заложени в библейската концепция на управление, някои примери от която бяха приведени по-горе. И трите най-главни противоречия, които трябва да се премахнат, са:

1. Противопоставянето на „материализма“ и „идеализма“, науката и религията.

2. Противопоставянето на различните религиозни конфесии, духовни учения, култове и т.н.

3. Противопоставянето по така наречения „национален признак“.

Без отхвърлянето на тези основни противопоставяния, просто няма смисъл да се говори за преход на Човечеството към справедлива концепция на жизнеустройство. Веднага щом хората в другите страни след съответстващото доверие към основните положения в КОБ разберат, че по отношение на всички страни и всички народи се реализира принципа „Разделяй и владей!“, тогава ще „рухне това, което ни дели“.

И тук възниква въпроса за това, КАК може да се постигне това теоретически и практически. Отговор на въпроса „КАК? е даден ще бъде по нататък. Но всяко нещо с времето си. Първо трябва да бъдат усвоени някои ключови положения в КОБ.

Ние смятаме, че съществуващото днес състояние на концептуална несправедливост, когато предишната концепция е изчерпала своите възможности, а новата още не е станала достояние на обществото, трябва да се разрешава без конфликти, войни и революции.

Представената на обществото Концепция за Обществена Безопасност отговаря на изискванията на новото информационно състояние и е способна да извади човека от ямата, в която го е хвърлила библейската концептуална власт на „световното задкулисие“, но за да може този човек да усвои основните положения на КОБ, да ги разбере и да вникне дълбоко в смисъла им, първо трябва да си изясни тайните „закони“ и „правила“ на библейската концепция за управление на хората, народите и страните.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар