// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Програми и планове в океанографските изследвания.

„На малка лодка по голямо езеро не се плава.“

Организация на планирането на океанографските изследвания в мащабите на ВМФ. Общото планиране на дейностите по океанографското изучаване на Световния океан в интересите на ВМФ се осъществява от Главното управление по навигация и океанография на Министерството на отбраната на РФ (ГУНиО МО РФ).

Непосредствено перспективните програми за океанографското изучаване на Световния океан и методите за океанографски изследвания се разработват от Държавния научно-изследователски навигационно – хидрографски институт (ГосНИНГИ).

Проектите за океанографски дейности и океанографските изследвания се подготвят и изпълняват от океанографските и хидрографските експедиции, експедиционните хидрографски отряди, маневрените подразделения и районите на ХС на флота, хидрометеорологичните центрове и базовите хидрометеорологични станции.

Сборът, систематизацията, анализа, обработката на материалите от хидрографските и геофизичните изследвания, отчета на хидрографската и геофизичната изученост на Световния океан, разработката на предложения по хидрографските изследвания в интересите на ВМФ и общото мореплаване, съхранението на материалите от хидрографските и геофизичните изследвания се осъществява от 280 Централното картографско производство на ВМФ (280 ЦКП ВМФ). За района на Тихия океан тези функции се осъществяват от 874 Картоиздателско производство ТОФ.

Сборът, обработката, съхранението и предаването на потребителите на хидрометеорологичната информация, необходима за хидрометеорологичното осигуряване на ВМФ се извършва от 373 Център (автоматизирания сбор и обработка на оперативната хидрометеорологична информация) на ВМФ.

Сборът, систематизацията, анализа, обработката, разработката на методите на обобщаването и съхраняването на материалите от хидрологичните и геофизичните изследвания за всички морета и океани, разработката на предложения за хидрометеорологични и геофизични изследвания на Световния океан в интересите на ВМФ, разработката на методите за обобщаване на резултатите от геофизичните изследвания се осъществява от Научно – изследователския център (НИЦ) ГосНИНГИ.

Тоест с планирането на океанографските изследвания, обработката на резултатите, тяхното съхранение и довеждането им до потребителите на океанографска информация се занимават цял ред от организации на ХС на ВМФ.

Разработка на документи по предварителното планиране. Планирането се явява начален етап от комплекса океанографски изследвания и има за цел:

– определяне на целите и задачите на изследванията;

– обосноваване на районите за изследване;

– определяне на методите на изследване;

– определяне на състава на корабите и техническите средства за извършването на снимките на изучаваните полета;

– определяне на сроковете на изследването и редът на отчитане;

При планиране на океанографските изследвания се разработват перспективни програми за изучаване на Световния океан в интерес на ВМФ, перспективни (пет годишни) планове за комплексни изследвания от ВМФ в океаните и моретата и годишни планове за навигационно – хидрографско и хидрометеорологично осигуряване на ВМФ. Освен това, се съставят научно – методични документи за изпълнение на океанографските изследвания в конкретни райони (научно – технически или технически проект и техническо предписание).

Перспективните програми се разработват за продължителен период (10 – 15 години) от ГосНИНГИ и се представят в ГУНиО на МО на РФ. Перспективните програми се утвърждават от Главно командващия на ВМФ. Перспективните програми са непосредствено свързани с проблемите на военната доктрина на страната по отношение на моретата и океаните, с направленията за усъвършенстването и развитието на оръжията и техническите средства на флота, с корабостроителната програма, а също така и с направленията за изследванията на гражданските ведомства и международните организации, провеждащи изследвания в океана.

Тези програми се разработват на основание:

– задачите по изучаване на Световния океан, произтичащи от изискванията към НХО и ХМО на ВМФ;

– указанията на Главния щаб на ВМФ, определящ основните задачи и сроковете за изследването по морета и океани;

– заявките на централното управление на ВМФ за изпълнение на океанографските изследвания;

– резултатите от научно – изследователските работи по изучаване на навигационно – хидрографските и хидрометеорологични условия и тяхното влияние на използване на силите, оръжията и техническите средства на ВМС;

– предложенията на 280 ЦКП ВМФ и НИЦ ГосНИНГИ.

В перспективните планове се указват и се обосновават:

– основните задачи на изследването;

– районите на Световния океан, подлежащи на изучаване и поредността на изследването;

– измерваните параметри на естествените полета на океана и атмосферата;

– силите и средствата, необходими за изпълнение на програмите и предложенията по реализацията на изследванията;

– очакваните резултати от изследванията.

Перспективните пет годишни планове за комплексни изследвания се разработват от ГУНиО на МО и се утвърждават от Главно командващия на ВМФ. Тези планове се разработват на основание:

– перспективните програми за изучаване на Световния океан в интересите на ВМФ;

– указанията на Главния щаб на ВМФ за поредността на изследване на районите на Световния океан;

– заявките на централното управление на ВМФ;

– предложенията по пет годишните планове на ХС на флота (флотилиите), ГосНИНГИ и 280 ЦКП ВМФ.

Пет годишните планове за комплексни изследвания определят:

– основните задачи на изследванията;

– районите на Световния океан, подлежащи на изучаване;

– измерваните параметри на естествените полета на океана и атмосферата;

– силите и средствата, необходими за изпълнение на изследванията;

– общото количество на океанографските походи;

– последователността и продължителността на изследванията във всеки район;

– общия обем океанографски изследвания;

– списъкът на пристанищата на посещение от корабите на ХС на ВМФ;

– очакваните резултати от изследванията, включващи списък на разработваните по материалите от изследванията пособия за навигационно – хидрографско и хидрометеорологично осигуряване;

– участието на ХС на ВМС в общосъюзните и международни програми за изследване на океана;

– стойността на изследванията и очаквания икономически ефект.

По този начин, разработката на перспективните програми и планове за изследване на Световния океан се явява сложен и отговорен организационен, научно – технически проблем, чийто успешно решаване е възможно само при участието на редица заинтересовани организации и ведомства.

Перспективните планове преминават през съгласуване в научно – техническия комитет на ВМС, а също така и във всички заинтересовани министерства и ведомства, след което един от екземплярите на плана се представя в Държавния комитет по наука и техника за включване в сборния план за изследване на Световния океан.

Конкретното напълване на перспективния план се извършва в процеса на разработка на годишните планове и другите документи по планирането.

Годишните планове за навигационно – хидрографско и хидрометеорологично осигуряване се разработват от ГННиО и се утвърждават от Главно командващия. Третия раздел на годишния план за НХО и ХМО се явява план за океанографски изследвания. Планът се разработва по театрите на военни действия на основание:

– перспективният план за комплексни изследвания;

– указанията на Главния щаб на ВМФ за последователността на изследване на районите на Световния океан за предстоящата година;

– заявките на централното управление на ВМФ;

– плановите заявки на ХС на флотовете (флотилиите), научно – изследователските учреждения на ВМФ за изпълнение на океанографски изследвания;

– предложенията на ГосНИНГ и 280 ЦКП на ВМФ;

– нормите за океанографски работи.

Годишния план определя:

– задачите за изследване и районите, подлежащи на изучаване;

– сведенията за океанографската изученост на районите, планирани за изследване;

– изискванията за точностните характеристики на снимката, продължителността и дискретността на наблюденията;

– списъкът на експедиционните океанографски походи, пунктовете преномерирани в плана, продължителността на всеки от походите в денонощия и списъкът на корабите с указния на техните проекти или названия;

– данните за движение на корабите по флотове;

– силите и средствата, необходими за изпълнение на изследванията;

– общият обем на изследванията.

Годишния план за океанографски изследвания се явява основен документ за разработката на научно-техническите проекти за всеки конкретен експедиционен океанографски поход или полева експедиция.

Заключение. По този начин, предварителното планиране се явява важен етап от процеса на изучаване на Световния океан. На дадения етап работят не един или двама човека, работят цели колективи. Те определят поредността на изучаване на районите на Световния океан съответно по тяхната важност за живота на държавата и дейността на ВМФ, определят какви параметри, къде, кога и с какви сили и средства ще бъдат изучавани.

Грешките в планирането в този етап заплашват не само с огромни финансови загуби, но и със загуби на време, а в крайна сметка и с възможни загуби на сили по време на водените от тях бойни действия. Предварителното планиране се осъществява на нива: ВМФ, ХС на ВМФ, ХС на флотовете. Непосредственото планиране на океанографските изследвания се изпълнява от организациите, частите и подразделенията на ХС на ВМФ, които ще изпълняват тези изследвания. По какъв начин се изпълнява непосредственото планиране, какви документи при него се разработват и какво е тяхното съдържание ние ще разгледаме в следващи публикации.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар