// Вие четете...

Климат

Причини за изменение на климата на Земята.

„Дори признаците за добро време са приятни.“

Причини за изменение на климата на Земята.

Съществува представа, че настоящите промени в климата се дължат не само на природни причини, но и на човека. И действително съвременната антропогенна дейност е съизмерима с дейността на стихийните природни процеси. В настоящия момент е изкривена естествената отражателна способност на Земята вследствие изсичане на гори, разораване на земеделски земи, създаване на изкуствени водни площи, изгаряне на нефт, газ, въглища, изхвърляне в атмосферата на техногенен прах, въглероден двуокис, метан, фреони и др. В крайна сметка “парниковият ефект” нараства и климатът се затопля, което води до повишаване на морското ниво.
За последните 200 години концентрацията на CO2 във въздуха е нараснала от 275 на 379 частици на всеки един милион въздушни частици. В доклада на Международния проект за изменения на климата (IPCC) за Южна Европа до 2030 г. се прогнозира повишаване на температурата с 2°C и понижаване на летните валежи с 5–15%. Дори при осъществяване на най-ефективен контрол върху изхвърлянето на парникови газове в атмосферата (Международната Конвенция за климата – Киото1997, изисква намаляване на вредните газови емисии с повече от 5% под нивото от 1990г.), морското ниво ще продължи да се покачва в продължение на десетилетия, докато се установи равновесно състояние в системата атмосфера – океан.
Анализът показва, че вследствие на затоплянето обемът на ледниците на Земята годишно намалява с около 250 км3.

Разпространение на съвременните ледници и възможно максимално повишаване на нивото на Световния океан.

По данни от сателитни снимки през последните 25 г. от леда са освободени значителни крайбрежни територии на о. Гренландия. Съществуват и разчети за максималното възможно повишение на нивото на Световния океан при разтопяване на всички ледници. Прогнозирането на възможните климатични промени се реализира посредством числени модели, поради което някои учени наричат колегите си “алармисти” и изказват резерви по отношение точността на дългосрочните прогнози със следните аргументи:
– изходната информация е неравномерно разпределена за цялата повърхност на Земята, като е съсредоточена основно в индустриално развитите държави. В същото време слабо са обхванати значителни зони от Световния океан;
– трудно е да се оцени в каква степен климатичните изменения се дължат на естествени фактори и в каква степен са резултат на антропогенно въздействие;
– числените компютърни модели неизбежно са ограничени при представяне на сложните физически процеси, оформящи климата. Тези процеси, действащи при променливите мащаби на времето и пространството са изключително сложни, дори когато се проявяват самостоятелно. Проблемът се усложнява при тяхното едновременно действие, което води до ограничения и несъвършенства при моделирането.

11-годишни цикли на слънчевата активност.

Редица учени отбелязват предстоящ цикъл на намалена слънчева активност, което ще причини глобално захлаждане на климата на Земята. През 2012 г. бе установено, че процесът е започнал след пика през 2005 г. средната глобална температура на приземната атмосфера е намаляла с 0,3°C и се върнала на нивото от 1996–1997 г. Очаква се слънчевото излъчване да достигне своя минимум към 2035–2045 г.

Повишаване на нивото на Световния океан.

Независимо от тези съображения преобладава мнението, че нарастващата антропогенна роля води до повишаване на температурата и оттам до повишаване на средното морско ниво, което се очаква да се издигне по максимални изчисления със 117 см към 2050 г. и с 345 см към 2100 г., а по минимални – съответно с 24 см и 56 см.

Заливане на морските брегове на Андаманските острови, Бенгалския залив, Тайланд и провинция Гуандун, Китай.

Реализирането на тези прогнози може да доведе до катастрофални негативни последици – увеличаване честотата на нагонните явления с последващо засоляване на естуари, делти и подземни води; гибел на крайбрежните екосистеми; разрушаване и преформиране на бреговия релеф. Дори при сегашната скорост на повишаване на морското ниво с 1,5 мм/год. 70% от съществуващите в света акумулационни зони са подложени на размиване, като в бъдеще ще бъдат застрашени ниските атоли в Тихи и Индийски океан, както и делтите на Мисисипи, Нил, Ла Плата, Ганг и др. реки.

Въпросът влияе ли човешката дейност върху измененията на климата и дали в бъдеще ни очаква затопляне или захлаждане на настоящия етап все още остава дискусионен.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар