// Вие четете...

Приложни науки

Предмет и задачи на картографията.

„Където е учението, там е умението.“

Предмет и задачи на картографията.

Картографията е древна наука, която се е родила преди много векове. За първи път, картографията изучава връзките между обществените и природните явления и ги отразява на географски карти, планове и други картографски произведения.
За изучаването на повърхността на Земята от отдавна се е отделяло огромно внимание. Нито една работа, свързана с изучаването на територията, не може да се извърши без карта. Картата не може да бъде заменена даже от най-доброто описание на територията. Без нея не е възможно да бъдат построени градове, проектирани пътища, прокопавани канали, както и ръководството на стопанското развитие на държавата. Без картографското обучение е невъзможно усвояването на нови землища и извършване на разузнаване за полезни изкопаеми, охраната на природата и рационалното използване на ресурсите, а също така и изучаването на космоса и Световния океан. Картите много здраво са навлезли в човешкия ежедневен живот: хората виждат карти във вестниците, списанията, в телевизионните предавания, например, при прогноза за времето, спортни събития, при обзор на международното положение. Електроните и цифровите карти, атласите, топографските планове, картографските анимации, триизмерните модели и други геоизображения активно използват в своята работа геолозите, еколозите, геоморфолозите и много други специалисти. По тази причина голям брой бъдещи специалисти, такива като геодезисти, специалисти в областта на земеустройството и кадастъра, географи, ландшафтоведи, хидролози, разработчици и ползватели на геоинформационни технологии и други при своята подготовка е необходимо да знаят основите на картографията.
Главната задача на картографията, това е разработката, създаването, изучаването и използването на картографските произведения.
По държавен стандарт картографията е област от науката, техниката и производството, обхващаща изучаването, създаването и използването на картографските произведения.
Понастоящем една от главните задачи на картографията се явява създаването на цифрови и електрони карти, а също така формирането на база данни от цифрова картографска информация.
Научно-технически дисциплини на картографията.
От определението следва, че картографията се подразделя на редица научно – технически дисциплини, тясно свързани помежду си и допълващи се една с друга. Основни дисциплини на картографията се явяват:
Картография – изучава способите по създаването и използването на картите, класификация на картите и техните свойства, а също така разглежда общите въпроси по генерализацията на елементите на картите.
Математическа картография – дисциплина, изучаваща математическата основа на картите. Разглежда въпросите по избора на картографската проекция за картите с различна тематика и назначение. Практически въпросът се свежда към изчисление и построяване на картографската мрежа, състояща се от паралели и меридиани. От правилността на изчисленията и построяването на картографската мрежа зависи точността на бъдещата карта, тъй като тя служи за основа на правилното географско разположение на елементите от съдържанието на картите.
Съставяне на общо географски карти – дисциплина, която изучава методите за проектиране и съставяне на общо географски карти, в това число и топографски.
Съставяне на тематични карти – изучават се методите за проектиране и съставяне на тематични карти (политически, икономически, туристически, екологични и други).
Цифрова картография – изучават се и се разработват теорията и методите по създаването на цифровите и електронни карти, а също така и автоматизацията на картографските работи.
Издаване на карти – изучават се и се разработват технологията по печатането, размножаването на картите, атласите и друга картографска продукция.
Картографски дизайн – изучава се теорията и практиката на художественото оформление на картографските произведения със средствата на компютърната графика.
Картографска семиотика – изучава се теорията, методите за построяването и използването на картографските знаци за различните карти.
Икономика и организация на картографското производство – изучават се въпросите по организацията и планирането на картографското производство, използването на оборудването, трудовите ресурси, въпросите по подобряването и повишаването на производителността на труда.
Картографска топонимия – изучава се географските названия за правилното им предаване върху картата.
Свързаност на картографията с другите науки.
Съвременната картография е тясно свързана с геодезията, фотограметрията, математиката и информатиката, кадастъра, а също така с философските, естествените и техническите науки.
Свързаността на картографията с другите науки нагледно е представена на рисунката.

Най-тясно картографията е свързана с геодезията. Свързаността на картографията се заключава в използването на данни за формата и размерите на Земята и другите планети, за методите за измерванията на земната повърхност. При създаването на математическата основа на картите се използват резултатите от астрономично – геодезичните измервания. Тези данни са необходими за създаването на плановата и височинната основа на картите, за изчисляване на фигурата на Земята и разчета на параметрите на земния елипсоид, а също така за привързване на всички топографски и тематични снимки.
Свързаността на картографията с науките за Земята и планетите се заключава в това, че данните от тези науки се използват за съставяне на тематичните карти за природата. Понастоящем се разработват съвършено нови видове карти, например, екологично – географските, карти за флората и фауната на моретата и океаните, медико – географските, за нарушенията на природната среда и природния риск и много други.
Геоинформатика – занимава се с изучаването на геоинформационните системи (ГИС) с помощта на компютърното моделиране на основата на базата данни. Свързаността с картографията се проявява, на първо място, в това, че географските карти са основен вид информация, която се съхранява и обработва в ГИС, а координатната система, разграфката и проекцията на картите служат като основа за привързване на данните в ГИС. Една от основните функции на ГИС е създаването и използването на цифровите карти, атласи и други произведения.
Дистанционно сондиране – включва в себе си фотограметрията, аерокосмически, подводни снимки, дешифриране на изображенията, мониторинга. Материалите от снимките се използват за съставяне и обновяване на топографските и тематичните карти. С появата на космическите снимки стана възможно картографирането на трудно достъпни и високо планински райони, снимките дават възможност да се съставят карти веднага в малки мащаби. По снимките в различни периоди от време може да се проследи динамиката на развитие на явленията и процесите, например, ерозията на почвите, топенето на ледовете, изменението на бреговата линия на морето и другите водни обекти, тяхното състояние и много други.
Фотограметрия – разработва методите за определяне на положението, размерите и формите на обектите на земната повърхност по данни от аеро и космическите снимки.
Свързаност със социално – икономическите науки – икономика, история, политика и други, заключава се в това, че данните от тези науки се използват за създаването на тематични карти. При създаването на тематичните карти в качеството на рецензент и консултант винаги се привлича специалист по темата: икономист, историк, археолог и т.н.
Свързаност с кадастъра – заключава се в това, че към настоящия момент се създават специални кадастрални карти: воден кадастър, горски, екологичен, градски и други. На тези карти се отразяват систематизирани сведения, например, за водните ресурси на страната: отчет за водата по качествени и количествени показатели, за тяхното потребление и използване. Картите за градския кадастър съдържат информация за правното, стопанското, природното и икономическо състояние на обектите в града за осигуряване на неговото развитие.
Създават се също така и кадастрални планове. Това са документи, на които се показват границите на земеползването, земята за ползване около домовете и населените пунктове, елементите на земеустройството.
Математика – много тясно е свързана с картографията. Математическите дисциплини на първо място се използват при разработката на картографските проекции, създаването на цифровите модели, в това число релефа, математоко – картографското моделиране, планирането на картографското производство.
С техническите дисциплини – електрониката, приборостроенето, лазерната техника и други свързаността се заключава в това, че в картографското производство се използват голямо количество оборудване: сканиращи устройства, устройства за извеждане на изображения, офсетови машини за печат на тираж, фото наборни устройства и други. Приборостроенето, лазерната техника, полиграфията се явяват техническата база за издаването на картографските произведения. Понастоящем постоянно се обновяват, усъвършенстват и създават нови картографски оборудване и прибори.
Изобразително изкуство. Картите предназначени за широк кръг ползватели трябва да привличат към себе си вниманието и да пробуждат интерес у читателя. Оформлението трябва да отчита назначението на конкретната карта и условията за работа с нея, например, детските карти трябва да бъдат ярки и цветни, като се допълват от фотографии и илюстрации. За получаването на естетическа привлекателност на произведението е необходимо да се използват хармонични изобразителни средства. Свързаността с изобразителното изкуство се заключава в правилния подбор на цветовете, условните знаци и т.н., тоест усъвършенстване на дизайна на картографските произведения.
Горе причислените са само най-основните сфери на науките, с които е свързана картографията. В действителност, тя взаимодейства практически с всички отрасли на знанието.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар