// Вие четете...

Атмосфера

Понятие за въздушните маси и фронтове.

„Който не е полезен на себе си и за другите е безполезен.“

Понятие за въздушните маси и фронтове.

Атмосферата по своите физични свойства не е еднородна не само във вертикално, но и в хоризонтално направление. По хоризонта се изменят температурата, влажността облачността, запрашването, както и другите метеорологични величини, тези изменения обаче протичат неравномерно. Наблюдават се обширни области в които метеорологичните величини се изменят по хоризонта сравнително бавно, а в тесни зони тези изменения протичат значително бързо.
Големи обеми въздух, по своите хоризонтали размери са сравними с континенти и океани и обладаващи определени физични свойства се наричат въздушни маси. Вертикалните размери на въздушните маси съставляват, като правило, няколко километра, а понякога и на повече. Вътре в една и съща въздушна маса метеорологичните величини също се изменят, но това става значително по-бавно, отколкото при преход от една маса в друга. Поради това за всяка въздушна маса може да се укаже някакви характерни значения на метеорологичните величини.
Преходните зони между различните въздушни маси в които се наблюдават достатъчно бързо изменение на метеорологичните величини по хоризонтала се наричат фронтални зони.
Въздушните маси и фронталните зони са най-важните обекти за прогнозиране на времето, доколкото заедно с тях се пренасят физичните свойства на въздуха, които пък обуславят измененията на метеорологичните величини и времето, като цяло. Използваните в настояще време в оперативната практика синоптичен метод за прогнозиране на времето в значителна степен е обоснован на отчитане на движението на въздушните маси и атмосферните фронтални зони.
Различават топли и студени въздушни маси. Относително топла или просто топла наричат въздушна маса, чийто температура на дадено ниво е по-висока от температурата на съседна относително студена въздушна маса на същото ниво или просто студена въздушна маса. Ако топла въздушна маса се движи над по-студена постилаща повърхност например, от океана към континента през зимата, то тя под влияние на земната повърхност, като правило, се охлажда. При движение на студена въздушна маса над по-топла постилаща повърхност например, от океана към континента през лятото или от океана към континента през зимата, то тази маса, като правило ще се нагрява.
Ако някаква въздушна маса се намира дълго време над еднородна постилаща повърхност, то тя ще приеме свойства, които се определят от свойствата на тази повърхност и факторите от географски характер (ширина на мястото, годишното време, притокът на слънчева радиация и други). Във връзка с това съществува географска класификация на въздушните маси.
Фронталните зони в реални условия винаги е преходна зона с малка дебелина. Във фронталните зони метеорологичните величини претърпяват резки изменения. Фронталните зони са наклонени под малък ъгъл към хоризонта и студената въздушна маса, имаща по-голяма плътност винаги е разположена под фронталната зона, а топлата въздушна маса над нея.
Дебелината на фронталната зона е с значително по-малки хоризонтални размери от въздушните маси и по тази причина нея я разглеждат, като повърхност. При такъв подход бързото, но все пак непрекъснато изменение на метеорологичните величини във фронталната зона се заменя със скокообразно изменение на фронтална повърхност. Изключение прави налягането, което при преход през фронталната повърхност не се променя със скок.
Линията на пресичане на фронталната повърхност с някаква друга повърхност (морска) се нарича атмосферен фронт.
Заедно с въздушните маси се преместват и фронталните повърхности и фронтовете. В зависимост от направлението на движение различават топли и студени фронтове. Топъл фронт се нарича този, който се премества към страната на студената въздушна маса. При преминаване на топъл фронт през пункта за наблюдение температурите се повишават, като на мястото на студената въздушна маса идва топла въздушна маса. Студеният фронт се премества към страната на топлата въздушна маса.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар