// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Петокнижието Тора.

„У всеки човек началото на живита предвещава неговия край.“

Периодът от историята, последвал след Авраам, не ни е оставил писмени източници на кабалистичното знание. Възможно е неговите потомци – Исаак (Ицхак), Яаков и кабалистите от периода на Египетското изгнание – да са внасяли своята лепта в разработването на тази наука, но резултатите от техните усилия безследно са изчезнали във времето и не са достигнали до нас.

Затова, написвайки Петокнижието (Тора), Мойсей (Моше) действително извършил голям пробив. Тора – методика за поправяне с помощта на светлината, от думите „ораа“ (инструкция, методика) и „ор“ (светлина).

Ценността на неговото деяние се състои не в широко мащабната достъпност на Тора, а в по-подробното описание на духовните степени и условията за тяхното постигане. Духовни степени – степени на желанието за отдаване, придобивани от човека.

Мойсей предлага свой способ на разкритие на Замисъла на Твореца спрямо творенията – от началото на техния път и до края.

Замисъл на Твореца – да се създадат творенията, за да им се достави максимално наслаждение.

Пред Мойсей се разкрили законите на мирозданието. Той получил указание да предаде това знание на цялото човечество. Методиката за постигането на Висшия свят, предложена от Мойсей, се нарича „Тора“. Разказвайки метафорично за определени исторически събития от нашия свят, тази книга в действителност описва структурата на скритите духовни светове, на силите, действащи там и на тяхното въздействие върху нас.

На човека, който е лишен от способността за духовно постижение е изключително трудно да изтълкува правилно съдържанието на „Тора“ и да види зад редуването на семейните произшествия и историческите епизоди Висшия свят. В такъв достъпен закодиран вид (нейното съдържание се представя на читателя просто и ясно) „Тора“, за разлика от останалите кабалистични книги, е можела да се разпространява открито.

Дословният смисъл на ТАНАХа се подчинява на условията на времето и пространството. Кабалистичният смисъл остава завинаги, без времеви и пространствени ограничения. Паул Риций (1470–1541) – доктор по медицина и професор по философия в университета в Павия. Служил като лекар и личен съветник на император Максимилиан I, а също така и личен възпитател на принца наследник Фердинанд.

Съществува особено правило, което ние сме задължени да усвоим като най-основното в нашето отношение към Тора: необходимо е веднъж завинаги да се запомни, че четеният от нас текст на Тора, както и на всички останали свещени книги – това са само думи (но не са обекти) от нашия свят. Онова, което се намира отвъд думите – това са само духовни обекти, корени, в никакъв случай не се отнася към нашия свят. Ние никога не трябва да смесваме едното с другото!

Тора – това са свещените имена на Твореца, тоест степените на Неговото постигане, защото името означава постигане. Това може да се уподоби на онова, както в нашия свят ние даваме название на обекта в съответствие с това, как той проявява себе си в нашите усещания. Поради това цялата Тора е описание на степените на сближение с Твореца, на усещането на Твореца.

Седемте дни на творението. „В началото сътворил Всесилният небето и земята, Когато земята била празна и хаотична и мрак царил над бездната, а духът на Всесилния се реел над водата, Казал Всесилният: „Да бъде светлина“; и стана светлина. И видял Всесилният, че тя е добро и отделил Творецът светлината от тъмнината. И нарекъл Всесилният светлината ден, а тъмнината нарекъл нощ. И била вечер, и било утро: ден Първи.”

Така започва книга Битие – първата глава на Тора (Петокнижието). У всекиго от нас тези думи извикват пред очите определена картина. Много от нас са слушали различни тълкувания на съдържанието на Тора на нивото „пишат“ – простия смисъл. Но тези достъпни обяснения оставят маса въпроси, за нас липсва логика в тях, научен подход. Как разглежда Кабала събитията, описани в Тора?

Всички свещени книги говорят за едно – за Висшия свят, за неговото сътворение, а чак след това как от него се е образувал и нашият свят. При това те не само разказват за онова, което се намира там, а учат човек как да види духовния свят.

Постепенното разкриване на Висшия свят се нарича духовен подем или степени на духовното възвисяване на човека.

Книгите за духовния свят дават изложение на няколко езика. Кабала – това е наука за строежа на Висшия свят и тя използва за неговото описание езикът на сфирот, парцуфим, графики и чертежи. Тора описва Висшия свят на всекидневен език. Съществуват също езикът на сказанията, на притчите и езикът на законите. Да се опитаме да преведем езика на Тора на езика на Кабала.

Тора описва раждането на Висшия свят, неговия строеж, план на развитие, а след това процеса на сътворение на Човека. Но това не е човекът на нашия свят. Става дума за създаването на желанието за наслаждение, наричано Душа или Адам, с цел да бъде напълнено това желание – творение – душа с вечно абсолютно наслаждение.

Това желание за наслаждение е именно и единственото творение. Освен него съществува само Творец. Затова всичко, с изключение на Твореца – е само различни величини на желанието за наслаждение.

Също и в нашия свят: онова, което отличава всички обекти един от друг, е различната величина на желанието за наслаждение, която определя свойствата на всеки обект.

В желанието за наслаждение могат да се разграничат пет нива – пет части на желанието – творение, наричани сфирот: кетер, хохма, бина, тиферет, малхут.

Творецът желае да напълни Своето творение изцяло с наслаждение, до усещане от творението на съвършенството и вечността. Именно в такова състояние пребивава Той Самият и затова желае да го даде на нас.

Творецът е съвършен и единствен. По силата на Своето съвършенство Той желае да даде и на творенията съвършенство – Своето състояние. Затова задачата на творението е в достигане на съвършенството на Твореца, в способността да получи онова, което Той желае да даде.

Кабала не изучава онова, което става в нашия свят, обект на нейното изучаване е Висшият свят, откъдето след това низходат силите в нашия, пораждайки и предизвиквайки всички събития в него. Изучавайки Кабала, човек започва да вижда Висшия свят.

Наблюдавайки Висшия свят, човек ясно познава Твореца и онова, по какъв начин Той е създал духовния свят. Този акт на Твореца се нарича в Кабала „Първият ден на творението“.

В своите следващи действия, тоест в така наричаните следващи дни, Творецът е създал управляващите сили на Висшия свят. Последно, шесто действие на Твореца – шести ден на творението – било сътворението на Адам.

Доколкото Адам е бил последното действие на Твореца, той се явява и цел на цялото творение. Всичко, което било сътворено по-рано, било предназначено за него. Какво е трябвало да се случи с Адам според замисъла на Твореца? Адам е длъжен да достигне подобие с Твореца, да стане във всичко равен Нему и вместо Твореца да управлява всички творения, своята съдба.

При това човек е длъжен самостоятелно да достигне това най-висше, съвършено състояние. Това означава, че той е длъжен първо да се окаже в най-лошото положение, напълно противоположно на Твореца, а след това със свои сили да се издигне над него.

С помощта на Кабала човек вижда нашия свят, Висшия свят и взаимодействието между тях. От Висшия свят към него низхожда информационен поток и пред неговите очи се реализира в материя. Реакцията на човек на тази информация се издига във Висшия свят и там определя в какъв вид (добър или лош) ще низходи и ще се материализира пред него неговото бъдеще, неговото утре.

Тора започва с думата „В началото“ (Берешит) – от момента на отдалечаването на творението от Твореца. Самата дума „Берешит“ произлиза от думата „бар“ – „извън“, тоест предава процеса на отделяне от Твореца в обособено състояние, между небето и земята.

Небето – сфира бина с нейните алтруистични свойства. Земята – сфира малхут с нейните егоистични свойства. Между тези две полярни свойства, на чиято основа действа цялата система на мирозданието, във висящо състояние се намира душата на човека.

Тора започва с раждането на творението, на Висшия свят и сътворението на човека – душата – Адам. Предназначението на Тора е в това да ни даде в този свят инструкция по какъв начин можем да се издигнем до най-доброто, съвършеното състояние.

В своето изходно състояние творението или душата, или Адам – наречете го както искате – не е поправено. То е длъжно да поправи себе си, достигайки състоянието „Край на поправянето“.

Представете си, че инструментът, с който ви предстои да работите, не е поправен. Следователно преди всичко ви е необходимо да го поправите, а след това да го използвате. Така и Тора говори тъкмо за това как ние можем да поправим непригодния инструмент – дадената ни отгоре наша душа.

По времето на целия процес на поправяне човек се намира между двата свята – Висшия и нисшия. Неговата душа в този период придобива необходимите навици, знания, опит, а главното – у човек възникват нови усещания, появяват се нови, духовни свойства.

По такъв начин, когато човек напълно завършва поправянето на душата, той придобива такива качества, благодарение на които ще може да съществува във Висшия свят, в състояние на вечност, покой, съвършенство.

Това особено състояние никъде не се описва – нито в Кабала, нито в Тора, защото не се поддава на никакво сравнение, тъй като негови аналози в нашия език не съществуват. То се постига само от онези, които преминават всички предварителни състояния на поправяне и достигат края на поправянето.

Отвъд границите на края на поправянето е разположена област, където се намират така наричаните „Тайни на Тора“.

Съществуват само незначителни намеци за тях в „Книга Зоар“ и в Талмуда. Тези особени тайни състояния се наричат „Маасе Меркава“ и „Маасе Берешит“. Но това са наистина само намеци, а в действителност тези състояния, тези духовни области е невъзможно да бъдат предадени с думи, защото нашите думи, букви, понятия са взети от областта на поправянето и са действителни само в нея.

Онова, което се намира по-високо от системата на поправяне, изобщо не се възприема от нас и поради това никак не може да бъде прехвърлено върху човешкия език, вмъкнато в нашата система от координати, определения, представи.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар