// Вие четете...

Приложни науки

Перспективи за развитие на осигуряването на ВМФ.

„Със стара метла къща не се мете.“

Към настоящия момент приоритетна задача във военното строителство за Русия се явява реализацията на военната реформа. Последната се разглежда като привеждане на военната организация на държавата в съответствие с новите геополитически и икономически условия по пътя на реформиране на структурите, състава и бойните възможности на армията и флота за привеждането им в съответствие със съществуващите и потенциалните заплахи на безопасността и финансово икономическите възможности на Русия.

Правната база на военното строителство са документите, приети през последните години. Те отразяват официалното виждане на нова Русия за държавната стратегия в областта на осигуряване на безопасността, определят комплекса от мерки и конкретни действия по военното строителство. Провежданото реформиране на флота изисква внасянето на съществени изменения в функциите и организационното построяване на всички влизащи във ВМФ структури, към числото на които се отнасят сложната организационно техническа система за навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване на ВМФ. Тази система, на която ядро се явява Хидрографска служба (ХС), трябва да бъде реформирана с отчитане на новите фактори и обстоятелства, възникнали в последно време и не намерили достатъчно пълно отражение в организацията и функциите на съществуващата структура за НХХМО. Към числото на такива обстоятелства могат да се отнесат:

1. Необходимост от изпълнение от системата за НХХМО на ВМФ на функции и задачи от общо държавен мащаб и ниво в много по-голям обем от предишния, излизащи от рамките на непосредствените интереси на МО и ВМФ.

2. Съществено повишение на техническата сложност на съвременните средства и системи за навигация, хидрография и хидрометеорология и, като следствие, значителен ръст на стойността на тяхната разработка и експлоатация.

3. Съкращаване на финансирането на ВС на Русия, в това число на ВМФ и всички негови структури.

4. Внедряване в системата на управление на силите на флота на количествените методи за поддръжка на оперативно стратегическите и тактически решения на базата на широко използване на съвременните информационни технологии, изискващи оперативно представяне на достоверна и пълна изходна информация (в това число на навигационно хидрографска и хидрометеорологична) в съответстваща форма.

5. Нарастване на ролята на научните методи за обосновани решения по реформиране на сложните системи, към числото на които се отнасят и системата за НХХМО на ВМФ.

Отчитането на дадените обстоятелства ще позволи да се уточни замисълът и да се обоснове концепцията за реформирането на НХХМО на ВМФ. Това, на свой ред може да бъде изпълнено само на основата на съответстващата методология, предвиждаща анализ на възможностите на НХХМО на ВМФ, преди всичко с оперативно стратегическите и тактическите позиции с отчитане на военно икономическите фактори.

На базата на такъв анализ трябва да бъде предложен методологически подход към проблема за синтез на реформиращата се система на НХХМО на ВМФ, оптимизирана по показателя „стойност – ефективност” при осигуряване на отбранителната доктрина с отчет на възможностите на икономиката на страната. Това ще позволи да се формулират основните положения на концепцията за реформиране на системата за НХХМО на ВМФ и най-вече ще бъде установено официалното виждане на ВМФ за дадения процес.

Проведените по дадения въпрос изследвания позволяват да се формулират направленията за развитие и мероприятията, които могат да бъдат положени в основата за усъвършенстване на НХХМО на ВМФ.

ХС на ВМФ е информационна система, продуктите от функционирането на която се явяват систематизирани сведения (база данни) и специализирани услуги. Полезността й се определя, от една страна от свойствата на предоставяния продукт (количество и качество на информацията), а от друга от ефективността от неговото използване. От тук произтичат две направления на усъвършенстване на НХХМО:

1. Повишаване на количеството и качеството на навигационно хидрографската и хидрометеорологична информация.

2. Оптимизация (рационализиране) на способите за използване на информацията.

В продължение на почти 200 години от съществуването на ХС главно внимание се е отделяло на първото направление – получаване в интересите на ВМФ преимуществено на хидрографска и метеорологична информация. Това не е съвсем правилно: та нали една и съща информация може да се използва нееднократно и от различни потребители, което се оказва много ефективно и дава възможност да се получи определена икономическа полза.

Но, първо, до неотдавна съответните информационни данни са били сравнително малко, а техниката и технологиите за тяхното получаване, обработка и предоставяне на ползвателите са били относително в не големи количества и не се е изисквало толкова големи вложения както при съвременните условия.

Второ, способите за използване на информацията от различните ползватели са различни и тяхната реализация изисква дълбоки познания в съответните области и приложни науки. Поради това на практика е битувал (и донякъде и сега се е съхранил) следния подход: ползвателите са издигали своите изисквания към получаваната от тях информация, не поставяйки, като правило, под съмнение тяхната справедливост (тоест да издигат фактически необосновани изисквания). При това се игнорира това обстоятелство, при което съответните им обоснования могат да бъдат изпълнени само при съвместен (заявител/ ползвател плюс изпълнител) анализ и отчитане на спецификата на работите за всеки конкретен ползвател, а също така от обективните свойства на физическите обекти, за което се изисква информация.

Първия аспект е бил разбираем за ползвателя, втория от специалистите на ХС. Доколкото всяка от страните е действала преди всичко автономно, то да се считат предявените изисквания обосновани в повечето случаи в действителност на практика е невъзможно.

Жизнеността на подобна ситуация е способствала за това, щото до неотдавна, до разпадането на СССР, икономическата страна на практика малко е интересувала някого. Ползвателят е получавал информацията фактически безплатно и е можел безпределно да ожесточава изискванията към нея, а изпълнителя (ХС) е имал реалната възможност да заявява и, като правило, да получава в пълен обем необходимото финансиране за компенсация на своите вложения по удовлетворяване на нарастващите заявки на ползвателя.

През последните години ситуацията рязко се е изменила. Взаимодействието на ползвателя и изпълнителя по описаната схема, и по-рано, водещо само до необосновани допълнителни разходи са започнали значително да превишават реално възможното ниво на финансиране.

Освен причислените обстоятелства, от позицията на пазарната икономика на системата на НХХМО на ВМФ в съвременни условия оказват непосредствено влияние на увеличените потребности на ползвателите от министерства и ведомства, а също така и на международни потребители на хидрографска информация.

Интересите на посочените потребители по принцип са се удовлетворявали и по-рано във вид на осигуряване на гражданското мореплаване с картографска продукция и предоставянето им на възможност за използване принадлежащи на ХС на ВМФ средства за навигационно оборудване (маяци, знаци и т.п.).

Освен това, ХС отговаряше за техническата политика в областта по разработката на навигационни средства с двойно предназначение (военно и гражданско): жирокомпаси, лагове, ехолоти и др. Всички тези функции на ХС в настоящо време се усилват. Освен това към тях се добавят още и редица нови.

С постановление на правителството „За усъвършенстване на научните изследвания в областта на навигацията, хидрографията и океанографското осигуряване” на Главно управление за навигация и океанология са били възложени отговорностите за обосноваване и разработка на техническата политика в областта на навигацията, хидрографията, морската картография, океанографското осигуряване на отбраната и икономиката на страната. Най-вече ХС се оказва отговорна за реализацията на разработената техническа политика както в традиционните направления, така и в съвършено нови въпроси по океанографско осигуряване на икономиката.

Всичко казано води към необходимост по осъществяване на редица мероприятия за развитието на ХС като общо национална структура. В тази структура е целесъобразно да се включи следното:

По първото направление (повишаване на количеството и качеството на НХХМО на мореплаването):

1. Организиране на разработката на технически средства за морска навигация, хидрография и хидрометеорология за въоръжаване на новите кораби на ВМФ и корабите от гражданския флот с отчитане на възможностите за двойното (военно и гражданско) им използване.

2. Организиране на модернизацията и ремонта на съществуващите и стоящи на въоръжение морски средства за навигация и океанография в интересите по поддържане на готовност на корабите и плавателните средства от наличния боен и спомагателен флот.

3. Разработката и съдържанието на системи за осигуряване на потребителите от ВМФ, а също и от други ведомства с картографски материали (включително цифрови карти и електронни системи) и навигационни пособия.

4. Оптимизация на системата за НХХМО на ВМФ с отчитане на нейната роля в осигуряването на гражданските ползватели на основата на използване на съвременните методи за системен анализ.

5. Определяне и съгласуване със заинтересованите ведомства на съдържанието и методите за океанографско осигуряване на отбраната и икономиката на страната; разработка на мероприятия по реализацията на дадения вид осигуряване.

6. Определяне на задачите, обема и методите за провеждане на хидрографски и океанографски изследвания на Световния океан и тяхното съгласуване с аналогична дейност на академията на науките и другите ведомства; оптимизиране на състава на хидрографските и океанографските кораби на ВМФ.

7. Разработка и оптимизиране на методите за финансово осигуряване на ХС изхождайки от принципа за оптимално използване на бюджетните средства и средствата получени от осигуряваните (без ВМФ) ведомства.

8. Създаване на затворена система от навигационно поле за акваторията на Световния океан и реализиране на концепцията за Единно навигационно поле.

9. Разработване на концепция за ХМО на ВМФ, предвиждаща внедряване във флота на съвременни автоматизирани методи за сбор, обработка, анализ и изобразяване на хидрометеорологични данни на основата на изследвания по оптимизация на съчетаване в структурите на ХМО на ВМФ на централизиран и автономен принцип за нейното построяване.

По второто направление (оптимизация на способите за използване на информацията):

1. Разработка на способи за оптимално автоматизирано използване на навигационно хидрографската и хидрометеорологична информация при управление на силите на флота на различни нива и организиране на взаимодействието на ХС със съответните управляващи структури на флота.

2. Разработка по заявка от гражданските ведомства на способи за усвояване на информация за състоянието и очакваната пространствено времева изменчивост на средата при океанографското осигуряване на интересите на националната икономика.

3. Разработка и реализация на методи за оценка на ефективността на планираните структурни изменения в ХС по показателя „стойност – ефективност”, използване на резултатите от такава оценка за реорганизация на структурите на ХС.

4. Внедряване в практиката на ХС и нейните подразделения във флота на методите за количествен отчет на НХХМ фактори при изпълнение на оперативно тактическите разчети за поддръжка на взетите решения по управлението на силите на флота в бойни и ежедневни условия.

5. Оценка по заявка от граждански ведомства на провеждани от тях мероприятия по изучаването и усвояването на Световния океан по показател „стойност – ефективност”.

6. Оптимизация на направленията и обема на хидрографските и океанографските изследвания на Световния океан от силите на ХС, изхождайки от възможностите за използване на получените резултати в интересите на повишаване качеството на управление на силите на флота.

Реализацията на дадените направления и мероприятия за усъвършенстване на НХХМО трябва да осигури решаването на задачите по реформирането на структурите на системата на ХС на ВМФ с отчитане на изложените по-горе фактори и обстоятелства в процеса на реформиране на Въоръжените сили.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар