// Вие четете...

Океан и Атмосфера

От какво се определят климатичните особености на един или друг район?

Различното нагряване на океана и сушата, както и в изпарението от тези повърхности оказва влияние на температурния режим и режима на влажност на въздуха (облачност, валежи) от които се определят и климатичните особености на един или друг район.

Преди всичко трябва да се отбележи, че въздухът над океана се отличава със значително по-голяма абсолютна влажност в сравнение с въздуха над сушата. Причината е в по-голямото количество средно за годината отдадена топлина на атмосферата от океана 74 ккал/см² благодарение на изпарението и само 8 ккал/см² от турбулентния топло обмен, а сушата отдава съответно 25 и 24 ккал/см². Температурните особености на морския и континенталния климат се проявяват в съществените различия, както в по-високите средни температури на въздуха над океана от сушата, така и в денонощните и годишни амплитуди. Средните значения на температурата на въздуха над сушата могат да бъдат по-високи само в субтропическите и пасатните райони, където количествата на валежите е малко, а значенията на радиационния баланс големи. Поради това по-големите загуби на топлина за изпарение от повърхността на океана водят към някакви понижения на средните температури на повърхността на океана в сравнение със сушата.

Денонощните амплитуди на температурата на въздуха над сушата, особено през лятото са много високи, което се обяснява със силното нагряване на повърхността на сушата от положителния радиационен баланс през деня, а вследствие на малката топлопроводимост топлината не отива в дълбочина в почвата, а се отдава на атмосферата. През нощта вследствие на малкия запас от топлина в почвата протича бързо охлаждане на нейната повърхност, а от там чрез турбулентния обмен се охлажда и приземния слой въздух.

Денонощната амплитуда на температурата на повърхностния слой на водата в океана е нищожно малка и съответства на десети от градуса, а за температурата на въздуха тя е от порядъка на един, два градуса.

Различията в годишния ход на температурата на въздуха над океана и над сушата са по-малки, отколкото денонощния ход, но все пак остават доста съществени.

В умерените ширини годишната амплитуда на температурата на въздуха се отличава с доста големи разнообразия за едни и същи ширини.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар